Z – Slovník finančních pojmů

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zahraniční dluh Roste, když nové zahraniční půjčky převyšují splátky starých půjček a úroků. Růst zahraničního dluhu se projevuje apreciací měny a schodkem obchodní bilance.
Zahraniční fondy Fondy spravované správcovskými společnostmi registrovanými v zahraničí – zpravidla v zemích s příznivějším daňovým režimem. Většina zahraničních fondů je proto registrována v Lucembursku a v Irsku. Zahraniční fondy nabízejí širší paletu investičních příležitostí než fondy spravované tuzemskými správci.
Zajištění Spočívá v možnosti fixovat cenu finančního instrumentu ke sjednanému termínu pomocí derivátů.
Zajištění pojišťovny Je převod části rizika, jež převzal pojistitel od pojištěných, na jiného organizátora pojištění označovaného jako zajistitel („pojištění pojišťoven“). Zajistitel nemá k pojištěným žádný smluvní vztah, chrání pouze pojistitele v případě velkých pojistných událostí, kdy se zpravidla podílí na výplatě pojistného plnění.
Zajištění úvěru V širším slova smyslu se zajištěním rozumí veškerá opatření prováděná bankou s cílem zajistit řádné splácení úvěru včetně úroků. K nejdůležitějším nástrojům používaným k zajištění úvěrů před jejich poskytnutím a během jejich trvání patří:- prověrka úvěrové způsobilosti- limitování výše úvěrů pro jednotlivé klienty- diverzifikace rizika prostřednictvím konsorciálních úvěrů- kontrola úvěrového subjektu a objektuV užším pojetí se zajišťovací instrumenty člení na osobní zajištění (bance ručí za její pohledávku vedle příjemce úvěru ještě další, třetí osoba) a věcné zajištění (které dává bance právo na určité majetkové hodnoty).
Zajišťování Pro zajišťování jsou velmi vhodné deriváty. Tyto kontrakty umožňují zajišťovat pomocí těchto kontraktů své pozice v aktivech nebo pasivech rozvahy nebo podrozvahy. Fixací ceny se zajišťují proti možnému nevýhodnému vývoji cen.
Základní kapitál Peněžní vyjádření souhrnu peněžitých a nepeněžitých vkladů společníků do dané společnosti.
Zaknihovaný cenný papír Cenný papír v dematerializované podobě, evidovaný v zákonem stanovené evidenci, například ve Středisku cenných papírů.
Zákonný zástupce Osoba oprávněná jednat za osobu, která není plně způsobilá k právním úkonům (například rodič za nezletilé dítě).
Zaměstnanecké akcie Akcie za zvýhodněnou cenu, znějící na jméno, převoditelná jen mezi zaměstnanci a důchodci společnosti, již nejsou zvláštní kategorií, ale stále jsou daňově zvýhodněny. Jejich udělení se slevou totiž není pro zaměstnance příjmem podléhajícím zdanění. Povinnost platit daň nastává až jejich prodejem pokud je doba od nákupu kratší než šest měsíců.
Zaplacená smlouva Smlouva, která je zavedena v počítači a úhrada za uzavření smlouvy je zcela zaplacena.
Zaručený šek Šekový systém používaný v ČR, jedná se o modifikaci Eurošeku.
Zástava Majetek sloužící jako záruka pro případ nesplacení dluhu.
Zástavce Vlastník nemovitosti, která sloužíjako zástava k hypotečnímu úvěru.
Zástavní hodnota nemovitosti Hodnota nemovitosti stanovená hypoteční bankou jako cena obvyklá.
Zástavní právo Právo (banky) k věci cizí (zástavě), které se zapisuje do katastru nemovitostí. Vázne na nemovitosti a působí (lze je vykonat) proti všem jejím budoucím vlastníkům. Umožňuje (zástavnímu) věřiteli (bance) uspokojit se z výnosu prodeje zastavené nemovitosti (věřitel iniciuje prodej zástavy např. v dražbě či prostřednictvím exekutora). Nemovitost, která je předmětem zástavního práva, musí být pojištěna proti živelním rizikům a pohledávka z případných výplat pojistného zastavena ve prospěch banky.
Zástavní věřitel Věřitel, jehož pohledávka je kryta zástavním právem.
Zatímní listy Pokud upisovatel nesplatil celý emisní kurz upsané akcie před zápisem společnosti do obchodního rejstříku (tzv. nesplacená akcie), vydá společnost po tomto zápisu upisovateli zatímní list nahrazující všechny jím upsané a nesplacené akcie jednoho druhu.
Závazkový vztah Společenský vztah upravený právní normou; právní vztah, ze kterého věřiteli vzniká právo na plnění (pohledávka) od dlužníka a dlužníkovi vzniká povinnost splnit závazek
Závazky podniku Zdroje financování – dluhy. Dělí se podle časového hlediska na krátkodobé a dlouhodobé.
Závislá činnost Zaměstnanec plní v rámci pracovněprávního vztahu příkazy zaměstnavatele a pobírá za to mzdu
Zbožový cenný papír Dokument vyjadřující vlastnictví určitého zboží a právo s ním disponovat.
Zdaňování výnosů z cenných papírů Zdaňování výnosů z cenných papírů (akcií, podílových listů a dluhopisů) je dáno obecně závaznými právními předpisy platných v ČR. V současné době jím je zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších změn a doplňků, a dále platné mezinárodní smlouvy uzavřené za účelem zamezení dvojího zdanění.
Zdravotní a nemocenské pojištění Je komerčním doplňkem všeobecného zdravotního pojištění. Používá se pro případy, které jím nejsou kryty, nebo pokud chce klient krýt větší rozsah případů.
Zelená karta Mezinárodně uznávaný doklad o uzavřeném pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla (povinného ručení).
Zisk Jeden z nejdůležitějších ekonomických pojmů. Je to rozdíl mezi výnosy a náklady.
Ziskový výnos Ziskový výnos se počítá jako podíl zisku po zdanění a tržní kapitalizace podniku. Použitelnost ziskového výnosu je omezena stejně jako u dividendového výnosu. Dvě společnosti se mohou lišit v datu vykazování a zisky se mohou vztahovat k různým období.
Zlatá akcie Akcie dávající svému vlastníku právo veta při hlasování akcionářů na valné hromadě. Umožňuje vlastníku ovládat akciovou společnosti i při minoritním majetkovém podílu.
Zlatý padák Dohoda o vyplacení vysoké sumy peněz dlouhodobému zaměstnanci, když je propuštěn – například odchod do důchodu.
Zlatý standard Klasický systém peněžního oběhu, jehož základem je zlato.
Zpětný leasing Odprodej majetku do portfolia leasingové společnosti a jeho následný zpětný pronájem nájemcem – bývalým majitelem.
Zpětný odkup Zpětný převod předmětu leasingu od pronajímatele na dodavatele tohoto předmětu. Je jednou z možností zajištění leasingové transakce pro pronajímatele v situaci, kdy nájemce není schopen dále splácet leasingové splátky.
Zproštění od placení pojistného Druh připojištění, které bývá často automaticky zakalkulované do sazeb životních pojištění. Pojišťovna se jím zavazuje, že v případě invalidity (přiznání plného invalidního důchodu nebo dlouhodobá pracovní neschopnost) pojistníka nebo pojištěného bude za pojistníka platit pojistné.
Způsoby obchodování Způsoby zadávání nákupních a prodejních příkazů obchodníkům s cennými papíry. Nejrozšířenější varianty – osobní návštěvou, telefonicky, internetovou aplikací.
Zrušení pojistné smlouvy a daňové úlevy Při zrušení pojistné smlouvy soukromého životního pojištění s výplatou odkupného, je nutné státu vrátit získanou daňovou úlevu (tzv. dodanit). K dodanění nedochází jen v případě, že je odkupné z původní smlouvy převedeno přímo na účet pojišťovny, u které je uzavřena nová smlouva, která splňuje podmínky pro získání daňové úlevy (platí jen v případě, že nárok na odkupné vznikl, v opačném případě je třeba vždy smlouvu dodanit). Rušení smluv životního pojištění nemusí být vždy výhodné. Před doporučením zrušit původní smlouvu životního pojištění je tedy nezbytné zjistit, zda nebude muset klient vrátit daňovou úlevu a zda se mu nová smlouva skutečně vyplatí, neboť s každou nově uzavíranou smlouvou jsou spojeny nové náklady. Jinými slovy, při každém takovémto kroku existuje doba, za kterou stihne levnější nástroj zkompenzovat své počáteční náklady a případné dodanění.
Ztráta Rozdíl mezi celkovým hrubým příjmem a náklady firmy při převaze nákladů. Je opakem zisku.
Zúčtovací období Účetní cyklus kreditních karet stanovený ve smlouvě (1 měsíc, nemusí se vždy shodovat s měsícem kalendářním).
Zůstatek na účtu ze stavebního spoření Vklady + úroky z vkladů + státní podpora + úroky ze státní podpory mínus poplatky.