V – Slovník finančních pojmů

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Valorizace Jeden ze dvou základních způsobů kompenzace (druhým je indexace) negativního dopadu inflace na hodnotové ukazatele, zejména různé formy důchodů a dávek. Hodnotové veličiny se zvyšují v poměru k poklesu kupní síly měny. Provádí se nepravidelně podle rozhodnutí veřejných orgánů (zejména vlády).
Valorizace důchodů Zvyšování důchodů v %, vždy k 1. lednu.
Valuta Hotovostní forma zahraničních měn.
Valutový kurz Cena hotovostních zahraničních měn.
Valuty Hotovostní forma zahraničních měn.
Variabilní náklady Náklady, které se mění s rozsahem činnosti. Pokud výroba roste, rostou i variabilní náklady, pokud výroba klesá, klesají také.
Variační koeficient Poměr směrodatné odchylky a aritmetického průměru. Je to bezrozměrové číslo, jehož stonásobek udává variabilitu v procentech.
Vázací lhůta Lhůta stanovená zákonem o stavebním spoření po kterou účastník nesmí nakládat s vkladem, aby neztratil nárok na státní podporu.
Věcné břemeno Omezení vlastníka nemovitosti ve prospěch někoho jiného tak, že je povinen něco strpět, něčeho se zdržet nebo něco konat. Věcné břemeno je zapsané na listu vlastnictví.
Věčný dluhopis Věčný dluhopis vyplácí kupóny po neomezenou dobu a jeho cena se rovná součtu současných hodnot diskontovaných dluhopisů pomocí výnosu do splatnosti.
Velkoobchodní bankovnictví Velkoobchodní bankovnictví představují služby nabízené podnikům, investičním společnostem, investičním fondům, penzijním fondům, vládním agenturám apod. Jedná se např. o poskytování úvěrů, služby depozitáře, leasing apod.
Věnové pojištění Pojištění pro případ dožití, které se sjednává na dožití finančně závislé osoby (dítěte). Pojistné plnění se vyplácí při dožití pojištěné osoby sjednaného věku (plnoletosti, ukončení studií, sňatku).
Verifikace Ověření správnosti.
Veřejná emise Emise přístupná široké veřejnosti.
Veřejné finance Označení příjmových a výdajových aktivit vlády.
Veřejné právo Právní normy, které upravují vztahy mezi státem jako nositelem státní moci, a občany (též právnickými osobami)
Veřejné výdaje na zboží a služby Jsou nákupy zboží a služeb od soukromého sektoru
Veřejný dluh Státní dluh, dluh vlády a všech veřejných institucí (republikových, krajských, místních) vůči domácím a zahraničním subjektům.
Veřejný rozpočet Rozpočet vlády a municipalit.
Veřejný statek Je statek, který musí být poskytován bezplatně, protože spotřebitele nelze vyloučit ze spotřeby. Existuje zde neodstranitelný problém „černého pasažéra“. Nevylučitelnost ze spotřeby je základní vlastností veřejných statků, podle které je odlišíme od soukromých statků.
Veřejný trh Organizovaný sekundární trh, na kterém lze obchodovat pouze s veřejně obchodovatelnými cennými papíry.
Věřitel Osoba právnická nebo fyzická, která poskytne finanční půjčku a jako odměnu získá úrok.
Vinkulace Blokace vkladu ve prospěch stanovené osoby nebo události.
Vinkulace pojištění Vázání výplaty pojistného plnění na dohodnuté podmínky, zpravidla ve prospěch věřitele pojištěného.
Vinkulovaný účet Peníze jsou uloženy na účtu do doby než dojde ke splnění všech sjednaných podmínek, pak teprve dochází k jejich převodu.
Vklad na pevnou lhůtu Termínovaný vklad, který je do banky vložen na předem pevně sjednanou dobu od jednoho týdne do několika měsíců.
Vklad na viděnou Vklady, které jsou kdykoli bez výpovědní lhůty splatné na požádání klienta. Typicky vklady na běžných účtech soukromých klientů bank.
Vklad s výpovědní lhůtou Vklad, u něhož je nakládání s uloženými prostředky omezeno předem dohodnutou výpovědní lhůtou. Typicky termínovaný vklad.
Vkladní knížka Potvrzení o úsporném vkladu. Její předložení je podmínkou dispozice s vloženými prostředky.
Vkladový list Forma dluhopisu emitovaného bankou.
Vládní pokladniční poukázka Cenný papír emitovaný pro krytí schodku státního rozpočtu. Je cenným papírem s minimálním rizikem, neboť za jeho splacení ručí stát. Pokladniční poukázky tvoří významnou část portfolií fondů peněžního trhu.
Vlastnické právo v leasingu Vlastníkem předmětu leasingu je leasingová společnost – pronajímatel.
Vnitřní výnosové procento Úroková míra, při níž se současná hodnota peněžních příjmů z investice rovná kapitálovým výdajům. Investice se považuje za výhodnou, jestliže VVP představuje vyšší úrok, než je požadovaná minimální výnosnost investice (tato se odvozuje od výnosnosti dosah
Volatilita Pravděpodobnost, že se cena, výnos, zisk atd. budou během určitého období měnit.
Volná soutěž Stav tržní ekonomiky, kdy jednotliví prodávající a kupující mají na trhu stejné postavení, tedy nikdo nemá lepší podmínky proti ostatním.
Volný statek Statek, který není vzácný a jehož tržní cena je nulová, tzn. že je k dispozici zdarma.
Volný zdroj Je takový zdroj, který je každému k dispozici bezplatně. Ale jsou-li vzácné, jejich bezplatné využívání může vést k neefektivnosti nebo dokonce k nevratnému zničení zdroje.
Vstupní cena Cena majetku, který podléhá odpisování.
Vstupní cena v leasingu Cena, za kterou zařadil pronajímatel předmět leasingu do účetní evidence.
Vstupní věk Je věk pojišťované osoby nejčastěji stanovený jako rozdíl mezi kalendářním rokem uzavření pojistné smlouvy a kalendářním rokem narození pojištěného.
Všeobecné obchodní podmínky Upravují smluvní vztahy mezi klientem a bankou z hypotečního úvěru a jiných produktů, které má klient s bankou sjednány. Všeobecné obchodní podmínky jsou součástí smlouvy o úvěru, jejíž ustanovení mají přednost před ustanoveními Všeobecných obchodních podmínek.
Výkaz cash flow Účetní výkaz srovnávající bilančně zdroje tvorby peněžních prostředků s jejich užitím za určité období.
Výkaz zisku a ztrát Písemný přehled o výnosech, nákladech a hospodářském výsledku podniku za určité období.
Výkonnost fondu Veličina vyjadřující zhodnocení majetku fondu za příslušné časové období. Předchozí výkonnost fondu může být pro investora vodítkem, nezaručuje však stejnou výkonnost v budoucnosti.
Výluky Případy či situace uvedené v pojistných podmínkách, při nichž není pojišťovna povinna pojistné plnění vyplatit.
Výnos V procentech vyjádřený rozdíl mezi konečnou hodnotou investice a použitým kapitálem.
Výnos do doby splatnosti Anglicky „Yield-to-Maturity“ (YTM) je celkový výnos, který získáme, pokud nakoupíme dluhopis za aktuální tržní cenu, držíme jej do doby splatnosti, a zároveň reinvestujeme veškeré kupónové platby z dluhopisu plynoucí. Výnosy dluhopisů, které se uvádějí v kurzovních lístcích ve finančním tisku, jsou právě výnosy do doby splatnosti.
Výnos z podílové investice U reinvestičních podílových fondů tvoří výnos změna ceny podílového listu v průběhu období. U dividendových fondů má výnos dvě složky: dividendy z výnosů fondu a změnu ceny podílového listu.
Výnosová křivka Znázorňuje v čase vztah mezi výnosem a časem do doby splatnosti.
Výnosově-rizikový profil Profil investora popisují jeho vztah k různě rizikovým a tím pádem různě výnosovým investičním nástrojům.
Výnosy z akcií Výnosy z akcií se dělí na dividendy vyplácené ze zisku firmy a změnu ceny akcie (tzv. kapitálový výnos).
Výnosy z dluhopisů Výnosem jsou především úroky a odměny, může jím být také tržba z případného prodeje dluhopisu.
Výnosy z podílových listů U reinvestičních podílových fondů tvoří výnos změna ceny podílového listu v průběhu období. U dividendových fondů má výnos dvě složky: dividendy z výnosů fondu a změnu ceny podílového listu.
Výpočet ceny podílového listu Čisté obchodní jmění fondu je součtem tržních cen aktiv fondu sníženým o závazky fondu. Vydělením čistého obchodního jmění počtem emitovaných podílových listů vzniká cena podílového listu.
Vypořádání smlouvy Ukončení smlouvy včetně finančního vypořádání (vyplacení kladného nebo doplacení záporného zůstatku účtu).
Výpovědní lhůta Lhůta, po které je možno vybrat z termínovaného nebo spořícího vkladu své peníze.
Výrobní faktory Dle tradiční ekonomické teorie jsou tři základní výrobní faktory práce, půda a kapitál.
Výročí úrokové fixace Okamžik změny staré úrokové sazby na novou. Nastává vždy po uplynutí doby, na kterou byla sazba hypotečního úvěru smluvně fixována.
Vyrovnání Soudní forma řešení úpadku firmy s upokojením věřitelů a tím odvrácení konkursu. Znamená likvidaci dluhů po dohodě s věřiteli.
Výsledovka Výkaz zisku a ztráty. Souhrn údajů o výsledcích hospodaření podniku. Poskytuje přehled o hospodářském výsledku (zisku, ztrátě) včetně údajů pro jeho výpočet.
Výzva k uzavření smlouvy Na rozdíl od návrhu na uzavření smlouvy není právně závazná.