U – Slovník finančních pojmů

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Účastník stavebního spoření Klient stavební spořitelny, který uzavřel smlouvu o stavebním spoření.
Účetní hodnota Součet aktiv zmenšený o závazky. Pro stanovení tržní hodnoty podniku má velmi omezenou vypovídací schopnost.
Účetní závěrka Sestává z rozvahy, výkazu zisku a ztráty, přílohy a někdy také z výkazu cash flow (viz cash flow).
Účetnictví Uspořádaná soustava informací, která v peněžním vyjádření zjišťuje, měří a hodnotí hospodářskou činnost příslušného subjektu. Zachycuje stav a pohyb hospodářských prostředků (majetku a závazků, nákladů a výnosů, pořp. výdajů a příjmů), zjišťuje výsledek hospodaření, je nástrojem řízení, zejména pak kontroly. Předmětem účetnictví jsou hospodářské operace, účetním obdobím je jeden rok.
Ukončení leasingové operace Řádné – po skončení může dojít k přechodu vlastnictví předmětu leasingu na nájemce. Předčasné – v případě závažného porušení může pronajímatel jednostraně vypovědět a leasing předčasně ukončit.
Úmor Splátka jistiny bez úroků, tedy splátka dluhu.
Umořování Splácení dluhu.
Underperformance Popisuje okolnost, kdy investice v daném období dosáhne ve srovnání s jinou investicí horšího výnosu.
Univerzální životní pojištění Pružné pojištění, pojistník může v každém okamžiku platnosti smlouvy měnit pojistnou částku a dobu výplaty v závislosti na svých potřebách a finančních možnostech.
Upisovací cena Cena, za kterou může majitel předkupního práva zakoupit nové akcie. Bývá obvykle nižší než aktuální kurz akcie na trhu.
Upisovací lhůta Doba, během které mohou dosavadní akcionáři společnosti uplatnit předkupní právo. Během lhůty mohou předkupní právo také prodat.
Up-tick Poslední obchod proběhl za rostoucí kurz
Úrazové pojištění Zahrnuje výplatu pojistného plnění v případě, že v důsledku úrazu dojde k přechodnému nebo trvalému tělesnému poškození nebo smrti pojištěného.
Úročení Způsob výpočtu úroku. Nejčastěji se používá jednoduché nebo složené úročení.
Úrok Cena peněz, úplata za poskytnutí úvěru.
Úroková míra Poměr úroku k jistině, vyjádřený v procentech.
Úroková sazba Konkrétní vyjádření ceny půjčení peněz v procentech.
Úrokové období Období, během kterého jsou připisovány úroky.
Úrokové riziko Riziko změn tržních úrokových sazeb a jejich dopadu na zisk.
Usance Zvyklost, obyčej, obecně uznávaná, všeobecně známá a mlčky přijatá pravidla, která se někdy považují za rozhodující pro výklad vůle stran, např. v kupní smlouvě, a to v těch případech, kdy dohoda stran neobsahuje v příslušných souvislostech žádnou úpravu nebo žádné podrobnosti.
Úspory Rozdíl mezi disponibilním důchodem a výdaji na současnou spotřebu. Spotřebitelé odkládají spotřebu kvůli výhledu zvýšení budoucí spotřeby. Pomocí finančního trhu se úspory proměňují na investice.
Úvěr Půjčka, přenechání vlastních prostředků třetí osobě za sjednaných podmínek.
Úvěr splácený pravidelnými anuitami Splácení v pravidelných splátkách – anuitách – v neměnné výši. V průběhu splácení se mění pouze vnitřní struktura splátky – podíl úroku a úmoru.
Úvěr splácený v pravidelných splátkách Splácení v pravidelných splátkách – anuitách – v neměnné výši. V průběhu splácení se mění pouze vnitřní struktura splátky – podíl úroku a úmoru.
Úvěr splatný najednou po uplynutí výpovědní lhůty Je poskytován na předem neurčitou dobu s výpovědní lhůtou. Úroky jsou splatné v pravidelných periodách.
Úvěr splatný najednou v době splatnosti Poskytnut na předem smluvenou dobu, po jejím skončení je uhrazen najednou. Úroky jsou splatné průběžně v dohodnutých periodách.
Uvěrová karta Kreditní karta k revolvingovému úvěrovému účtu. Úvěrový limit se automaticky obnovuje splácením dlužné částky. Vždy je stanovena minimální výše splátky úvěru.
Úvěrové družstvo Kampelička – družstva vzniklá s cílem poskytování bankovních služeb svým členům.
Úvěrové hodnocení Stanovení úvěrového rizika dluhových nástrojů společností (tj. dluhopisů, úvěrů a půjček) je složitý proces.
Úvěrové riziko Nebezpečí nesplácení úvěru dlužníkem.
Úvěrový limit Maximální povolená částka úvěru k čerpání kartou, musí být dohodnuta ve smlouvě.
Úvěrový registr Databáze informací o platební disciplíně klientů bank a leasingových společností. Prostřednictvím registru mohou banky zjistit, zda klient, který u nich žádá o úvěr, není předlužen a jak své závazky splácí. Disciplinovaným klientům může pak banka poskytnout lepší podmínky. Klientům, kteří jsou příliš zadluženi a mají potíže se splácením, může naopak odmítnout úvěr poskytnout. Chrání tak klienta před dalším zadlužováním a banky před nesolventními klienty.
Uzavření smlouvy Okamžik, kdy všechny smluvní strany souhlasí s návrhem smlouvy.
Uzavřený podílový fond Fondy emitující omezený počet podílových listů na dobu určitou (zpravidla 3 – 6 let). Investor je před dobou realizace investice nemůže fondu vrátit, může je pouze prodat jinému zájemci.
Úzce definované peníze Zahrnují oběživo a vklady na běžných účtech
Užitek Uspokojení, ale i štěstí. Schopnost výrobku nebo služby uspokojovat některou potřebu.
Užitková funkce Užitková funkce znázorňuje závislost mezi užitkem (tj. subjektivní hodnotou) a konečnou hodnotou z investice. Všichni racionální investoři dávají za jinak stejných podmínek přednost většímu užitku před nižším užitkem. Jejich užitková funkce je rostoucí. U rizikově averzních investorů každá další koruna z výnosu představuje stále klesající užitek. Jestliže první koruna výnosu představuje jednotku užitku, druhá koruna výnosu odpovídá užitku nižšímu než jednotka atd. – jeho užitková funkce je konkávní. U rizikově neutrálních investorů každá dodatečná koruna výnosu představuje stejné dodatečné množství užitku, čemuž odpovídá lineární užitková funkce. U rizikově hledajících investorů každá dodatečná koruna výnosu představuje stále vyšší dodatečné množství užitku a užitková funkce je konvexní.