T – Slovník finančních pojmů

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Talón Kupón na dividendovém listu k akcii, nebo na listu úrokových kupónů. Talón je součást kupónového archu, jsou-li všechny odstříhány a vyplaceny, majitel obdrží nový list.
Tantiéma Podíl na čistém zisku akciové společnosti vyplácený podle stanov jako odměna členům přestavenstva nebo dozorčí rady.
Technická analýza Technická analýza se snaží odhalit krátkodobé pohyby kurzů akcií vycházející ze střetu nabídky a poptávky po těchto akciích. K tomu využívá jednak grafy, v nichž se snaží rozpoznat určité trendy či typické formace, a jednak hodnotové ukazatele, které berou v úvahu cenové a objemové charakteristiky. Technickou analýzu lze používat kromě jednotlivých akcií i na zkoumání akciových indexů.
Technická úroková míra Zhodnocení pojistné rezervy, používá se při pojistně-technických výpočtech pojišťovny, pro klienta nemá žádný přímý vztah k pojistnému nebo pojistné částce.
Technická úroková míra Úroková míra, kterou pojišťovna používá při kalkulaci pojistného v kapitálovém životním pojištění. Technická úroková míra představuje takové zhodnocení rezervy pojistného životních pojištění, na které má klient smluvní nárok (zaručený podíl na výnosech z finančního umístění). Maximální výše technické úrokové míry je stanovena vyhláškou a aktuálně (v roce 2013) činí 1,9 % p.a.
Tématické certifikáty Na rozdíl od indexových a strategických certifikátů jsou podkladovými aktivy oborových certifikátů akciové indexy, popř. akciové koše (baskets), které obsahují pouze cenné papíry, jež vykazují mezi sebou nějaký vzájemný vztah, např. příslušnost k určitému odvětví či oboru.
Tempo růstu Ve smyslu koeficientu růstu jím rozumíme míru dynamiky časové řady porovnávající hodnotu ukazatele, např. HDP, cenové hladiny, investic, apod., v daném časovém bodě (období) s hodnotou bezprostředně předcházející a to formou poměrného čísla.
Teoretická cena dluhopisu Současná hodnota všech budoucích plateb plynoucích z dluhopisu.
Teorie lokálního očekávání Očekávaný výnos dluhopisů všech splatností během následujícího období rovná bezrizikové úrokové míře, tj. výnosu dluhopisů s nejkratší splatností.
Teorie nestranných očekávání Forwardové úrokové míry jsou určeny tržním očekáváním o budoucích úrokových mírách, tj. forwardové úrokové míry jsou nestrannými odhady budoucích spotových úrokových mír.
Teorie očekávání Teorie očekávání jsou nejvíce diskutovanými teoriemi o časové struktuře úrokových mír. Skládají se z několika podobných teorií. Všechny teorie očekávání mají společné to, že investoři se v držení dluhopisů o různých splatnostech neliší.
Teorie peněžního substitutu Podle teorie peněžního substitutu představují velice krátkodobé dluhopisy blízké substituty hotovosti. Mnoho investorů se vzhledem k riziku omezuje na nákupy krátkodobých nástrojů peněžního trhu. Ceny nástrojů peněžního trhu se tudíž zvyšují a odpovídající úrokové míry se v porovnání s delšími splatnostmi snižují. Teorie předpokládá velké množství investorů do krátkodobých dluhopisů. Kupující tak na rozdíl od emitentů velice silně dávají přednost krátkým splatnostem. Tato skutečnost zvyšuje ceny dluhopisů a snižuje odpovídající úrokové míry.
Teorie preferenčního chování U teorie preferenčního chování investoři preferují nákup dluhopisů o určitých splatnostech, nikoli však pouze krátkodobé dluhopisy a při nákupu ostatních dluhopisů požadují vyšší výnosy. V podstatě je tato teorie kombinací segmentační teorie a teorie rostoucí prémie za likviditu. Místo stále preferovaných krátkodobých splatností u teorie rostoucí prémie za likviditu mohou investoři dávat přednost jiným splatnostem v závislosti na jejich individuálních investičních cílech.
Teorie rostoucí prémie za likviditu Podle teorie rostoucí prémie za likviditu se výnosy s rostoucí splatností zvyšují. Investoři, kteří investují do dluhopisů, jsou averzní vůči riziku (tj. dávají přednost nízké volatilitě výnosů). Ceny dlouhodobých dluhopisů mají vyšší volatilitu. Investoři vyžadují u dlouhodobých dluhopisů vyšší výnosy, čímž kompenzují vyšší riziko.
Teorie výnosových křivek Závislost úrokových mír (výnosu do splatnosti) na splatnosti bezkupónových dluhopisů v prostředí dokonalých finančních trhů se nazývá výnosovou křivkou nebo-li časovou strukturou úrokových mír. Výnosová křivka může být rostoucí, plochá, klesající. Nejčastější je rostoucí. Znamená to, že čím delší je splatnost, tím vyšší je očekávaný výnos a také větší volatilita ceny dluhopisu.
Termín ohodnocení Termín, ve kterém stavební spořitelna provádí vyhodnocení předpokladů pro přidělení cílové částky. Sleduje aktuální cílovou částku, variantu, zůstatek a součet zůstatků v uplynulých hodnotících obdobích.
Termín přidělení Termín, ve kterém spořitelna přiděluje cílové částky. Nastává nejdříve 4 až 6 měsíců po termínu ohodnocení, ve kterém klient splnil podmínky pro přidělení.
Termín vypořádání Datum převodu převodu cenných papírů od prodávajícího k nakupujícímu a peněz opačným směrem.
Termínovaný vklad Vklad v bance, obecně vyzvednutelný pouze po podání výpovědi, pokud není v podmínkách o termínovaném vkladu uvedeno jinak. Termínované vklady poskytují vyšší výnos než běžné účty, přibližně na úrovni inflace.
Termínový kurz Platný pro obchody s plněním ve stanoveném termínu v budoucnosti.
Tezaurace Vyjmutí hotovostních peněz z peněžního oběhu, tyto peníze nepřinášejí výnos ani jejich vlastníkovi, ani státu.
The American Stock Exchange The American Stock Exchange. Na AMEX jsou obchodovány především společnosti malé a střední velikosti. Je po The New York Stock Exchange (NYSE) druhou největší burzou v USA.
TICK Rozdíl akcií zobchodovaných za up-tick a down-tick up-tick – poslední obchod proběhl za rostoucí kurz, down-tick – poslední obchod proběhl za klesající kurz
Toková veličina Taková, která má časový rozměr. Její velikost je dána délkou období, ke kterému se vztahuje. Příkladem mohou být údaje z účetní výsledovky. Tyto údaje lze za více období sčítat. Naproti tomu stavová veličina je veličinou k určitému okamžiku.
Transakční limit Maximální povolená částka v korunách za určitý typ transakce kartou během určitého období (obvykle se stanovuje ve dnech).
Transakční zůstatky Slouží pro zabezpečování běžných každodenních transakcí (nákupů)
Transfer Jednostranná platba. V rámci rozpočtové politiky vlády se jedná o různé podpory, např. podpory v nezaměstnanosti, sociální podpory, důchody aj. Ovlivňují velikost disponibilních příjmů a tím velikost spotřeby.
Transferová platba Platba plynoucí od státu k občanovi. Plnění závisí na legislativním a sociálním systému státu.
Tranše Vlna umístění emise cenných papírů na kapitálovém trhu. Upisování po částech se používá například u uzavřených podílových fondů.
Trojská unce Měřící jednotka hmotnosti zlata, používaná zejména v mezinárodním obchodu. 1 trojská unce = 31,1034 g.
Trust Sdružení podniků, ve kterém jednotlivé firmy ztrácejí svou hospodářskou a často i právní samostatnost. Jejich řízení se uskutečňuje pomocí jednotného vedení.
Trvalý příkaz Příkaz, kterým majitel účtu dává svolení k provádění a zúčtování opakujících se plateb.
Tržní cena Cena dosažená na trhu, je dosahována s tendencí k rovnováze mezi nabídkou a poptávkou.
Tržní cena dluhopisu Stanovuje se v procentech nominální hodnoty dluhopisu. Je dána stavem nabídky a poptávky na trhu.
Tržní hospodářství Je charakteristické v kapitalismu a funguje při současné existenci těchto faktorů: soukromé vlastnictví, smluvní svoboda, volnost soutěže, neomezená konkurence, právní stát.
Tržní kapitalizace Hodnota firmy na burze či mimoburzovním trhu. Vypočítá se jako cena akcie x počet akcií v oběhu.
Tržní nabídka Je funkcí mezních nákladů. Cena, kterou firmy docilují, je totiž rovna jejich mezním nákladům
Tržní rovnováha Tržní rovnováha je taková situace, kdy na trhu není ani nedostatek, ani přebytek statku. Nastává v průsečíku křivky poptávky a křivky nabídky, kde je poptávané množství rovno nabízenému množství. Cena, při které je to toto splněno, se nazývá rovnovážná cena.
Tržní úroková míra Úroková sazba vzniklá střetem nabídky a poptávky po penězích na peněžním či kapitálovém trhu.
Tunelování Druh finanční kriminality, kdy management nebo vlastníci jedné společnosti postupně pod cenou vyvede aktiva mimo tuto společnost druhým firmám, v nichž mají přímý nebo zprostředkovaný majetkový podíl, za nesmyslně nízkou cenu. Zatímco druhé firmy se neadekvátně obohatí, první firma krachuje. Pojem pravděpodobně byl poprvé užit v České republice v 90. letech 20. století.
Tvůrce trhu Market maker. Obchodník s cennými papíry, který je povinen stanovovat nákupní a prodejní cenu cenného papíru v rámci obchodování a udržovat jeho likviditu.