S – Slovník finančních pojmů

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Saldo státního rozpočtu Výsledek rozdílu mezi příjmy a výdaji státního rozpočtu. Rozpočet skončí přebytkem, tj. příjmy jsou vyšší než výdaje nebo schodkem, tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji je záporný.
Saldo, zůstatek Rozdíl kladných a záporných hodnot. Rozdíl mezi příjmy a výdaji. Kladný zůstatek se nazývá přebytek, záporný schodek.
Samofinancování Financování hospodářské činnosti z vlastních zdrojů.
Samoregulační schopnost trhu Je to postulát klasiků ekonomické teorie, podle kterého je trh sám schopen zajistit rovnováhu v ekonomice, a to tak, že nabídka reaguje na podněty poptávky, nedochází k nadvýrobě a tudíž ani k nezaměstnanosti.
Sanace Ozdravení, opatření, které má odstranit ztráty nebo celkový nepříznivý hospodářský stav podniku, též poskytnutí podpory neúspěšným soukromým podnikům.
Sankce Nepříznivý důsledek nesplnění právní povinnosti.
Sazba pojistného % v.z. (hrubé mzdy), které platí OSVČ nebo zaměstnavatel a zaměstnanec na důchodové zabezpečení
Sběrný dluhopis Sběrný dluhopis je listinný dluhopis, na jehož celkové jmenovité hodnotě se majitelé podílejí určitým počtem kusů dílčích dluhopisů, aniž je těmto dluhopisům přidělováno pořadové číslo. V emisních podmínkách musí být stanoveno, kdy a za jakých podmínek vydá emitent majiteli konkrétní kusy dluhopisů.
Sdružení Smluvní spojení fyzických nebo právnických osob, vytvořené za účelem společné činnosti (viz Konsorcium).
Segmentační teorie Nepoužívá pojmu forwardová úroková míra, ale rozlišuje mezi preferencemi jednotlivých investorů. Krátkodobé a dlouhodobé dluhopisy se obchodují na odlišných trzích, krátkodobém a dlouhodobém, které se navzájem neovlivňují. Tj. dlouhodobá úroková míra nezávisí na vývoji krátkodobé.
Sekundární trh Sekundární trh je trhem již emitovaných cenných papírů. Transakce na sekundárním trhu nevytvářejí ani nelikvidují finanční pohledávky za dlužníky. Při změně majitele nepřechází hotovost mezi investory a dlužníky, ale mezi investory. Dlužník zůstává transakcemi na sekundárním trhu neovlivněn, zatímco věřitel přenáší práva splacení na jiné osoby.
Sekuritizace Přeměna klasických úvěrových smluv na cenné papíry (dluhopisy nebo akcie).
Senzál Účastník burzy, zprostředkovatel v německé oblasti.
Setrvačná inflace Protože lidé očekávají inflaci, zvyšují své ceny a očekávaná inflace se mění ve skutečnou inflaci.
Short selling Půjčení si cenných papírů od brokera a jejich následný prodej klientem. K této operaci přistupují investoři, pokud si myslí, že cena vypůjčeného cenného papíru v budoucnu poklesne.
Schodek Záporný zůstatek (viz Deficit).
SIPO Zkratka pojmu soustředěné inkaso plateb obyvatelstva. Jde o trvalé povolení inkasa na vašem běžném účtu. Využívá se pro platby za telefon, nájemné či energie.
Skalpování Technika obchodování, kdy se pozice, která je jen nepatrně zisková, tj. kdy je třeba jen pár ticků, okamžitě zavírá.
Skladištní listy Potvrzení o převzetí věci ke skladování skladovatelem od ukladatele může mít povahu cenného papíru, s nímž je spojeno právo požadovat vydání skladované věci (skladištní list).
Skonto Je stanovené určitým procentem, tedy sleva, kterou může prodávající poskytnout kupujícímu formou srážky z hodnoty dle faktury. Odběratel má právo si tuto srážku odečíst, pokud proplatí fakturu před uplynutím stanovené lhůty.
SKP Standardní klasifikace produkce, neboli systém třídění stavebních prací a stavebních děl podle Opatření ČSÚ č.j. 1174/1993-3010 k zavedení SKP.
Skutečná úroková sazba Úroková sazba, která bere v úvahu výši splátek a všechny související náklady (např. povinné poplatky za vedení účtu nebo pojištění) a výnosy (např. možnost daňového odpočtu).
Složené ukazatele Počítají se na základě agregace několika dílčích ukazatelů, zpravidla takových, které mapují sledovaný fenomén z různého úhlu pohledu.
Složené úročení Úroky počítané ze součtu vloženého kapitálu a minulých úroků.
Směnka Zpravidla krátkodobý cenný papír, který ztělesňuje jednostranný slib o výplatě peněz bez právních výhrad. Výnosem směny je úrok. Vlastní směnkou dává její výstavce závazný slib, že na stanoveném místě a ve stanovenou dobu vyplatí stanovený obnos.
Směrodatná odchylka Je v teorii pravděpodobnosti a statistice často používanou mírou statistické disperze. Zhruba řečeno vypovídá o tom, jak moc se od sebe navzájem liší typické případy v souboru zkoumaných čísel. Je-li malá, jsou si prvky souboru většinou navzájem podobné, a naopak velká směrodatná odchylka signalizuje velké vzájemné odlišnosti. Směrodatná odchylka se obvykle definuje jako odmocnina z rozptylu náhodné veličiny.
Smíšené fondy Fondy s nejvolnější investiční strategií. V jejich portfoliích lze najít akcie, podílové listy, obligace i nástroje peněžního trhu. Žádný druh cenných papírů by neměl přesáhnout šedesáti procent hodnoty portfolia. Jsou vhodné pro investování na minimálně.
Smíšené životní pojištění Kombinace pojištění pro případ smrti a pojištění pro případ dožití. Pojišťovna se zavazuje vyplatit sjednanou pojistnou částku ve sjednaný den v případě, že se pojistník tohoto dne dožije, a v případě, že se pojistník tohoto dne nedožije, pak jde pojistné.
Smíšený systém Kombinace PAYG a fondového systému.
Smlouva o dílo Smluvní vztah definující dodavatele, rozsah prací, harmonogram prací, cenu, termíny dodání.
Sociální politika státu Souhrn opatření k zabezpečení existence té části obyvatelstva, která si v dané situaci nemůže zajistit uspokojení základních potřeb z pracovních příjmů.
Solidarita Soudržnost, vzájemnost, vzájemná podpora, smysl pro společenství.
Solventnost Schopnost plnit platební závazky, okamžitá platební schopnost podniku. Za dostačující se považuje, je-li uvedený poměr alespoň 2:1. Opakem je insolventnost.
Soukromá emise Emise neobchodovatelných cenných papírů. Jsou špatně prodejné a investoři je většinou drží po celou dobu životnosti.
SPAD Zkratka pro „Systém pro Podporu trhu Akcií a Dluhopisů“. Nejdůležitější obchodní systém Burzy cenných papírů Praha. Je založen na tvůrcích trhu, kteří jsou povinni udržovat likviditu cenného papíru v obchodním systému.
Splátka Část úvěru spolu s příslušnými úroky, kterou klient pravidelně splácí úvěr
Splátkové období Frekvence splácení dohodnutá ve splátkového plánu. Při standartních obchodech se používá měsíční nebo čtvrtletní interval.
Splátkový kalendář Součást úvěrové nebo leasingové smlouvy. Obsahuje přesnou specifikaci splátek a termíny splatnosti.
Splátkový plán Časový rozvrh splácení dluhu.
Splátkový prodej Do kategorie prodeje na splátky patří spotřebitelský leasing, spotřebitelský úvěr a hypotéka.
Splatnost Časový termín, k němuž se musí splnit závazek, nebo též ukončení kontraktu.
Splynutí cenného papíru Spojení dvou či více emisí cenných papírů do jedné.
Spoludlužník Ten, kdo se podílí na splácení závazku.
Spoluvlastnictví Vlastnické právo několika osob k jedné věci. Rozlišujeme podílové (podíl vyjadřuje míru, jakou se spoluvlastníci podílejí na právech a povinnostech ke společné věci) a bezpodílové (společné jmění manželů).
Sporožiro Druh běžného účtu. Slouží k pravidelnému spoření formou srážek ze mzdy aj. pravidelných příjmů, i k nepravidelnému ukládání peněz. Prostředky pak lze použít k výběrům v hotovosti, k opakovaným nebo jednorázovým platbám na základě trvalých nebo jednorázových platebních příkazů.
Spot Spot je promptní obchod: nákup nebo prodej jedné měny za druhou za aktuální kurs na finančním trhu v daném okamžiku.
Spotová výnosová křivka Závislost mezi očekávaný výnosem do určité splatnosti daného nástroje a splatností se nazývá spotová výnosová křivka. Důležité je, aby dluhopisy byly vydávány za stejných podmínek s výjimkou splatnosti, aby rozdíly ve výnosech byly závislé pouze na této době. Tj. musí být stejné riziko dluhopisů, stejné zdanění, stejnou dobu výplaty atd.
Spotové obchody Finanční obchody se shodnou dobou sjednání a vypořádání obchodu.
Spotový kurz Cena obchodu platná při vypořádaných do dvou obchodních dnů od uzavření.
Spotřeba Konečná fáze reprodukčního procesu, v makroekonomickém pohledu část hrubého domácího produktu určená pro osobní, výrobní též veřejnou spotřebu.
Spotřebitelský leasing Leasing pro soukromé osoby, většinou je levnější než než leasing podnikatelský.
Spotřebitelský úvěr od splátkové firmy Prodej na splátky se sjednává přímo v prodejně. Vyřízení úvěru je rychlé a jednoduché. Ihned po nákupu zboží se zákazník stává jeho majitelem. Je třeba zaplatit část pořizovací ceny zboží, tzv. přímou platbu, která je již od 10%. Zbývající část ceny zboží je celková výše úvěru. Délka splácení a výše splátek jsou volitelné.
Spotřebitelův přebytek Rozdíl mezi částkou, kterou spotřebitel byl ochoten zaplatit, a částkou, kterou skutečně platí.
Spotřební (spotřebitelský) úvěr Úvěr poskytovaný soukromým osobám a domácnostem za účelem nákupu spotřebních předmětů, služeb, pořízení nebo stavby bytu nebo domu apod. Od komerčních úvěrů se zásadně liší způsobem svého užití: předmět, na jehož pořízení se úvěr použije, se nestává zdrojem příjmů pro splácení tohoto úvěru. Nejčastěji se používají úvěry revolvingové (poskytované formou úvěrového rámce k běžnému účtu klienta), úvěry splátkové (charakteristické pravidelným splácením úvěru včetně úroků) a hypoteční úvěry (dlouhodobé úvěry sloužící k financování koupě či vybudování bytu nebo rodinného domu).
Spotřební daň Nepřímá daň uvalovaná na vybrané druhy zboží (alkohol, tabákové výrobky, benzin aj.).
Spotřební funkce Udává závislost spotřeby na disponibilním důchodu. S růstem důchodu spotřeba roste, ale důchod roste pomaleji. Zvýšení úrokové míry snižuje sklon ke spotřebě a posouvá křivku spotřební funkce dolů.
Spotřební jednotka domácnosti Počet spotřebních jednotek domácnosti závisí na složení domácnosti a věku dětí: spotřební jednotka je rovna 1,0 pro osobu v čele domácnosti, 0,5 pro děti ve věku 0 až 13 let a 0,7 pro každou další osobu domácnosti.
Spotřební koš Soubor vybraných výrobků a služeb, který má reprezentovat rozsah a strukturu výdajů na statky a služby, které jsou typické pro domácnosti.
Správa aktiv Český výraz pro pojem asset management – správu majetku profesionálním obhospodařovatelem podle požadavků klienta.
Správce fondu Společnost spravující fond, investující obhospodařovaný majetek v souladu s investiční strategií.
Spread Rozdíl mezi nákupním a prodejním kurzem měny či jiného aktiva. Spread se liší u jednotlivých měn (méně obvyklé a rizikovější měny mají vyšší spread) i podle typu obchodu a jeho objemu.
Sprint certifikát Je cenný papír, který se vždy vztahuje na jednu určitou akcii. Počínaje emisním kurzem až do předem stanového cílového kurzu přinesou svému majiteli na konci své platnosti dvojnásobek toho, co by získal z přímé investice do dané akcie. Jakmile se akcie vyšplhá na vyšší než cílovou hodnotu, certifikát již svou hodnotu nezvýší. Jeho maximální výnos je omezen. Pokud propadne kurz dané akcie pod emisní kurz, sníží se odpovídajícím způsobem i hodnota certifikátu. Ztráty investora se ale nedvojnásobí.
Stagflace Nepříznivý stav ekonomiky projevující se stagnací (nulové nebo záporné tempo růstu hrubého domácího produktu) spojenou s vysokou nezaměstnaností a pokračující inflací.
Starobní penze Sociální dávka určená ke krytí životních nákladů a sociálních potřeb v poproduktivním věku – ve stáří.
Státní podpora Přísluší účastníkovi stavebního spoření při splnění podmínek stanovených zákonem o stavebním spoření.
Státní příjmy Příjmy státního rozpočtu, jejich hlavní složky: daně, poplatky, cla.
Státní rozpočet Ústřední peněžní fond určený k hrazení výdajů státu. Souhrn státních příjmů a státních výdajů a návrh jejich čerpání na dané období, obvykle na jeden rok.
Státní výdaje Výdaje státního rozpočtu, slouží k financování potřeb společnosti, zejména: státní správa, obrana a bezpečnost, zdravotnictví, školství, kultura. Další složky státních výdajů: sociální dávky, dotace a subvence státním a obecně prospěšným podnikům.
Statut Stanovy, předpis o zřízení, právním postavení a činnosti určitého subjektu.
Statut / prospekt Statut nebo prospekt (v případě fondů registrovaných v zahraničí) fondu určuje základní investiční principy, limity a obchodní podmínky fondu.
Statut fondu Definuje investiční zaměření, investiční strategii a investiční limity fondu.
Stavební parcela Pozemek určený k zastavění musí svými vlastnostmi, zejména polohou, tvarem, velikostí a základovými poměry umožňovat realizaci navrhované stavby a její bezpečné užívání.
Stavební povolení Ve stavebním povolení určí stavební úřad závazné podmínky realizace a využívání stavby a rozhodne o námitkách účastníků stavebního řízení tak, aby byla zajištěná ochrana zájmů společnosti. Je výsledkem stavebního řízení .
Stavební spoření Spoření určené pro podporu bydlení. Klient vkládá prostředky na účet, který se úročí, stát k němu poskytuje státní podporu. Po splnění podmínek (doba spoření, naspoření určité částky apod.) vzniká klientovi nárok na úvěr s výhodnou sazbou úročení.
Stavební spořitelna Banka se zvláštním povolením. Předmětem její činnosti je pouze stavební spoření a další zákonem povolené činnosti. Účet ve stavební spořitelně je ze zákona pojištěn, za vklady ručí stát.
Stavební úvěr Překlenovací úvěr, určený na zahájení a dokončení stavby. Většinou je jištěn zástavním právem k pozemku.
Stimul Pobídka, vnější podnět k zvýšení činnosti, který usměrňuje vnitřní motivaci pracovníků. Cílem je posílit nebo omezit určitou aktivitu.
Stínová ekonomika Ekonomické aktivity, které nejsou oficiálně podchyceny. Práce prováděné načerno. Vyskytuje se v ekonomikách v oblastech, kde je činnost zakázaná, nebo nedostatečně rozvinutá v oficiálních strukturách, nebo z důvodu daňového úniku. Patří sem: 1) Produkce domácností, kterou nelze statisticky podchytit, např. opravárenské a údržbářské práce, pěstitelství, domácí výroba spotřebních předmětů aj., 3) „Černá ekonomika“, všeobecně nezákonná činnost jako obchod s drogami, prostituce, krádeže aj.
Strategické certifikát Strategické certifikáty jsou syntézou transparentní indexové investice a investiční strategie „stock picking“, jejíž cílem je najít jednotlivé akcie, které jsou trhem podhodnoceny a mohou tak dosáhnout lepšího výnosu než celkový trh.
Strategie maximimální likvidity investic Investor volí takové investice, které se dají nejsnáze přeměnit na hotovostní peníze. Jedná se například o krátkodobé termínované vklady, fondy peněžního trhu a krátkodobé cenné papíry. Výnosnost likvidních investic není vysoká.
Struktura portfolia fondu Vyjadřuje rozložení majetku spravovaného fondem do jednotlivých investic.
Strukturální nezaměstnanost Vzniká v důsledku strukturálních změn, kdy se některá odvětví zmenšují a jiná naopak expandují. Zmenšující se odvětví propouštějí část zaměstnanců a ti si mohou nalézt práci v expandujících odvětvích. To však vyžaduje, aby se zorientovali na pracovních trzích a aby se rekvalifikovali.
Střední hodnota Nejčastěji to bývá průměr. Statistická veličina nahrazující soubor čísel jednou hodnotou.
Střední výnos portfolia Střední výnos portfolia, nebo také očekávaný výnos portfolia je váženým průměrem očekávaných výnosů jednotlivých komponent portfolia.
Subjektivní Založeno na názorech jedince, osobní stanovisko.
Substituce Obecně záměna, náhrada. Záměna jednoho statku jiný, který uspokojí tutéž potřebu zákazníka.
Substituční efekt Spotřebitel při zvýšení ceny kupuje méně statku, protože jej substituuje jinými statky.
Subvence Podpora, poskytnutí peněžních prostředků z veřejných rozpočtů (stát, kraj, obec) jednotlivým podnikům, přitom účel použití je přesně určen. Obdobný charakter jako subvence má dotace.
Support Úroveň ceny, kde se trh pravděpodobně při poklesu otočí směrem nahoru. Pojem je užíván především v technické analýze.
Světová banka Jedna ze specializovaných agencií OSN založená v roce 1945 spolu s Mezinárodním měnovým fondem (MMF) v USA. Členství v bance je podmíněno členstvím v MMF.
Swap Swap je anglický výraz pro výměnu: označuje prodej jedné měny za druhou s jejím následným zpětným odkoupením po určité době za předem dohodnutý kurs.
SWIFT Society for Worldwide Interbank Financial Communication. Mezinárodní počítačová síť pro rychlé a bezpečné předávání příkazů a informací mezi bankami světa.
Syndikovaný úvěr Úvěr poskytnutý firmě syndikátem – sdružením několika bank. Důvodem je většinou jeho výše (při financování jednou bankou by například mohla znamenala nedodržení regulačních pravidel – překročení maximálního podílu půjček jednomu subjektu na základním jmění banky) nebo také rozložení rizika.
Syntetická evidence Soubor syntetických účtů, které dávají přehled o celkovém stavu a změnách jednotlivých druhů hospodářských prostředků a zdrojů jejich financování a o celkovém průběhu hospodářské činnosti podnikatelsktého subjektu v peněžním vyjádření.
Systém národních účtů Systém národních účtů, soustava účtů, která zachycuje celou ekonomiku země v rozdělení na několik částí s jejich vzájemnými vazbami. Pro každou část je založen účet, na kterém se sledují vstupy a výstupy, a to jednak hmotných výkonů, jednak příjmů a výdajů, eventuálně se jedná o vyrovnávací položky. Systém národních účtů je založen na jednotné metodice OSN, která tak umožňuje mezinárodní srovnání ekonomik jednotlivých zemí.
Systematické riziko Riziko vyplývající z vývoje ekonomiky a jednotlivých makroekonomických ukazatelů. Dá se snížit investicemi v různých zemích.