R – Slovník finančních pojmů

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rabat Je to sleva z kupní ceny poskytnutá zákazníkovi v rámci faktury nebo dobropisem. Rabat je obvykle vyjádřen procentem z prodejní ceny.
Racionální očekávání Tvoří se především na základě dnešních informací o pravděpodobném budoucím vývoji (nemá ani krátkodobé účinky).
Rally Rychlý růst trhů, doprovázený nákupy ve velkých objemech.
Rating Standardní mezinárodní nástroj měření bonity firem pro posouzení jejich důvěryhodnosti, případně hodnocení zemí se zřetelem na rizikovost podnikání pro zahraniční firmy.
Ratingový stupeň Stupně ratingu charakterizují věřitelské riziko a finanční stabilitu společnosti
Realitní fond Subjekt kolektivního investování, který investuje kapitál do realit, nemovitostí a hypotečních zástavních listů. V tuzemsku do nemovitostí v omezené míře investují kvůli legislativním omezením pouze penzijní fondy.
Realizační cena Dohodnutá cena, za kterou má být v budoucnu transakce uskutečněna.
Reálná hodnota Skutečná hodnota vzhledem ke kupní síle peněz, tedy hodnota ukazatele vyjádřeného v peněžních jednotkách snížená o míru inflace.
Reálná mzda Nominální mzda snížená o míru inflace. Vyjadřuje kupní sílu mzdy, tj. množství zboží, které lze nakoupit za nominální mzdu.
Reálná úroková sazba Nominální úroková sazba snížená o inflaci.
Reálná veličina Ukazatel ve stálých cenách. Vyloučením vlivu změny cen vyjadřuje ukazatel vývoj pouze v objemových jednotkách.
Reálná výnosová míra Nominální výnosová míra očištěná o vliv inflace.
Reálný domácí produkt Zjistíme, když produkci běžného období vyjádříme v cenách minulého období (odráží pouze růst produkce).
Reálný měnový kurz Je nominální měnový kurz násobený poměrem zahraniční a domácí cenové hladiny.
Reálný úrok Vyjdřuje kupní sílu peněžní částky nominálního úroku. Vypočítá se jako podíl nominálního úroku (viz Úrok) a míry inflace (viz Míra inflace).
Reálný výnos Výnos ve stálých cenách. Vypočítá se z nominálních hodnot snížením o inflaci.ýnos ve stálých cenách. Vypočítá se z nominálních hodnot snížením o inflaci.
Recese Fáze poklesu v konjunkturním cyklu. V praxi se recese definuje jako období, kdy reálný hrubý domácí produkt klesá nejméně ve dvou za sebou následujících čtvrtletích, příp. třech za sebou následujících měsících. Též fáze hospodářského cyklu, ve které výrazně klesá celková poptávka, nákup spotřebních statků a investice, narůstají zásoby statků dlouhodobé spotřeby a zvyšuje se míra nezaměstnanosti.
Reciproční hodnota Převrácená hodnota, tedy číselná hodnota umocněná na minus 1.
Reeskont Koupě směnky již dříve eskonované. Reeskontním místem je často centrální banka, která tak ovlivňuje výši diskontní sazby a úvěrovou politiku bank.
Reeskontní úvěr Služba, prováděná na žádost majitele směnky (směnečného věřitele) při níž banka eskontuje (odkupuje) směnku splatnou v budoucnosti a přitom požaduje převod směnečných práv majitelem směnky na banku.
Reexport Vývoz dříve dovezeného zboží. Reexporty se využívají většinou k překonání obchodně politických překážek, pro kompletaci vývozních dodávek nákupem zboží ze zahraničí, příp. k vyrovnání obchodní bilance s některými partnery u zemí s nesměnitelnou měnou.
Reference Doporučení, dobrozdání.
Referenční sazba Sazba sjednaná na trhu, která slouží jako základ pro určení úrokové sazby u instrumentů s proměnlivým úročením. Referenční sazbou by pro tento případ byl prostý průměr dvoutýdenních repo sazeb ČNB během 12ti kalendářních měsíců předcházejícího roku, po který bude příslušná referenční sazba určena.
Refinancování Poskytování úvěrů centrální bankou komerčním bankám a spořitelnám, nebo znovuposkytnutí úvěru v jeho průběhu jiným subjektem.
Refinancování leasingové společnosti Získávání peněz pro financování budoucích leasingových operací.
Reforma Změna, úprava, oprava, náprava, obnovení.
Refundace Náhrada, vrácení zaplacené částky.
Registrace Záznam, např. v obchodním rejstříku.
Regres Postih, právo toho, kdo splnil určitý finanční závazek, požadoval na jiném, který byl povinen, nebo byl odpovědný za závazek, aby mu v rozsahu této povinnnosti částku uhradil.
Regulace Usměrňování, úprava, uvědomělý zásah do živelného vývoje.
Reinvestice Zpětný vklad čistého výnosu z původní investice.
Relace Vztah mezi dvěma či více subjekty.
Relativní verze teorie parity kupní síly Se nesnaží vysvětlit výši měnových kurzů, ale pouze změny měnových kurzů. Podle ní změna měnového kurzu je způsobena změnou cenových hladin.
Rendita Zúročení, výnos cenného papíru.
Renta Důchod založený na majetku, zejména na výnosu peněžního kapitálu, popř. půdy (pozemková renta).
Rentabilita Výnosnost, ziskovost. Ukazatel výsledku hospodaření podniku. Měří se jako poměr celkového zisku k některému základnímu ekonomickému ukazateli, např. obratu, vlastnímu či cizímu kapitálu aj.
Renting Krátkodobý pronájem např. osobních automobilů, sportovního vybavení apod.
Repatriace Převoz klienta po ošetření, nebo jeho tělesných ostatků zpět do České republiky
Repo-operace Prodej cenných papírů se závazkem jejich zpětného odkupu po uplynutí stanovené doby. Centrální sazba fixuje u svých repo-operací úrokovou míru, která se označuje jako repo-sazba.
Reprodukční cena Cena, za kterou bychom pořídili určitý výrobek v čase, ve kterém se ocenění provádí. Oceňuje se jí zejména hmotný a nehmotný majetek, majetek nabytý darováním apod.
Restituce Uvedení věci do původního stavu, v němž se nacházela před způsobením škody, vrácení věci původnímu majiteli.
Restrikce Omezování. Ochranářský prostředek zahraničně obchodní politiky vlády zaměřený zpravidla na omezení množství dováženého, někdy i vyváženého, zboží.
Restriktivní měnová politika Snižuje peněžní zásobu a zvyšuje úrokovou míru. Tím dosáhne snížení inflace, zvýšení nezaměstnanosti a zhoršení bilance zboží a služeb.
Retail banking Maloobchodní, drobné bankovnictví. Segment bankovnictví orientovaný na velké množství drobných klientů.
Revalvace Zhodnocení měny. Oficiální zvýšení kurzu domácí pěněžní jednotky. Opakem je devalvace.
Revolvingový spotřební úvěr Nekonečný obnovující se úvěr poskytnutý formou úvěrového rámce k běžném účtu.
Revolvingový termínovaný vklad Vklad, který je po uplynutí sjednané doby trvání vkladu automaticky prodloužen na další stejné období s úrokovou sazbou platnou v den otočky (den obnovení vkladu).
Revolvingový úvěr Půjčka poskytnutá formou úvěrového rámce. Čerpaný i splácený volitelně podle možností dlužníka.
Revolvingový vklad Automatické obnovení termínovaného vkladu po uplynutí sjednané lhůty.
Rezerva pojistného Nebo také hodnota pojištění představuje částku, kterou tvoří celkově zaplacené pojistné a připsané podíly na zisku po odpočtu ceny za krytá rizika (přirozené pojistné) a nákladů pojišťovny připadajících na danou pojistnou smlouvu za uplynulou dobu podle pojistně technických zásad pojišťovny.
Rezervní fond Součást vlastního jmění, která se tvoří příděly ze zisku podniku. Je určen ke krytí podnikatelského rizika a rozvojových potřeb.
Rezervy V souvislosti se zjištěním základu daně z příjmů se v ČR vytvářejí na vymezený okruh budoucích výdajů na dosažení a udržení příjmů jako: bankovní rezevy, rezervy v pojišťovnictví, v podnicích na opravy hmotného majetku a další podle platného zákona.
Risk management Snaha minimalizovat potenciální škody, identifikace a předpovídání rizik, preventivní opatření.
Riziko Finanční instituce a trhy existují ve světě nejistoty. Druhem nejistoty je riziko. Rizik lze rozeznávat také několik druhů. Zřejmě nejdůležitějším rizikem finančních trhů je úvěrové riziko, jímž se rozumí riziko ztráty v případě, že partner nedostojí svým závazkům podle podmínek kontraktu.
Riziko portfolia Vážený průměr rizik finančních nástrojů tvořících portfolio.
Riziková ochrana Částka, o kterou může podkladové aktivum certifikátu maximálně poklesnout, aniž by investor utrpěl peněžní ztrátu.
Riziková prémie Odměna za podstoupené riziko požadovaná investory. Rozdíl mezi výnosem investice a bezrizikových aktiv typu státních dluhopisů.
Rizikové životní pojištění Rizikové životní pojištění je klasické pojištění pro případ úmrtí bez jakéhokoli spoření. Nedochází v něm k žádné tvorbě kapitálu a z toho důvodu není daňově zvýhodněno. Proto, pokud srovnáváme nákladovost, měli bychom v kalkulaci „znevýhodnit“ rizikové životní pojištění o výši daňové úlevy (protože použitím rizikotvorného životního pojištění klient oproti nízkonákladovému investičnímu životnímu pojištění nezískává oněch až 1 800 Kč ročně – za ně se totiž dá pořídit nemalé krytí smrti „hrazené státem“).

Pojistná částka pro případ úmrtí může být konstantní, lineárně klesající či klesající dle zůstatku úvěru.

V praxi lze pojistit nejen pojištění úmrtí, ale zařadit do nástroje i různá připojištění.

Rizikový kapitál Kapitál pro financování mladých nebo rizikových, ale potenciálně velmi ziskových firem.
ROA Return On Assets: ukazatel, který popisuje zhodnocení celkových aktiv, tzn. kolik bance vydělá jednotka aktiv za dané období. Poměr čistého zisku po zdanění k průměrným aktivitám.
Roční míra inflace Meziroční zvýšení cenové hladiny.
ROE Return On Equity: ukazatel, který říká, kolik vydělá kapitál akcionářů. Poměr čistého zisku po zdanění k průměrným fondům akcionářů.
Rovnováha firmy Situace, kdy výrobce zvyšuje produkci do takového objemu, kdy se již mezní náklady rovnají meznímu příjmu. V takovém případě je zisk maximalizován.
Rovnovážná cena Cena zboží, při které je dílčí trh v rovnováze. Při této ceně se množství, které jsou výrobci ochotni prodat rovná množství, které jsou kupující ochotni koupit.
Rozhodný příjem Příjem, ze kterého se při výpočtu dávek vychází – pro některé dávky se zjišťuje za kalendářní rok, pro jiné za kalendářní čtvrtletí.
Rozpočet Obecně odhad nákladů (výdajů) na určitou akci nebo dobu. V hospodářské politice vlády představují rozpočty krajů, obcí a státní rozpočet souhrn příjmů a výdajů na jeden rok. Státní rozpočet schvaluje parlament.
Rozptyl Vyjadřuje těsnost seskupení údajů okolo průměru.
Rozptyl výnosů portfolia Výpočet rozptylu výnosů portfolia je složitější. Chybná je interpretace, která by předpokládala, že rozptyl výnosů portfolia je váženým průměrem rozptylů jednotlivých komponent portfolia, tj. uplatněním podobného přístupu jako při stanovení středního výnosu portfolia. Jednou z hlavních zásad současné teorie portfolia je, že riziko portfolia je běžně nižší než součet rizik jednotlivých komponent.
Rozvaha Účetní výkaz zachycující stav hospodářských prostředků (aktiv) a zdrojů jejich krytí (pasiv). Aktiva třídí podle likvidity, pasiva podle původu zdrojů – vlastní a cizí.
RPSN Je roční procentní sazba nákladů, jež vyjadřuje celkové průměrné náklady na daný úvěr. Zahrnuje veškeré běžné poplatky spojené s produktem či službou. Při porovnání nabídky jednotlivých bank a zejména splátkových společností doporučujeme sledovat právě tento údaj, který nejlépe vypovídá o „výhodnosti“ spotřebitelského úvěru z hlediska částky, kterou klient za dobu úvěru celkem zaplatí.
Rubopis Též zvaný „indosament“ nebo „žíro“. Způsob písemného převodu cenného papíru. Písemným projevem majitele cenného papíru se převádějí práva na jinou osobu (nového věřitele). Vyznačuje se zpravidla na rubu cenného papíru.
Ručitel Ten, kdo se zaváže převzít splácení celého úvěru, pokud závazek nebude splácen dlužníkem.