P – Slovník finančních pojmů

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

p.a. = per annum Z latinského per annum, což znamená roční, za rok. U úvěru značí úrok za jeden rok. V případě, že splátková období jsou kratší než jeden rok, dělí se úroková sazba p. a. počtem těchto období v roce. Například za tři měsíce je to úrok p. a. dělený čtyřmi.
p.c. = per capita „Na hlavu“, výraz používaný pro ukazatele vypočítané jako průměr na jednoho obyvatele, např. hrubý domácí produkt na hlavu, spotřeba na hlavu, apod.
p.q. = per quartale Za čtvrtletí, např. úroková míra 4 % p.q. znamená úrokový výnos z dané částky ve výši 4 % za čtvrtletí.
p.s. = per semestre Za pololetí, např. úroková míra 6 % p.s. znamená úrokový výnos z dané částky ve výši 6 % za půl roku.
P/E Price-earnings ratio. Vyjadřuje, kolik peněžních jednotek jsou investoři ochotni zaplatit za jednu jednotku zisku.
Pákové produkty Ve srovnání s přímým nákupem podkladového aktiva je pro nabytí pákových produktů zapotřebí méně kapitálu a při správném odhadu tržní situace lze s nimi dosáhnout nadproporcionální hodnotový vývoj.
Paradox hodnoty Spočívá v tom, že životně nezbytné statky, jako např. voda, mají nízkou hodnotu, zatímco luxusní zbytečné statky, např. diamanty, mají cenu vysokou. Paradox je jen zdánlivý, protože cena není odrazem celkového užitku statku, ale jen jeho mezního užitku. Kdyby byl vody nedostatek, její cena by byla vysoká.
Paradox spořivosti Spočívá v tom, že rozhodnutí celé společnosti více spořit může vést ve skutečnosti k menším úsporám. Větší úspory znamenají menší spotřebu, nižší spotřeba snižuje agregátní poptávku, to vede k nižším investicím, nižším důchodům a nakonec i nižším úsporám.
Parametr ohodnocení Bodové ohodnocení účastníka stavebního spoření. Dosažení určitého množství bodů je jednou ze tří podmínek pro přidělení cílové částky.
Parametrická změna Změna pravidla beze změny systému (zvýšení důchodového věku, změna podmínek předčasného důchodu, změna pojistné sazby atd.)
Pari Kurs, při kterém jmenovitá (nominální) hodnota cenného papíru a jeho kurzovní hodnota jsou si rovny. Je-li kurz cenného papíru nižší než jeho nominální hodnota, je to kurz pod pari, je-li kurz cenného papíru vyšší než jeho nominální hodnota, je to kurz nad pari.
Parita Rovnost, rovnocennost, porovnatelnost hodnot. Parita měnová – vyjádření rovnocennosti jedné měny vůči jiné měně. Též v rámci mezinárodní obchodní smlouvy s paritní doložkou si smluvní strany poskytují stejné výhody, jako mají domácí firmy.
Parita kupní síly měny Znamená, že lze za měnu koupit stejné množství zboží a služeb doma i v zahraničí.
Participace Podílení se na kurzovním vývoji podkladového aktiva.
Participační faktor Udává, do jaké míry umožňuje certifikát investorům se podílet na kurzovních změnách podkladového aktiva. U indexových a strategických certifikátů se investoři neomezeně podílí na veškerých růstech nebo poklesech (100procentní – neomezená participace). Naproti tomu ostatní certifikáty nabízejí nižší participaci nebo participaci, která je omezená pouze do určité výše.
Pasiva Zdroje financování aktiv. Dělí se na vlastní a cizí.
Pasivní bankovní obchody Obchody, ve kterých banka vystupuje jako dlužník. Odrážejí se v pasivech banky.
Pasívum = pasivum Dluh, závazek, který má ekonomický subjekt uhradit. Porovnání aktiv a pasiv se provádí ve formě bilance, nebo-li rozvahy.
Patent Chráněné právo na průmyslové aj. využití vynálezu, listina dokládající toto právo.
Pauperizace Ochuzování, zejména v masovém měřítku. Snižování ekonomické úrovně.
PAYG (pay-as-you-go) Průběžný systém placení (například daní).
PayPal Elektronický platební systém (elektronická peněženka) využívaný pro platby na internetu.
Penále Pokuta za nedodržení smluvních podmínek.
Peněžní agregát Součet všech peněžních zůstatků v ekonomice.
Peněžní iluze Znamená, že si člověk nebo firma dobře uvědomuje růst své vlastní ceny, ale neuvědomuje si růst ostatních cen. Po vyprchání těchto iluzí se ale zaměstnanost a produkce opět vrací na původní úroveň.
Peněžní trh Trh finančních instrumentů s krátkou dobou splatnosti (do 1 roku). Subjekty, které na něm provádějí své obchody, jsou obvykle banky a velké finanční instituce.
Peněžní úvěr Půjčka hotových peněz klientovi.
Peněžní zásoba Celková výše peněžních zůstatků v ekonomice (centrální banka má v zásadě tři nástroje, kterými může změnit nominální peněžní zásobu: operace na volném trhu, diskontní půjčky a povinnou míru bankovních rezerv)
Peněžní zůstatky Mají podobu oběživa (mince a bankovky) a zůstatků na bankovních vkladech – jsou likvidním aktivem. Rozlišujeme nominální peněžní zůstatky a reálné peněžní zůstatky. Reálné zůstatky jsou „očištěné“ od inflace.
Peníze Univerzální zboží, cokoliv, co slouží jako všeobecně přijímaný prostředek směny nebo placení. Funkce peněz: univerzální prostředek k vyjadřování cen ostatního zboží, prostředek směny a uchovatel hodnot.
Penzijní fond Podnikatelský subjekt s licencí ministerstva financí, který shromažďuje, spravuje a vyplácí prostředky penzijního připojištění a vytváří různé druhy penzijních plánů.
Penzijní plán Základní, všem přístupný dokument penzijního fondu, obsahující vše pro klienta důležité.
Penzijní připojištění Investování prostřednictvím penzijních fondů.
Performance Hodnotový vývoj nebo výnos akcie, indexu nebo jiného investičního instrumentu.
Performance index (růstový index) Je index, který nezohledňuje pouze kurzovní vývoj společností vybraných do indexu, nýbrž do jeho hodnoty jsou započteny (díky reinvestici) i vyplacené dividendy zohledněných společností. Znamená to, že index každý rok zvyšuje svoji hodnotu o vyplacené dividendy.
Pevná úroková sazba (fixní) Sazba, která se nemění během celého trvání úvěrového vztahu nebo po celou dobu vkladu. Jejím opakem je pohyblivá sazba.
Pevně úročená obligace Obligace s úrokem stanoveným procentem ze jmenovité hodnoty. Podmínky půjčky se bez ohledu na vývoj trhu po celou dobu splatnosti nemění.
Pevně úročený dluhopis Dluhopis s úrokem stanoveným procentem ze jmenovité hodnoty. Podmínky půjčky se bez ohledu na vývoj trhu po celou dobu splatnosti nemění.
Phishing Phishing je druh podvodu, určený ke krádeži vaší identity. Autoři nevyžádané pošty se v případě phishingu pokoušejí přimět vás k odhalení cenných osobních údajů (například čísel kreditních karet, hesel, informací o účtu a dalších) tím, že z vás snaží vylákat tyto údaje pod falešnými záminkami. Phishingové projekty se provádějí osobně, přes telefon nebo online pomocí nevyžádaných e-mailů nebo informačních oken.
Phone banking Komunikace mezi klientem a bankou prostřednictvím telefonních linek. Takto lze zjisti např. stav zůstatku na účtu, platby, které na účet přišly, provést bezhotovostní převod apod.
PIN Osobní identifikační číslo, ochranný prvek platebních karet. Používá se většinou u výběru hotovosti prostřednictvím bankomatu.
Plátce daně Ten, kdo skutečně daň do státního rozpočtu nebo do jiného určeného veřejného fondu platí.
Platební bilance Porovnává platby ze zahraničí a platby do zahraničí. Tvoří ji běžný účet, finanční účet a změna devizových rezerv centrální banky.
Platební kalendář Uspořádaný přehled splatných pohledávek a závazků.
Platební karta Produkt bezhotovostního platebního styku určený k výběru peněz v bankomatech a k úhradě zakoupeného zboží.
Plomba Upozornění, že právní vztahy v listu vlastnictví jsou dotčeny právní změnou.
Poddlužník Banka, u které je uložen vklad sloužící jako zástava pro stavební spořitelnu.
Podílník Držitel podílových listů podílového fondu.
Podílové listy Podílový list je cenný papír, se kterým je spojeno právo podílníka na odpovídající podíl majetků v podílovém fondu a právo podílet se na výnosu z tohoto majetku.
Podílový fond Subjekt kolektivního investování. Není samostatnou právnickou osobou. Zřizuje a obhospodařuje jej investiční společnost. Peněžní prostředky shromažďuje vydáváním podílových listů. Podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech mohou být prostředky podílového fondu investovány pouze do cenných papírů nebo ukládány na bankovní účty.
Podílový fond otevřený Fond, který vydává neomezené množství podílových listů na základě poptávky investorů. Cena podílového listu se odvíjí od hodnoty čistého obchodního jmění připadajícího na daný počet podílů. Investiční společnost má povinnost odkoupit podílové listy na základě žádosti podílníka. Své podílové listy nemusí tedy podílník prodávat na kapitálovém trhu (burze). Z tohoto důvodu je likvidita podílových listů otevřených podílových fondů podstatně vyšší než v případě fondů uzavřených.
Podílový fond uzavřený Fond, jehož majetek (resp. čisté obchodní jmění) je rozdělen na fixní počet podílů. Podílové listy se obchodují na kapitálových trzích stejně jako akcie. Jejich cena je stanovena na základě nabídky a poptávky a je často nižší než čisté obchodní jmění fondu. Rozdíl mezi hodnotou čistého obchodního jmění a tržní cenou se nazývá diskont.
Podílový list Cenný papír, na jehož základě je majitel oprávněn disponovat s podílem na majetku a zisku z portfolia, vytvořeného podílovým fondem.
Podkladové aktivum Podkladovým aktivem se rozumí finanční instrument (např. akciový index), který určuje výši splatnosti cenného papíru od něj odvozeného – například certifikátu. Jako podkladové aktivum se používá i pojem underlying. Emitent se může rozhodnout mezi množstvím podkladových aktiv a mohou jimi být jak jednotlivé akcie a akciové indexy, tak různé obory či regiony, úrokové míry, měny nebo komodity. Dlouhou dobu byly hlavním podkladovým aktivem emitentů akciové indexy, proto se zažil pojem indexové certifikáty.
Podnikatel Právně samostatný, vlastnicky oddělený právní subjekt, který vyvíjí činnost svým jménem a na svůj účet. Ten, kdo řídí a provádí podnikání na vlastní riziko.
Podnikatelství V moderním pojetí čtvrtý výrobní faktor vedle půdy, práce a kapitálu. Představuje organizační a manažerské schopnosti podnikatele. Některými ekonomy je považován za rozhodující výrobní faktor v budoucnosti.
Podvojné účetnictví Soustava chronologického, systematického a úplného zobrazení činnosti podniku většinou v peněžních jednotkách. Jde o vedení účtů, jehož předmětem je vyčíslení rozdílu výnosů a nákladů. Podvojné účetnictví zachycuje každou účetní položku na dvou účtech (jednou na straně Má dáti a jednou na straně Dal). Hospodářský výsledek se ujišťuje současně ve výsledovce a v rozvaze. Jednoduché účetnictví zachycuje chronologicky příjmy a výdaje a vyčísluje jejich rozdíl.
Pohledávka Nárok věřitele na peněžní příp. věcné plnění ze strany dlužníka. Vzniká obvykle poskytnutím úvěru. V bilanci tvoří pohledávky položku na straně aktiv.
Pohyblivá sazba Sazba, která se během úvěrového vztahu nebo během trvání vkladu může měnit. Obvykle je vázána na určitou sazbu, s níž banka pracuje jako se základní.
Pohyblivé úročení Úroková sazba z vkladu se mění v závislosti na změnách základní veličiny, například diskontní sazby centrální banky nebo tržní sazby.
Pojisté na všeobecné zdravotní pojištění Z něho se plně nebo částečně hradí pojištěným léčebná péče, prevence, léčiva a prostředky zdravotní techniky, doprava nemocných apod. Příslušnou agendu zabezpečují zdravotní pojišťovny.
Pojistitel Pojišťovna, u které si pojištění sjednáváte. Platíte jí pojistné, a ona má naopak povinnost poskytnout vám pojistné plnění v případě, že nastane pojistná událost. Pozor, pojistitel má nárok na pojistné po celou dobu trvání pojištění, tedy i během výpovědní lhůty.
Pojistná částka Částka pojistného plnění splatná pojišťovnou při naplnění podmínek a okolností stanovených v pojistné smlouvě.
Pojistná částka Částka pojistného plnění splatná pojišťovnou při splnění podmínek a okolností stanovených v pojistné smlouvě. V praxi, částka k výplatě v případě dané pojistné události.
Pojistná doba Doba, na kterou se uzavírá pojistná smlouva. Pokud během této doby dojde k pojistné události, je pojišťovna povinna vyplatit dohodnuté plnění.
Pojistná doba Doba, na kterou se uzavírá pojistná smlouva.
Pojistná událost S výjimkou dožití, nahodilá skutečnost, se kterou je spojen vznik povinnosti pojišťovny vyplatit dohodnuté plnění (např. úraz, nemoc, úmrtí).
Pojistná událost Událost, kterou byl postižen pojištěný předmět, pojištěný zájem nebo pojištěná osoba. Na základě právních předpisů nebo na základě pojistné smlouvy za ni pojišťovna poskytuje pojistné plnění
Pojistné krytí Rozsah sjednaných rizik, která máte zahrnuta ve své smlouvě; v přiložených podmínkách jsou detailně popsána pravidla a podmínky, za kterých je pojišťovna povinna plnit, a naopak při kterých plnit nemusí.
Pojistné na sociální zabezpečení Z něho se pojištěným hradí především nemocenské a podpory (např. podpora při ošetřování člena rodiny), dávky důchodového zabezpečení a příspěvky na státní politiku zaměstnanosti. Příslušnou agendu zabezpečují okresní správy sociálního zabezpečení.
Pojistné plnění Nárok pojištěného, který vzniká, nastane-li pojistná událost, vymezená jako předmět pojistky.
Pojistné plnění Částka vyplácená jednorázově či postupně, kterou vám podle pojistné smlouvy poskytne pojišťovna v případě vzniku pojistné události.
Pojistné podmínky Taxativní vymezení pojistných rizik, která pojišťovna přebírá a zavazuje se ke krytí škod plynoucích z těchto rizik, do výše stanovené pojistnou smlouvou.
Pojistné podmínky Podmínky obsahující zejména vymezení vzniku, trvání a zániku pojištění, vymezení pojistné události, stanovení podmínek, za kterých nevzniká pojistiteli povinnost poskytnout pojistné plnění, způsob určení rozsahu pojistného plnění a jeho splatnost.
Pojistné riziko Přesně definované a vymezené riziko kryté pojištěním.
Pojistník Je ten, kdo uzavřel s pojistitelem pojistnou smlouvu a je povinen platit pojistné. Často je pojištěný a pojistník tatáž osoba. V případě dětského pojištění je pojištěným dítě a pojistníkem rodič.
Pojistník Osoba, která uzavřela s pojišťovnou pojistnou smlouvu a zavázala se platit pojistné.
Pojistný fond Rezervní fond pojišťovny vytvořený z přijatých plateb za pojistné.
Pojištění Zabezpečení rizik specializovanou institucí – pojišťovnou. Pojistník platí poplatky, ze kterých pojišťovna vytváří fond na hrazení škod vzniklých v důsledku pojistné události.
Pojištění majetku Zahrnuje krytí rizik škod na majetku.
Pojištění nemovitosti Pojištění nemovitosti kryje škody způsobené na nemovitosti jako takové. Pojistit můžete rodinný nebo bytový dům, nebytovou jednotku, garáž, chatu i chalupu. Pojištění nemovitosti kryje škody způsobené živelnými pohromami, požárem i vandalismem.
Pojištění odpovědnosti Kryje rizika způsobení škody pojištěncem jinému subjektu.
Pojištění pro případ dožití Druh životního pojištění. Pojistník platí pojistné a po dosažení předem stanoveného dne, obdrží plnění ve výši sjednané pojistné částky.
Pojištění pro případ smrti Pojištění, jehož plnění nastává v případě smrti pojištěné osoby.
Pojištění vkladů Záruka, že klient – majitel vkladu – bude v případě krachu banky odškodněn. Aktuálně jsou vklady ze zákona pojištěny do výše 90 procent hodnoty vkladu, maximálně do protihodnoty 25 000 Eur
Pojištění životní Krytí životních rizik klienta. Typickým příkladem jsou pojištění pro případ dožití, smrti nebo úrazové pojištění.
Pojištěný Ten, na jehož majetek, život, zdraví nebo na jehož odpovědnost za škody se pojistná ochrana vztahuje.
Pokladniční poukázka Krátkodobý dlužnický cenný papír, zpravidla se splatností 3 až 12 měsíců, vydávaný státem nebo orgány a institucemi veřejné správy k pokrytí přechodného nedostatku peněz (např. na přelomu kalendářního roku).
Politický cyklus Před volbami vláda obvykle zvyšuje výdaje, aby snížila nezaměstnanost. Po volbách snižuje výdaje, aby potlačila inflaci.
Poměr důchodu ke mzdě Pro statistiku používaný podíl současného průměrného starobního důchodu k průměrné mzdě v %
Pool Pool je označení pro společný fond nijak neodlišených peněžních zdrojů.
Poplatek při odkupu Srážka provedená při odkupu podílových listů. Poplatek je příjmem investiční společnosti.
Poplatek při prodeji Srážka provedená při prodeji podílových listů. Poplatek je příjmem investiční společnosti.
Poplatek za správu Odměna investiční společnosti za správu fondu. Stanovuje se buď procentem z obhospodařovaného majetku nebo podílem na výnosu fondu.
Poptávka Je vyjádřena množstvím určitého druhu zboží, které jsou kupující ochotni při dané ceně koupit. Množství poptávaného zboží roste s jeho klesající cenou.
Poptávková cena Nejvyšší cena, kterou je kupující ochoten zaplatit.
Poptávkové „šoky“ Jsou vyvolány změnami nominální peněžní zásoby. Změní reálný HDP a zaměstnanost pouze krátkodobě, dlouhodobě nikoli. Nemají vliv na potenciální produkt, vyvolávají pouze krátkodobé odchylky HDP od potenciálního produktu.
Populismus Politika, zaměřená na získání vlivu na masy a využívající často sociální demagogie.
Portfolio Původně přenosná brašna na listiny. V současnosti soubor reálných a finančních investic. V investiční bankovní terminologii soubor různých cenných papírů ve vlastnictví fyzické nebo právnické osoby zvolený tak, aby se snížilo riziko jeho rozložením do více titulů.
Pořizovací cena Cena při nákupu strojů a zařízení. Je důležitou veličinou pro odpisování.
Postoupení pohledávky Prohlášení příjemce úvěru, v němž jako dosavadní věřitel postupuje novému věřiteli své pohledávky vůči třetí osobě, jako zajištění přijatého úvěru.
Potenciální mírou růstu Potenciální míra růstu HDP je maximální míra růstu, které lze dosahovat při daném stavu technologie a počtu obyvatelstva, aniž dochází k urychlení inflace. Potenciální míra růstu de facto odpovídá růstu ekonomických kapacit dané ekonomiky.
Potenciální produkt Je produkt, který se vyrábí při přirozené zaměstnanosti.
Potřeby Požadavky lidí, hmotného i nehmotného charakteru. Jsou podmíněny prvotními biologickými nutnostmi lidského organismu a dále rozvojem výroby i kultury.
Povinná míra bankovních rezerv Procento z vkladů, které je komerční banka povinna držet na základě ustanovení centrální banky. Sníží-li centrální banka povinnou míru bankovních rezerv, zvyšuje peněžní multiplikátor, čímž roste peněžní zásoba.
Povinné minimální rezervy bank Povinný objem hotovosti, který musí mít každá banka uložený v trezoru centrální banky.
Povinné pojištění Souhrnné označení pro pojistné na sociální zabezpečení a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění.
Povinné pojištění vkladů Záruka, že klient – majitel vkladu – bude v případě krachu banky odškodněn. Aktuálně jsou vklady ze zákona pojištěny do výše 90 procent hodnoty vkladu, maximálně do protihodnoty 25 000 Eur.
Povolené rozpětí Kurzové pásmo, v rámci kterého je možné uzavírat obchody.
Pozitivně korelované investice Investice, které působí stejným směrem – nesnižují celkové riziko. Roste-li hodnota jedné investice, roste s větší pravděpodobností i hodnota druhé investice.
Pozůstalostní penze Peníze, které získávají v případě smrti účastníka osoby, stanovené ve smlouvě. Pokud účastník tyto osoby nestanoví, stává se celá naspořená částka součástí dědického řízení.
Požadovaná výnosnost Cena, kterou investor požaduje za odložení spotřeby a podstoupení rizika.
Požadovaná výnosová míra Cena, kterou investor požaduje za odložení spotřeby a podstoupení rizika. Investor počítá též s předpokládanou inflací.
Práce Účelná a cílevědomá lidská činnost, která sama o sobě nebo za pomoci nástrojů, strojů, zařízení přetváří přírodní zdroje a vytváří tak statky, viz výrobní činitele.
Pragmatismus Věcnost, nezaujatost, prakticismus, zaměřenost k účinnému (efektivnímu) řešení problému.
Praní špinavých peněz Zakrytí příjmů z nelegálních transakcí (nezákonné obchody se zbraněmi, drogami, prostituce apod.). Obvykle se takto získané peníze ukládají na anonymní bankovní konta, odkud se pak dále čerpají. Jsou-li konta v zahraničí, jedná se současně o nezdaněný vývoz kapitálu. Kroky vlád podnikané proti těmto aktivitám jsou jen částečně úspěšné.
Právní podstata leasingu Právo považuje leasing za úplatné užívání cizí věci – pronájem.
Preference Přednost, výhoda, zvýhodnění, upřednostnění určitých subjektů vytvářením nerovných podmínek.
Prémie za finanční riziko Čím vyšší je riziko znehodnocení cenného papíru, tím vyšší rizikovou prémii investoři požadují.
Prémie za likviditu Čím další je doba splatnosti investice, tím vzniká větší riziko a investoři požadují prémii za nižší možnost proměnit investici na hotovost.
Prémie za nesplacení dluhu Za vyšší pravděpodobnost nesplacení dluhu vyžadují investoři rizikovou prémii. Vidět je například v úročení státních a podnikových dluhopisů. (riziko krachu státu je podstatně nižší a proto jsou nižší i úroky jeho dluhopisů).
Prémie za riziko Odměna investorům za ochotu převzít riziko.
Prémiový obchod Obchody s možností odstoupení. Jedna strana (kupující prémie) poskytuje druhé (prodávajícímu prémie) určitou majetkovou výhodu – prémii – a má nárok buď v příznivém případě obchod uskutečnit, nebo v nepříznivém případě od plnění ustoupit.
Prescoring Předběžné vyhodnocení schopnosti klienta splácet požadovaný úvěr.
PRIBID Jeden z hlavních ukazatelů úvěrových trhů v důležitých finančních centrech je referenční úroková sazba, za kterou jsou banky ochotny nakoupit (vypůjčit si) depozita. Pro pražské finanční centrum se tato sazba nazývá PRIBID (Prague Interbank Bid Rate). Stanovují se z kotací referenční banky na trhu mezibankovních depozit včetně algoritmu stanovení PRIBID a PRIBOR.
PRIBOR Jeden z hlavních ukazatelů úvěrových trhů v důležitých finančních centrech je referenční úroková sazba, za kterou jsou banky ochotny prodat (půjčit) depozita. Pro pražské finanční centrum se tato sazba nazývá PRIBOR (Prague Interbank Offered Rate). Stanovují se z kotací referenční banky na trhu mezibankovních depozit včetně algoritmu stanovení PRIBID a PRIBOR.
Price index (cenový index) Je index, který nezohledňuje dividendové platby společností vybraných do indexu.
Price/earning ratio (P/E) Vyjadřuje podíl tržní ceny akcie a výnosu na jednu akcii. Vyjadřuje kolik jsou investoři ochotni zaplatit za výnosy u dané akciové společnosti.
Primární bilance Primární bilance – z hlediska úrokových výdajů ekonomická praxe rozlišuje celkový a primární deficit (přebytek). Úroky placené z veřejného dluhu se zahrnují do rozpočtových výdajů a zvyšují celkový deficit. Tyto úroky jsou však důsledkem vlivů minulých období, a proto se k hodnocení fiskální politiky stávajícího období používá primární deficit, při jehož výpočtu se úroky z veřejného dluhu nezahrnují do výdajové strany rozpočtu.
Primární deficit Z hlediska úrokových výdajů ekonomická praxe rozlišuje celkový a primární deficit. Úroky placené z veřejného dluhu se zahrnují do rozpočtových výdajů a zvyšují celkový deficit. Tyto úroky jsou však důsledkem vlivů minulých období, a proto se k hodnocení fiskální politiky stávajícího období používá primární deficit, při jehož výpočtu se úroky z veřejného dluhu nezahrnují do výdajové strany rozpočtu.
Primární trh Primární trh se zabývá emisí nových cenných papírů a jejich splácením. Vytvoření nové pohledávky znamená přenos hotovosti od investora k vypůjčiteli. Pohledávka se likviduje tím, že dlužník splatí investorovi hotovost (úrok!, jistina). Nejde o sekundární trh, neboť na tomto zvláštním trhu emitent nabízí něco, co ještě neexistuje a co vznikne pouze za předpokladu, že vydávaný cenný papír najde svého prvonabyvatele. Operace na primárním trhu má tedy emitent plně pod svou kontrolou. Při vydávání cenného papíru emitent často též ovlivňuje, kdo se stane a se naopak nemůže stát jeho prvonabyvatelem.
Priorita Prvenství, přednost, přednostní právo.
Prioritní akcie Akcie s přednostním právem na výplatu dividendy. Zákon připouští možnost kompenzovat prioritu odejmutím hlasovacích práv.
Prioritní obligace Její majitel má přednostní právo na upsání akcií společnosti, pokud ve stanovené době zvýší své základní jmění.
Private banking Bankovnictví orientované na kapitálově silné firmy či fyzické osoby s vysokými příjmy. Těmto klientům banka poskytuje nadstandardní finanční služby.
Procentní bod Rozdíl mezi dvěma procentními údaji. (Například pokles nezaměstnanosti z 10 na 9 % není poklesem o procento, ale o procentní bod.)
Procentní výměra Část důchodu ve výši 1,5 % výpočtového základu za započítaný rok
Prodejní opce Zaručuje majiteli opce právo prodeje za předem stanovenou cenu ve stanoveném termínu.
Produkční funkce Ukazuje závislost produkce na množství výrobních faktorů.
Produktivita Množství účelových jednotek výrobků (zboží), vztažené na počet pracovníků, popř. na jednotku času.
Profil investora Charakteristika osoby, která investuje, a to z hlediska parametrů zamýšlené či realizované investice. Je dán zamýšleným investičním horizontem, vztahem klienta k riziku, majetkovou situací apod. Na základě profilu investora je sestavena investice.
Prognóza Kvalifikovaně odvozená výpověď o budoucnosti. Odhad budoucích hodnot sledované veličiny na základě analýzy jejího minulého vývoje.
Progresivní sazba Sazba vyjádřená procentem se s růstem veličiny, pro kterou je stanovena, zvyšuje. Progresivní sazby jsou typické u daní z příjmů, s rostoucím příjmem roste procento zdanění. Opakem je degresivní sazba.
Prohlášení k přidělení Formulář, který zasílá stavební spořitelna účastníkovi přibližně dva měsíce před termínem přidělení. Na jeho základě připraví spořitelna ukončení smlouvy a vyplacení naspořené nebo cílové částky.
Prokura Forma generálního zmocnění k zastoupení podniku v obchodních a právních jednáních.
Prokurista Fyzická osoba, které byla svěřena prokura.
Promptní Okamžitý, pohotový, rychlý.
Promptní finanční trh K realizaci obchodu na takovém trhu dochází hned po jeho uzavření.
Promptní kurz Kurz pro transakce vypořádané do dvou obchodních dnů od uzavření.
Promptní obchody Finanční obchody, u nichž se shoduje termín sjednání a vypořádání obchodu shodují.
Prospekt emitenta Zákonem stanovený přehled údajů o společnosti, která chce vydat veřejně obchodovatelné cenné papíry.
Prosperita Období příznivého vývoje ekonomiky, existuje rovnováha při růstu hrubého domácího produktu.
Protekcionismus Ochranářství, hospodářská politika, zaměřená na ochranu domácí výroby.
Průměrná mzda Průměrná mzda zaměstnance v ČR není jednotná, závisí na metodice výpočtu např:1. průměrná mzda za plný pracovní úvazek bez přesčasů2. průměrná mzda se vším všudy (přesčasy, odměny).
Průměrné náklady Náklady na jednotku produkce.
Průměrné roční náklady Statický způsob hodnocení investičních projektů. Srovnávají se průměrné roční náklady jednotlivých investičních variant, za nejvhodnější je považována varianta s nejnižšími náklady.
Průměrný produkt výrobního faktoru Průměrný produkt výrobního faktoru je celkový produkt dělený počtem jednotek výrobního faktoru.
Přebytek Kladný zůstatek.
Předčasné splacení Zaplacení dlužné částky splátkové firmě ještě před ukončením doby trvání smlouvy.
Předčasný důchod Odchod do důchodu dříve než v důchodovém věku, penalizovaný snížením důchodu (procentní sazby).
Předepsané pojistné Konečná částka pojistného po přirážkách a slevách, kterou má uhradit klient pojišťovně. U pojišťovny pak předepsané pojistné představuje souhrn plateb předepsaných klientům za určité období.
Předhypoteční úvěr Úvěr poskytnutý na stejné účely jako hypotéka, je možná jeho pozdější přeměna na úvěr hypoteční.
Předkupní právo Přednostní právo stávajících investorů na navyšování kapitálu jimi vlastněné společnosti.
Předlhůtní úročení Úroky z půjček, které se splácejí vždy na začátku období.
Předmět dozajištění Další nemovitost, která slouží jako záruka pro banku.
Předmět zajištěn Nemovitost, která slouží jako záruka pro banku.
Předpokládaná doba dožití Průměrný počet let, kterých se podle demografických odhadů v průměru dožije osoba, odcházející do důchodu v určitém věku
Předvaha Sestava, která napomáhá zajistit kontrolu dodržování zásady podvojnosti při provádění účetních zápisů na systetických účtech.
Přejímací protokol Dokument, jehož podpisem stvrzuje nabyvatel, že obdržel předmět smlouvy.
Přidaná hodnota Přesně hodnota přidaná zpracováním. Hodnota, kterou každý výrobce přidá svým úsilím k hodnotě nakupovaných meziproduktů, tj. surovin, materiálů, paliv, polotovarů a služeb. Je to rozdíl mezi tržní cenou výrobku a cenou meziproduktů.
Přidělení cílové částky Stav smlouvy o stavebním spoření, který nastane po splnění stanovených podmínek (př. od uzavření smlouvy o stavebním spoření uběhlo min. 24 měsíců, zůstatek na účtu činí min. 40 % cílové částky, parametr ohodnocení činí min. 55).
Přijetí přidělení Umožňuje k termínu přidělení čerpat cílovou částku stavebního spoření za předpokladu, že účastník bude mít uzavřenou úvěrovou smlouvu a úvěr řádně zajištěn.
Přijetí přidělení a zřeknutí se úvěru Konec smlouvy a výplata zůstatku na účtu stavebního spoření k termínu přidělení
Přijetí smlouvy Potvrzení, že návrh smlouvy o stavebním spoření spořitelna přijala, datum přijetí smlouvy = datum uzavření smlouvy.
Příkaz k inkasu Pokyn k platbě z účtu, který dává věřitel.
Příkaz k úhradě Příkaz, kterým majitel účtu požaduje po bance provedení určité platby z jeho účtu ve prospěch účtu jiného subjektu. Od tohoto příkazu je odvozen tzv. trvalý příkaz k úhradě, kterým se z účtu převádí opakovaně stejná částka.
Přímá investice Se označuje situace, kdy investor místo certifikátu nakoupí přímo podkladové aktivum.
Přímé daně Dopadají na důchod fyzických a právnických osob přímo. Typickou přímou daní je zdanění příjmů. Poplatník i plátce daně je zde jedna osoba.
Přímé náklady Přímé náklady na práci odpovídají nákladům zaměstnavatele na hrubou mzdu zaměstnance. Další složkou jsou nepřímé náklady, které představují zejména povinné odvody do fondů a další sociální náklady. Poslední složkou jsou personální náklady, což jsou různé zaměstnanecké výhody, příspěvek na stravování apod.
Připojištění Rozšíření základního pojištění o další rizika nebo místní platnost pojištění.
Přirozená míra nezaměstnanosti Taková, při které jsou ceny a mzdy v rovnováze, takže nedochází k inflaci. Je to míra nezaměstnanosti, která odpovídá potenciálnímu produktu. Přirozená míra nezaměstnanosti se liší podle zemí a mění se s časem.
Přirozená zaměstnanost Zaměstnanost, na kterou se trh práce navrací po prolomení mzdových strnulostí a po vyprchání peněžních iluzí. HDP, na který se ekonomika navrací, nazýváme potenciálním produktem.
Přirozený monopol Vzniká z důvodu přirozených bariér vstupu na trh – když jsou dodávky vázány na přenosovou síť, jejíž zbudování vyžaduje vysoké fixní náklady.
Put opce/ put option Právo prodat, dodat akcii – opce je cenný papír, který vyjadřuje právo jejího držitele k určitému datu uskutečnit nebo neuskutečnit obchod. V případě put opce tedy prodat či dodat někomu akcii. Opačná strana má povinnost uskutečnit obchod, jestliže si to bude druhá strana přát.
PX – 50 Hlavní index na Burze cenných papírů Praha. ndex měří změnu tržní hodnoty reprezentativního portfolia akcií zařazených do báze indexu. Každé emisi přísluší váha úměrná její tržní kapitalizaci. Báze indexu PX-50 je složena z 50 emisí. Do báze indexu se nezařazují emise investičních fondů, neboť v jejich kurzech se ji promítají cenové pohyby bazických emisí. Emise zařazené do báze indexu se na objemu obchodů s akciemi podílejí téměř 88 % (neuvažovány investiční fondy).