O – Slovník finančních pojmů

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Obětovaná příležitot Nákladem příležitosti je obětovaný výnos nebo užitek, který bychom mohli mít v druhé nejlepší příležitosti.
Oběživo Část peněžní zásoby země, která skutečně ekonomikou obíhá. Skládá se z papírových peněz a mincí.
Oběžná aktiva Souhrn zásob, pohledávek a finančního majetku.
Obchodní bilance Bilance hodnot vývozu a dovozu daného státu za dané období, zpravidla jeden rok. Při přebytku vývozu je obchodní bilance aktivní, v opačném případě je pasivní.
Obchodní majetek Soubor majetkových hodnot, tj. věcí, pohledávek aj. práv a penězi ocenitelných dalších hodnot, které patří podnikateli a slouží, nebo jsou určeny k jeho podnikání.
Obchodní marže (rozpětí) Rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou. Kryje náklady obchodního mezičlánku a jeho zisk.
Obchodní rejstřík Veřejný seznam podnikatelských subjektů. Zapisují se do něj zákonem stanovené údaje, zejména: obchodní jméno, sídlo, předmět podnikání, právní forma, jméno prokuristy apod.
Obchodní společnost Sdružení dvou nebo více podnikatelů (výjimečně jedna osoba) k provozování podnikatelské činnosti pod společným obchodním názvem. Založení společnosti musí být zakotveno v písemně uzavřené společenské nebo zakladatelské smlouvě. Hlavní typy obchodních společností jsou: veřejná obchodní společnost, společnost s ručením omezeným, komanditní společnost a akciová společnost.
Obchodník s cennými papíry Zprostředkovatel obchodů s cennými papíry. Pracuje na příkaz klienta a na jeho účet. Sám cenné papíry většinou nevlastní.
Objekt úvěru Nemovitost, která se financuje hypotékou.
Oblast volného obchodu Seskupení zemí, mezi nimiž byly odstraněny překážky obchodu. Vůči zemím mimo tuto oblast si každá země zachovává svůj režim zahraničně obchodní politiky.
Obligace Dluhový cenný papír. Vyjadřuje závazek emitenta vůči vlastníkovi cenného papíru. Jedná se o dlouhodobé, většinou pevně úročené cenné papíry. Používá se též názvu dluhopis nebo bond.
Obligace s pohyblivým úrokem Výnos není předem stanoven – emitent vyplácí úrok podle předem známého mechanismu odvozeného od aktuální tržní úrokové sazby.
Obmyšlená osoba Osoba určená pojistníkem v pojistné smlouvě, které vznikne právo na pojistné plnění v případě smrti pojištěného.
Oborový index Ukazatel vývoje kurzu akcií určitého segmentu podnikání (např. index automobilového průmyslu, telekomunikací, rychloobrátkového zboží atd.)
Obrat Příjem tržeb, který obdržela společnost nebo jednotlivec z podnikání během určitého období.
Očekávaná výnosnost Zhodnocení, které investor očekává od vložené částky.
Očekávaná výnosová míra Celkové zhodnocení, které investor očekává od vložené částky během doby investice.
Očekávaný výnos Zhodnocení, které investor očekává od vložené částky.
Očekávaný výnos portfolia Vážený průměr očekávaných výnosů jednotlivých instrumentů tvořících portfolio. Vahami jsou podíly investic na celkovém portfoliu.
Odbytné Nebo odkupní hodnota pojištění je částka, kterou pojišťovna vyplatí tomu, kdo s ní uzavřel pojistnou smlouvu, v případě, že dojde k předčasnému zániku životního pojištění, s kterým je spojeno právo na odbytné. Důvody zániku mohou být výpověď pojistné smlouvy ze strany pojistníka nebo pojistitele, neplacení pojistného nebo odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Základem pro jeho výpočet je rezerva pojistného, která se snižuje o určité procento – storno poplatek, jež je tím větší, čím je delší doba zbývající do konce pojištění.
Odhad Kvantitativní určení parametru ekonomického modelu. Věrohodnost odhadu se zvyšuje, opírá-li se o statisticky zpracovaná data.
Odhad nemovitosti Ocenění nemovitosti vypracované smluvním odhadcem banky, který stanoví tržní cenu.
Odkup leasingových pohledávek Odkup pohledávek před jejich splatností od pronajímatele. Leasingové společnosti prodávají pohledávky kvůli zajištění financování.
Odkupné Ze zákona: bylo-li u pojištění s běžným pojistným zaplaceno pojistné alespoň za první rok či první dva roky trvání pojištění, má pojistník právo, aby na jeho žádost bylo pojištění zrušeno s výplatou odkupného. V praxi připadá odkupné v úvahu typicky po více než dvou letech běhu nástroje, u nástrojů Partners je to díky nižším počátečním nákladům zpravidla dříve.
Odkupní cena Cena, za kterou se převádí předmět leasingu po skončení smlouvy z pronajímatele na nájemce. Může být symbolická, ve výši zůstatkové ceny nebo vyšší než je zůstatková cena.
Odpis Účetní kategorie sloužící k vyjádření procesu postupného snižování hodnoty fixního kapitálu. Prostřednictvím odpisů, jejichž poměrná výše vystihuje rychlost opotřebení, se vytváří fond náhrady fixního kapitálu, který postačuje k zajištění prosté reprodukce. Podnik tak během předpokládané doby životnosti určitého zařízení naakumuluje finanční zdroje potřebné k jeho obnově.
Odpisová politika Zákonem stanovený postup podniků při vyjádření opotřebení fixního kapitálu formou odpisu, tj. snižování jejich hodnoty evidenčním způsobem, které může být zaměřeno na podporu rychlejší obnovy fixního kapitálu podle různých metod odpisování.
Odpisová sazba Koeficient vyjadřující roční míru odpisování, uvádí se obvykle v %
Odpisování v leasingu Předmět leasingu odepisuje pronajímatel.
Odpisy Vyjadřují fyzické a morální opotřebení majetku. Do nákladů na dosažení příjmů se zahrnují: přímo – v systému podvojného účetnictví, nepřímo – v systému jednoduchého účetnictv
Odpovědnostní pojištění Kryje rizika způsobení škody pojištěncem jinému subjektu.
Odvětvová analýza Analýza konkrétního odvětví, prognózování jeho dalšího vývoje.
OECD Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Mezivládní organizace založená roku 1961, se sídlem v Paříži. Její činnost se zaměřuje na všechny aspekty hospodářské a sociální politiky.
OEEC Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci. Mezinárodní vládní organizace založená v roce 1948 na základě Marshallova plánu jako první společná ekonomická organizace zemí západní Evropy po 2. světové válce. V roce 1961 byla nahrazena OECD.
Offshore fond Fond založený v zemích s nulovým nebo minimálním zdaněním (například v Lucembursku nebo Irsku).
Ohlášení stavebnímu úřadu Oznámení stavebníka o záměru zahájit stavební práce, které je možné provést dle stavebního zákona na ohlášení, tj. zejména drobné stavyb a stavebních úpravy, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby, nemění se způsob užívání a neohrožují se zájmy společnosti.
Ochranná lhůta pro nárok na nemocenskou po skončení pracovního poměru Ochranná lhůta je termín stanovený zákonem, ve kterém mají zaměstnanci nárok na nemocenské dávky od bývalého zaměstnavatele (vypočtené ze mzdy ze zaměstnání) i po skončení zaměstnání. Obecně je je 42 kalendářních dnů, pouze u žen, které opouští zaměstnání již jako těhotné, je tato lhůta 6 měsíců. Výjimkou je situace, kdy pracovní poměr netrval ani oněch 42 kal. dnů, pak je ochranná lhůta stejně dlouhá jako pracovní poměr.
Okunův zákon Okunův zákon říká, že míra nezaměstnanosti závisí nepřímo úměrně na tempu růstu domácího produktu.
Oligopol Existence pouze několika výrobců, které můžeme označit jako hlavní. Jejich podíl na trhu je nezastupitelný a rozhodující, tak např. existuje 3 až 5 firem, které dodávají na trh 50 až 80 % celkové produkce.
Oligopson Tržní struktura, kdy malý počet kupujících se střetává s velkým počtem prodávajících.
Ombudsman Ochránce lidských práv, ochránce občanů proti nezákonnému, popř. nespravedlivému jednání, nebo nečinnosti státní administrativy. Ombudsman je nezávislý funkcionář volený parlamentem, který přešetřuje stížnosti občanů proti jednání a rozhodování veřejné správy.
Omezení konkurence Je způsobeno překážkami vstupu na trh. Jsou-li trhy otevřené, konkurence si najde cestu a prosadí se, i když to někdy trvá delší dobu.
Online obchodování / trading Obchodování přes internet. Zadávání příkazů na www stránky poskytovatele služby.
Opatrnostní zůstatky Lidé drží pro případ některých málo předvídatelných výdajů.
Opatrovnický soud Soud, který probíhá nejčastěji s cílem získat rozsudek, že úvěrová smlouva na nezletilé dítě je platná. V případě nesrovnalostí může být finanční institucí souhlas opatrovnického soudu vyžadován také u výplaty prostředků nezletilého či nesvéprávného.
Opatrovník Osoba stanovená soudem, která má za úkol hájit zájmy nezletilého dítěte při použití prostředků nezletilého.
Opce Zvláštní druh burzovních obchodů. Jde o nákup práva koupit nebo prodat předmět obchodu (hlavně cenné papíry, též komodity nebo akciové indexy) v určitém termínu za předem dohodnutou cenu.
Opční dluhopis Zaručuje majiteli právo (ale ne povinnost) koupě stanoveného dluhopisu za předem pevně určenou cenu v průběhu určeného období.
Opční prémie Finanční částka, kterou platí majitel opce za právo volby koupit či prodat určitý počet cenných papírů ve stanovený den za předem sjednanou cenu.
Opční série Opce stejné třídy se shodnou hodnotou a dnem splatnosti.
Opční třída Opce stejného typu na stejné podkladové aktivum.
Opční typ Druh opce – existují dva: kupní (call) a prodejní (put). Kupní opce představuje právo v budoucnu nakoupit podkladové aktivum. Prodejní opce představuje právo toto aktivum prodat.
OPEC Organizace zemí vyvážejících ropu. Mezivládní organizace se sídlem ve Vídni, založena roku 1960 na ochranu zájmů zemí těžících a vyvážejících ropu.
Operace na volném trhu Jsou nákupy nebo prodeje vládních dluhopisů centrální bankou.
Operativní leasing Leasing s komplexními doprovodnými službami. Na jeho konci zůstává předmět leasingu v majetku pronajímatele.
Opotřebení majetku Postupná ztráta původních užitných parametrů, účetně se podchycuje pomocí odpisů.
Oprávky Postupně se hromadící (kumulované) odpisy, účtují se v rámci podvojného účetnictví.
Optimální portfolio Optimální portfolio je takové portfolio, které vykazuje nejvyšší poměr dodatečného výnosu (= očekávaný výnos – úrok) k riziku. Toto portfolio můžeme kombinovat v libovolném poměru s bezrizikovou investicí a vždy budeme dosahovat stále stejného poměru dodatečného výnosu k riziku.
Opt-out Možnost vyvázat se z důchodového systému: jak na straně příspěvků, tak dávek (obvykle možno pouze částečně)
Ordinální užitek Přístup spotřebitele k jeho rozpočtu, kdy uspokojení, které mu přinášejí spotřebovávané statky a služby, vyjadřuje preferencemi, kterými jim přisuzuje určité pořadí.
Osobní finanční plán Souhrn nástrojů k řízení osobních financí. Zahrnuje rozpočet, pojištění rizik, spoření a investování na budoucí výdaje.
Osobní náklady Úhrnné mzdové náklady, zvýšené o další náklady, které za zaměstnance hradí zaměstnavatel, tj. povinné pojištění: část nákladů na sociální pojištění a část nákladů na všeobecné zdravotní pojištění.
OTC trh Mimoburzovní trh. Over the counter Market ( „přes přepážku) je místo, na kterém dochází k dvoustranným dohodám mezi prodávajícím a kupujícím. Podmínky obchodu nejsou standardizovány, tak jako je tomu na organizovaných trzích. Tyto trhy tak nabízí možnost individuálních podmínek obchodu.
Otevřená ekonomika Ekonomika zapojená do mezinárodního obchodu, vyjadřuje se jako poměr zahraničního obchodu vůči hrubému domácímu produktu.
Otevřený podílový fond Nejrozšířenější nástroj kolektivního investování. Fond je povinen vydané podílové listy od investorů odkupovat zpět za aktuální tržní hodnotu odpovídající podílu investora na majetku fondu.
Outperformance Nadvýnos. Popisuje okolnost, kdy investice v daném období dosáhne ve srovnání s jinou investicí lepšího výnosu (zhodnocení). Tak se například strategické certifikáty orientují na to, aby dosáhly outperformance vzhledem ke korespondujícímu indexu. Opak: Underperformance.
Outperformance certifikát Outperformance certifikát má již při emisi stanoven tzv. participační faktor, kterým se lze nadproporcionálně podílet na pozitivním růstu podkladového aktiva.
Output Výstup, celkové množství vyrobených výrobků a poskytnutých služeb měřené ve fyzických nebo peněžních jednotkách.
Outsider Subjekt, který není významný a při rozhodování v určité situaci na něj není nutno brát zřetel. Též nečlen burzy.
Outsourcing Je to vyčlenění vybraných podnikových činností a jejich zajištění dodavatelským způsobem nebo kooperací s jinými firmami s cílem snížit náklady koncentrací firmy na hlavní činnosti.
Oživení Fáze hospodářského konjunkturálního cyklu.