N – Slovník finančních pojmů

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nabídka Je vyjádřena množstvím určitého druhu zboží, které jsou prodávající ochotni za určitou cenu prodat. Nabízené množství zboží s rostoucí cenou stoupá (zákon rostoucí nabídky).
Nabídka práce Obecně se vytváří z rozhodování člověka, zda pracovat, nebo nepracovat. Člověk se rozhoduje mezi prací a volným časem. Volný čas je statek, protože přináší člověku uspokojení a je vzácný.
Nabídková cena Nejnižší cena akceptovatelná prodávajícím.
Nabídkové „šoky“ Jsou způsobeny náhlým zvýšením mezd nebo zvýšením cen některé základní suroviny – například ropy. Následkem je krátkodobé vychýlení HDP od potenciálního produktu. Nepříznivý nabídkový „šok“ zvýší ceny a zároveň sníží HDP. Příznivý nabídkový „šok“ se projeví v poklesu cenové hladiny a ve zvýšení HDP.
Nabývací titul Listina, na základě které vlastník nemovitost získal (např. kupní, dědická, darovací smlouva).
Nad pari Výraz používaný na měnové trhu nebo na trhu cenných papírů, jestliže je kurs měny vyšší než oficiální měnový kurs nebo kurs cenných papírů vyšší než nominální hodnota cenných papírů.
Nadhodnocená měna Měna, jejíž měnový kurs je vyšší, než odpovídá tržní rovnováze. Opakem je podhodnocená měna.
Náhradní doby Doby, které se započítávají jako odpracované, i když nebylo placeno pojistné (mateřská, studium, invalidita atd.)
Náhradový poměr Poměr prvního důchodu k poslední hrubé mzdě v %
Náklady Hodnotové vyjádření všech vstupů např. výroby.
Náložné listy Podle smlouvy o přepravě věci může být dopravce povinen vydat odesílateli při převzetí zásilky k přepravě náložný list. Náložný list je listina, s níž je spojeno právo požadovat po dopravci vydání zásilky v souladu s obsahem této listiny.
Národní účty Systém národních účtů (SNÚ) posktytuje ucelený rámec pro systematický a detailní popis národního hospodářství. SNÚ se snaží odpovědět na otázku: „Kdo co dělá, jakými prostředky, za jakým účelem, s kým a výměnou za co a s jakými změnami ve stavových veličinách?“ SNÚ slouží k monitorování ekonomiky, makroekonomické analýze, tvorbě hospodářské politiky, mezinárodnímu srovnávání a makroekonomickému modelování.
Nasdaq The National Association of Securities Dealers Automatic Quotation System. Mimoburzovní trh v USA. Proslavil se prudkým růstem na něm obchodovaných akcií v druhé polovině devadesátých let. Podmínky pro přijetí cenného papíru jsou zde méně přísné než u tradičních burz.
Naspořená částka Termín používaný zvláště u stavebního spoření. Zahrnuje vklady + úroky z vkladů + úroky ze státní podpory mínus poplatky.
Nástroje měnové politiky Jsou diskontní půjčky, operace na volném trhu, povinná míra bankovních rezerv a devizové rezervy.
Naturální směna Barter, historicky první forma směny zboží na trhu před vznikem peněz. V současné době se nazývá barterem směna zboží v zahraničním obchodu ve formě kompenzace.
NAV Net asset value – u indexových akcií se jedenkrát za den vypočítána hodnota čistého obchodního jmění (NAV – net asset value). Vychází ze závěrečných cen jednotlivých akcií, ke kterým je připočtena výše dividend a naopak jsou odečteny poplatky za správu investiční společnosti.
Návrh na uzavření smlouvy Projev vůle směřující k uzavření smlouvy, jenž je určen jedné nebo více určitým osobám; je právně závazný
NDC (notionally defined contribution) Systém fiktivních účtů
Nebankovní subjekty Finanční instituce, které nemají bankovní licenci. Neplatí pro ně přísná pravidla bankovní regulace
Necenová konkurence Snaha přilákat zákazníky jinak než snížením ceny. Obvyklé formy jsou reklama, výrobkové inovace apod.
Nedobrovolná nezaměstnanost Je taková nezaměstnanost, kdy nezaměstnaní hledají práci za takovou mzdu, která na trhu práce převládá, avšak nemohou ji najít. Příčinou nedobrovolné nezaměstnanosti jsou překážky bránící poklesu mezd. K nim patří odpor odborů proti snižování mezd. Příčinou nedobrovolné nezaměstnanosti se může stát i uzákoněná minimální mzda, a to zejména u málo kvalifikovaných profesí, kde bývají mzdy nízké.
Nedokonalý trh Jedná se o situaci, kdy výrobci mohou změnami své produkce ovlivnit docilovanou cenu. Většina trhů je přinejmenším částečně nedokonalá.
Nehmotný investiční majetek Nehmotný majetek, jako např. patenty, licence, koncese, vydavatelská a autorská práva, software, goodwill a další.
Nekalá soutěž Zakázané jednání, konkurenční činnost, která je v rozporu s etikou hospodářské soutěže a může vyvolat neoprávněný prospěch na úkor ostatních podnikatelů či spotřebitelů, nebo jim uškodit či je uvést v omyl. Za nekalou soutěž se považuje napodobování cizích výrobků, obalů, porušování cizích obchodních a výrobních tajemství, cenové podbízení, podplácení, snižování a očerňování konkurence.
Nekrytý úvěr Úvěr, který není zajištěn proti nesplacení pohledávkami, cennými papíry nebo jinými aktivy dlužníka. Vyšší rizikovost nekrytého úvěru je hlavním důvodem vyšší úrokové sazby.
Nemovitosti Za nemovitý majetek se považuje: Zemědělská půda – orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, louky, pastviny, pozemky hospodářských lesů, rybníky, zastavěné plochy a nádvoří, stavební pozemky, ostatní plochy, byty, rodinné a obytné domy, chaty a jiné stavby pro individuální rekreaci, garáže, vinné sklepy, hotely, restaurace, stavby pro zemědělskou výrobu, stavby pro dobpravu a energetiku, stavby pro lesní a vodní hospodářství, ostatní stavby
Nemovitostní fond Fond investující do kancelářských prostor, nákupních center, hotelů, jiných budov nebo pozemků.
Neobchodovatelné statky Statky, u nichž jsou vysoké náklady na arbitráže.
Neoklasická ekonomie Zdůrazňuje význam tradičních hodnot kapitalismu, tj.soukromou iniciativu a podnikatelskou aktivitu podnikatelských subjektů. Preferuje ekonomiku strany nabídky, viz monetarismus.
Nepřímá daň Daň, která se vztahuje ke statkům a službám a není tedy adresována na fyzické nebo právnické osoby.
Nerozdělený zisk Zisk zůstávající v podniku po naplnění zákonných fondů, daňové povinnosti a výplatě dividend.
Netto Označení hmotnosti zboží jako takového.
Neúročené obligace Obligace bez vyplácených úroků. Vydavatel ji prodává za nižší než jmenovitou hodnotu. Tržní cena roste s blížící se splátkou jistiny. Rozdíl mezi tržní a nominální cenou činí úroky za dobu trvání půjčky.
Neúročený dluhopis Dluhopis bez vyplácených úroků. Vydavatel jej prodává za nižší než jmenovitou hodnotu. Tržní cena roste s blížící se splátkou jistiny. Rozdíl mezi tržní a nominální cenou činí úroky za dobu trvání půjčky.
Neutrální bankovní obchody Obchody, které se neobjevují v rozvaze banky, ústav v nich není ani dlužníkem ani věřitelem.
Neveřejná informace Veřejnosti neznámá skutečnost mající vliv na vývoj kurzu cenného papíru.
Neviditelná ruka trhu Mechanismus zajišťující nastolování tržní rovnováhy bez vnějších zásahů. Zastánci neviditelné ruky trhu obhajují také teorii, že sledování vlastních soukromých zájmů vede ke zvyšování užitku všech.
Nezaměstnanost Důležitý makroekonomický ukazatel. Stav, kdy část z celkového počtu ekonomicky aktivního obyvatelstva není kapacitně a kvalifikačně plně využita. Nomenklatura, seznam, soustava vědeckých jmen, vycházející z mezinárodně platného a srozumitelného latinského názvosloví.
Nezaměstnaný Nazveme jím toho, kdo nemá práci a nějakou si hledá. Hledání zaměstnání je nezbytným znakem nezaměstnaného.
Nezaopatřené děti Dítě do skončení povinné školní docházky a po té (nejdéle však do 26 let věku), jestliže se soustavně připravuje na budoucí povolání, nebo pokud se ze zdravotních důvodů nemůže připravovat na budoucí povolání, nebo pracovat.
Nominále Výraz používaný pro jmenovitou hodnotu cenného papíru. Částka, na kterou zní cenný papír. Od nominále je třeba odlišit kurs cenného papíru, tj. cenu, za kterou se prodává a kupuje podle nabídky a poptávky.
Nominální domácí produkt Nominální domácí produkt zjistíme, když vyjádříme produkci běžného období v cenách běžného období (odráží růst produkce i cen).
Nominální hodnota Cena vyjádřená v určité měně, vytištěná například na cenném papíru, která se může lišit od tržní ceny (hodnoty). Celkový součet nominálních cen všech akcií dané akciové společnosti představuje hodnotu jejíhozákladního kapitálu.
Nominální mzda Skutečná mzda. Vyplacená odměna za práci. Kupní sílu nominální mzdy snižuje inflace.
Nominální roční úroková sazba Roční úroková sazba prezentovaná v propagačních materiálech finančních produktů. Nezahrnuje daně a další související náklady.
Nominální úrok Úrok jmenovitě uvedený. Jeho opakem je reálný úrok. Nominální úrok nebere v úvahu zdanění ani inflaci.
Nominální úroková míra Cena placená za vypůjčení peněz. Vyjadřuje se procentem ze zapůjčené částky za rok.
Nominální výnos Výnos nezohledňující míru inflace a související náklady.
Nulové navýšení Zvláštní případ prodeje na splátky, kdy se součet splátek a akontace rovná pořizovací hodnotě věci.