M – Slovník finančních pojmů

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Majorita Většina. Majoritní podíl v akciové společnosti nemusí být nadpoloviční podíl. Záleží na struktuře vlastníků akcií. Při velkém rozdrobení akcií mezi drobné akcionáře lze společnost ovládat i s podstatně menším než nadpolovičním „balíkem“ akcií.
Majoritní akcionář Investor disponující nadpolovičním počtem akcií společnosti.
Makléř Zprostředkovatel obchodu s cennými papíry, který má přístup na burzu.
Makroekonomická rovnováha Stav národního hospodářství, kdy je agregátní poptávka na úrovni odpovídající agregátní nabídce při plném využívání ekonomických zdrojů. Hlavními činiteli porušení rovnováhy jsou soukromé i veřejné výdaje na investice a na spotřebu, inflační tlaky, vysoká nezaměstnanost a nerovnováha obchodní, resp. platební bilance.
Makroekonomie Věda, která zkoumá ekonomiku jako celek. Zajímá se o hospodářskou rovnováhu a růst HNP, inflaci nezaměstnanost, měnový kurs, zadluženost země apod.
Maloobchodní bankovnictví Maloobchodním bankovnictvím se rozumí poskytování služeb široké veřejnosti, tj. poskytování úvěrů na splátky, hypotečních úvěrů, depozitní služby apod. V porovnání s velkoobchodním bankovnictvím se jedná o velké spektrum činností na mnoha pobočkách. Některé služby maloobchodního bankovnictví (např. úvěrové karty) jsou vysoce ziskovými službami.
Malverzace Falšování, zpronevěra.
Management Řízení, správa, vedení, též ředitelství. Obratné zacházení s něčím (např. umět si pomoci, zvládnout úkol, zastávat úřad apod.)
Manko Schodek – rozdíl mezi údaji účetní evidence a skutečným stavem, zjištěným inventarizací.
Marginální Mezní. Např. náklady na výrobu poslední jednotky produkce. Marginální náklady se vyjadřují přírůstkově. Pokud jsou marginální náklady menší než náklady průměrné, průměrné náklady se sníží a naopak.
Marginový účet Účet, který umožňuje kombinovat nákup cenných papírů z vlastních prostředků a z úvěru od brokerské firmy.
Market making Je tzv. péče o kurz. Většina emitentů certifikátů se zavazuje průběžně kotovat nákupní a prodejní kurzy pro emitované finanční produkty (certifikáty). Tím automaticky zabezpečují likviditu. Ve své podstatě jde o stanovování nákupních (bid) a prodejních (ask) kurzů.
Marným uplynutím Marné uplynutí lhůty – právnický výraz pro vypršení lhůty, aniž by v ní došlo ke splnění toho, co bylo požadováno.
Marže Rozdíl mezi cenou pořízení a cenou prodeje.
Maturity/Maturita Doba/y splatnosti cenných papírů.
Medián Hodnota, jež dělí řadu vzestupně seřazených výsledků na dvě stejně početné poloviny. Ve statistice patří mezi míry centrální tendence. Platí, že nejméně 50 % hodnot je menších nebo rovných a nejméně 50 % hodnot je větších nebo rovných mediánu. Medián má smysl definovat pouze pro jednorozměrnou reálnou veličinu, jako je např. výška, hmotnost, výše mzdy atd.
Medián mezd Střední hodnota mezd: dělí zaměstnance na dvě stejně početné části s nižší a vyšší mzdou; vždy je nižší než průměrná mzda
Médium Prostředek přenosu, nosič: např. pára (- médium, které přenáší teplo), texty, plány, schémata, filmy, diapozitivy apod.
Medvědí trh Klesající trh s cennými papíry.
Měna Označení pro národní soustavu peněz.
Měnová parita Stav ekvivalence mezi veličinami základních peněžních jednotek dvou národních měn
Měnová politika Součást hospodářské politiky. Cílem je stabilita měny (reguluje se množství peněz v oběhu) a zajištění dostatečné likvidity v rámci vnitřní ekonomiky i ve vztahu k zahraničí.
Měnové (devizové) trhy Trh bezhotovostních peněžních prostředků v různých měnách (tj. nákup peněžních prostředků jedné měny za prodej peněžních prostředků jiné měny).
Měnové futures Dohoda o budoucím obchodu s měnou při pevně v současnosti stanoveném měnovém kurzu.
Měnové riziko Riziko změny měnových kurzů.
Měnový koš Vyjadřuje poměrné zastoupení jednotlivých volně směnitelných měn. S jeho pomocí se např. do kurzu české koruny promítají vzájemné změny kurzů těchto měn.
Měnový kurz Poměr, ve které lze směnit jednu měnu za jinou.
Měrné náklady Náklady v Kč na účelovou jednotku.
Mezní náklady Udávají přírůstek celkových nákladů, vyvolaný zvýšením produkce o jednotku.
Mezní příjem Přírůstek celkového příjmu, dosažený prodejem dodatečné jednotky produkce.
Mezní užitek Přírůstek uspokojení z dodatečné jednotky statku. Mezní užitek klesá s rostoucí spotřebou statku. Spotřebitel porovnává mezní užitek statku s jeho cenou a nakupuje takové množství statku, jehož mezní užitek je větší nebo roven ceně.
Mikroekonomie Věda, která zkoumá chování jednotlivých ekonomických subjektů, zejména podniků, domácností a firem. Opírá se přitom o analýzy trhu a cen.
Mimoburzovní obchod Obchod s cennými papíry uzavřený mimo veřejné burzovní trhy. Typickým mimoburzovním obchodem je OTC (Over The Counter).
Mimoburzovní trh Alternativní obchodní místo s cennými papíry. Někdy rovněž označovaný jako OTC (Over The Counter). Regulace trhu, nároky na kvalitu obchodovaných cenných papírů a v neposlední řadě též samotný vstup na trh je regulován méně než trh burzovní.
Mimořádná splátka Částečné nebo úplně splacení hypotéky mimo pravidelné měsíční splátky.
Mimořádné pojistné Pojistné uhrazené pojistníkem jednorázově nad rámec běžné platby nebo jednorázového pojistného. Mimořádné pojistné je možné vkládat kdykoliv v průběhu trvání pojištění.
Minimální měsíční úložka Minimální částka, kterou musí účastník stavebního spoření v dohodnutých intervalech ukládat na svůj účet u stavební spořitelny.
Minimální mzda Minimální částka, která má být podle mzdového systému vyplacena zaměstnanci.
Minimální počáteční investice Částka, kterou musí klient minimálně investovat, má-li mu být u investiční společnosti nebo brokera otevřen účet.
Minoritní akcionář Akcionář s méně významným počtem akcií společnosti, nejednající s jinými akcionáři ve shodě, která by mu zajistila majoritní postavení.
Míra inflace Snižování kupní síly peněz v důsledku zvyšování cen zboží a služeb. Měří se například indexem spotřebitelských cen nebo indexem cen výrobců. Každý z indexů zahrnuje několik stovek druhů produktů.
Míra nezaměstnanosti Významný makroekonomický ukazatel. Procentuální podíl nezaměstnaných lidí, kteří práci aktivně hledají, z celkového počtu ekonomicky aktivních obyvatel.
Mladé akcie Nově vydané akcie společnosti sloužící k navýšení základního kapitálu firmy.
Monetarismus Teoretická škola zdůrazňující množství peněz v ekonomice jako rozhodujícího činitele makroekonomické rovnováhy. Vychází z kvantitativní teorie peněz a zdůrazňuje samoregulační schopnost tržního mechanismu. Hlavním představitelem je Milton Friedman. Základním požadavkem rovnovážného ekonomického růstu dle monetaristů je zajistit soulad mezi růstem množství peněz v ekonomice a růstem nominálního hrubého domácího produktu z dlouhodobého hlediska.
Monetární politiky Peněžní nebo měnová politika. Důležitá součást hospodářské politiky vlády. Monetární politiku provádí ústřední banka ovlivňováním rozsahu a podmínek nabídky peněz.
Monokriteriální Založeno na jednom kritériu.
Monopol Výsadní postavení na trhu, jehož důsledkem je uplatňování subjektivních zájmů s cílem dosažení ekonomických a jiných výhod.
Movitý majetek Za movitý majetek se považuje: movité věc osobní a domácí potřeby fyzických osob (např. oblečení, vybavení bytu), osobní automobily, motocykly a jiné dopravní prostředky, obrazy, sochy a jiné umělecké předměty, sbírky, šperky, výrobní zařízení a stroje, cenné papíry, peněžní prostředky, vklady na účtech bank a majetková práva.
Multikriteriální Založeno na více kritériích.
Multilaterální vztahy Mnohostranné vztahy mezi zeměmi vztahující se zejména k rozvoji ekonomiky a obchodním a platebním stykům. Realizují se formou mnohostranných dohod a smluv. Zvýhodňují členské nebo účastnické země.
Multiplikátor Násobitel. Koeficient udávající změnu určité makroekonomické veličiny v závislosti na změně jiné veličiny. Nejznámější je tzv. peněžní multiplikátor, který určuje o kolik se zvýší zásoba peněz v ekonomice v závislosti na změně měnové báze. Důležitým parametrem jsou zde mj. tzv. povinné minimální rezervy.
Mzda Odměna za práci vyplývající ze závislé činnosti. V ekonomických modelech se vztahuje k časové jednotce, např. hodině, dni apod.
Mzdový tarif Smluvně nebo zákonem stanovená sazba mzdy, částka v Kč na jednotku času. Je součástí tarifní stupnice, jeho velikost je ovlivněna zařazením zaměstnance do příslušné platové třídy.