L – Slovník finančních pojmů

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Leasing Nákup zboží formou finančního pronájmu. Na leasing lze koupit spotřební zboží, nejčastěji se využívá pro financování koupě automobilů. Na počátku je třeba zaplatit akontaci – část ceny zboží v hotovosti, dále se platí stejná výše splátek po celou dobu pronájmu. Zboží se stává majetkem zákazníka až po úplném splacení.
Leasingová splátka Smluvně dohodnutá peněžní částka splácená pravidelně klientem po dobu trvání leasingové smlouvy.
Leasingová společnost Pronajímatel předmětu leasingu.
Leasingové navýšení Rozdíl mezi pořizovací cenou předmětu leasingu a celkovou cenou zaplacenou za předmět při leasingu.
Leasingový koeficient Poměr celkové ceny leasingu a pořizovací ceny předmětu leasingu při platbě v hotovosti.
Lednový efekt Růst tržní ceny akcií na kapitálových trzích je historicky v lednu vyšší než v jiných částech roku.
Liberalismus Systém politických, ekonomických, kulturních, sociálních aj. hodnot, zejména: individualismus, víra v pokrok, preferování politické svobody, tolerance, uznávání soukromého vlastnictví, omezení role státu a státní moci.
Liberalizace Odstranění překážek a regulací (na trhu).
LIBID London Interbank Bid Rate. Sazba, kterou jsou banky na londýnském mezibankovním trhu platit za euroměnová depozita.
LIBOR London InterBank Offered Rate. Sazba, za kterou si banky na mezibankovním trhu v Londýně půjčují peníze. Jedná se o jednu z celosvětově nejsledovanějších mezibankovních sazeb. Slouží jako referenční sazba pro krátkodobá depozitan s maturitou 1 den až 1 rok.
Lichva Účtování výrazně vyšší ceny peněz, než je v místě obvyklé.
Likvidita Schopnost dostát svým závazkům. Schopnost přeměnit kapitál v peníze, poměr pohotových prostředků firmy k jejím závazkům.
Likvidní aktivum Lze rychle a bez velkých nákladů nebo ztrát přeměnit v prostředek směny – v peníze.
Limitní cena Horní nebo dolní hranice nějaké hodnoty, např. cenový limit.
List vlastnictví Doklad z katastrálního úřadu, který obsahuje základní údaje o nemovitosti, které eviduje katastrální úřad, tj. vlastníka, označení nemovitosti, její rozlohu a způsob využití, případná věcná práva vztahující se k nemovitosti např. věcná břemena nebo zástavní právo a další údaje.
Listinný cenný papír Materializovaná podoba cenného papíru. U veřejně obchodovaných společností velmi málo rozšířená.
Lombardní úvěr Úvěr poskytovaný proti zástavě cenných papírů nebo movité věci. V užším významu je to pak úvěr poskytovaný centrální bankou komerčním bankám za tzv. lombardní sazbu. Lombardní sazba je nejvyšší z běžných sazeb (repo, diskontní a lombardní sazba) vypisovaných Českou národní bankou.
Lot Jednotka minimálního obchodovatelného množství cenného papíru na veřejném trhu.
LTV, loan to value ratio Poměr výše úvěru k celkové zástavní hodnotě nemovitosti.