K – Slovník finančních pojmů

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kapitál Jeden z výrobních faktorů. Má dvě základní formy, a to kapitál fyzický a kapitál finanční. Kapitál = vyrobené statky a peněžní prostředky, které jsou užívány jako faktory vstupů pro další výrobu (vlastní zdroje, cizí zdroje) nebo též nahromaděné zdroje na nákup strojů, zařízení, surovin, polotovarů, pracovní síly apod.
Kapitalizace pohledávek Převedení pohledávek do podoby podílu na společnosti (akcií nebo jiných cenných papírů).
Kapitálová hodnota Hodnota, která je vytvořená z části pojistného placeného pojistníkem (po odečtení nákladů na krytí pojistné ochrany a poplatků) a z podílů na zisku, které pojišťovna získala investováním rezervy vytvořené ze zaplaceného pojistného. Kapitálová hodnota se na smlouvě vytváří již v průběhu trvání smlouvy. Vyplacena je obvykle při dožití se konce pojištění.
Kapitálová přiměřenost (capital adequacy) Charakterizuje riziko neadekvátnosti kapitálu banky vzhledem k podstupovaným rizikům. Předpisy ČNB definují kapitálovou přiměřenost jako poměr kapitálu a rizikově vážených aktiv.
Kapitálová ztráta Situace, kdy je prodejní cena nižší než kupní
Kapitálové riziko Výše závazků subjektu je větší než tržní hodnota veškerých aktiv.
Kapitálové trhy Kapitálové trhy představují trhy s akciovými cennými papíry (akciemi), a trhy s úvěry a půjčkami s původní splatností vyšší než jeden rok. Finanční nástroje peněžního trhu jsou obvykle likvidnější než finanční nástroje kapitálového trhu.
Kapitálové životní pojištění V jednom produktu kombinuje pojistnou ochranu a spoření (přesněji: klient svěřuje peníze pojišťovně a ta s nimi nakládá zcela dle svého uvážení). Toto pojištění je pro klienta zcela neprůhledné a patří k nejnákladnějším produktům. Jinak řečeno, je velmi těžké si představit člověka, pro kterého je výhodnější než jiné typy rezervotvorného pojištění.
Kapitálový zisk Situace, kdy je prodejní cena vyšší než kupní.
Kardinální užitek Užitek, kterému lze přisoudit určitou číselnou hodnotu.
Karenční lhůta Časová lhůta při úrazovém pojištění při plnění z denního odškodného pro případ úrazu nebo při pojištění ušlého výdělku při pracovní neschopnosti. V tomto případě se jedná o lhůtu od vzniku pojistné události, během níž se neposkytuje plnění (je to vlastně forma spoluúčasti).
Kartel Dobrovolná úmluva samostatných podnikatelů, zpravidla téhož výrobního odvětví, jíž se zavazují omezit nebo vyloučit mezi sebou soutěž společnou úpravou výroby, odbytu, obchodních podmínek nebo sazeb. Ve většině států jsou domluvy tohoto typu zakázané.
Katastr nemovitostí Souhrn údajů o nemovitostech včetně evidence vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem.
Katastrální mapa Polohopisná mapa velkého měřítka s popisem, která zobrazuje všechny nemovitosti a katastrální území, které jsou předmětem katastru nemovitostí.
Katastrální úřad Instituce pověřená vedením katastru nemovitostí.
Kauce Peněžitá záruka, jistota, zástava. Je určena především ke krytí případné škody
Klasifikovaný úvěr Problémový úvěr, tj. úvěr, jehož splácení je nějakým způsobem ohroženo. Banky musí na takové úvěry tvořit rezervy.
KOBOS KOBOS (Kontinuální Burzovní Obchodní Systém) je založen na principu průběžného uzavírání obchodů v závislosti na okamžité nabídce a poptávce po cenných papírech. Obchody v KOBOS jsou uzavírány na základě porovnání a spárování objednávek, které jsou obchodníkem přímo vkládány do KOBOS v reálném čase (v reálném čase probíhají obecně burzovní obchody s časovou prioritou). Obchodování v KOBOS navazuje v harmonogramu burzovního dne na obchodování při pevné ceně. Důvodem je skutečnost, že otevírací kurz v KOBOS je roven kurzu z obchodování při pevné ceně (fixing). Při uzavírání těchto burzovních obchodů je uplatňován princip cenové a následně časové priority, kdy při párování (uspokojování objednávek) rozhoduje jejich cen a v rámci ní čas vložení objednávky.
Kód trhu Ukazatel stavu trhu. Nabývá hodnot 1 – 8 podle toho, zda bylo dosaženo rovnováhy, lokálního, globálního nebo totálního převisu nabídky či poptávky, nebo nebyl cenný papír obchodován.
Koeficient navýšení Udává poměr mezi skutečně zaplacenou a pořizovací cenou předmětu splátkového prodeje.
Kolaudační rozhodnutí Rozhodnutí stavebního úřadu, kterým povoluje užívání stavby.
Kolektivní investování Společné investování volných finančních prostředků jednotlivců a institucí především prostřednictvím fondů.
Komanditní společnost Druh obchodní společnosti tvořené alespoň dvěma osobami, komanditistou a komplementářem. Komanditista ručí do výše svého vkladu, není oprávněn ani povinen společnost spravovat. Komplementář ručí plně svým majetkem. Statutárním orgánem společnosti je komplementář.
Komisionářská smlouva Smlouva, která zplnomocňuje banky nebo obchodníky s cennými papíry za provizi k nákupu nebo prodeji cenných papírů klienta.
Komodita Jakýkoliv výrobek, druh zboží, surovina, obecně statek nebo služba.
Komoditní trhy Komoditní trhy se zařazují do finančních trhů pouze v případě trhu s cennými kovy (zlato, stříbro a paladium). Zlato se někdy považuje za měnu. Potom spadá do kategorie měnových trhů.
Komparace Srovnávání.
Kompenzace Vyrovnání vzájemných závazků a pohledávek bez použití hotového placení, základ bezhotovostního platebního styku. Znamená též druh zahraničně obchodních operací.
Kompromis Dohoda na základě oboustranných ústupků, tedy ústupek v zájmu dohody.
Koncepce Pracovní rozvrh, pojetí úkolu, plán přípravy a provedení úkolu nebo práce.
Koncern Seskupení právně samostatných podniků podřízených jednomu vedení. Vzniká buď na základě kapitálové účasti, nebo na smluvním základě.
Koncese Úřední povolení k provozování činnosti (živnostenské, umělecké) v ČR. Podmínka pro provozování vyjmenovaných koncesovaných živností, kterou uděluje živnostenský úřad.
Konfigurace Uspořádání, seskupení.
Konjunktura Příznivý stav, příznivý vývoj, příznivé podmínky. Fáze hospodářského cyklu, též vrchol. Ekonomický růst dosahuje maxima a začínají se projevovat nerovnovážné tendence, především v růstu neprodejných zásob.
Konkludentní úkon Nevýslovně učiněný právní úkon – jednáním nebo opomenutím.
Konkurence Hospodářská soutěž mezi výrobci zboží (konkurence nabídky) nebo spotřebiteli (konkurence poptávky). Konkurence může existovat a volně působit pouze v tržním hospodářství, urychluje technický pokrok a vývoj v sociální sféře.
Konkurz a) soutěž, při které vypisovatel vyhlašuje podmínky pro přijetí nabídky a posléze vybere (zpravidla) tu nejvýhodnější, b) soudní řízení, na jehož základě dlužník neschopný plnit své závazky pozbývá práva nakládat se svým majetkem, který je prohlášen za konkurzní podstatu, za účasti soudu se zajistí a zpeněží.
Konsolidace Upevnění popř. uspořádání hospodářských poměrů, zajištění hospodářských poměrů, nebo též přeměna krátkodobých úvěrů na dlouhodobé.
Konsolidace půjček Splacení dříve poskytnutých existujících úvěrů a půjček novým úvěrem
Konsorciální leasing Leasingová transakce, jejíž financování je rozděleno mezi několik subjektů s různými právy a povinnostmi.
Konsorcium Příležitostné a dočasné sdružení podnikatelů za určitým cílem (např. uskutečnění výstavby určitého díla) na společný účet. Nezapisuje se do podnikového rejstříku, není právnickou osobou a nemá způsobilost k právům a povinnostem.
Konstatntní symbol Část kódu užívaného v v automatizovaném platebním a zúčtovacím styku v rámci ČR. Obsahuje informaci o ekonomickém obsahu transakce.
Kontinuální režim Způsob obchodování v rámci automatických obchodů, kdy k uzavírání obchodů dochází na základě průběžného vkládaní objednávek k nákupu a prodeji cenných papírů. Při párování objednávek se uplatňuje princip cenové a následně časové priority, tzn., že pokud je vloženo více objednávek se shodnou cenou, prioritu mají objednávky dříve vložené.
Konto Účet, vedený ve formě osobní nebo věcné. Osobní účty zahrnují stav pohledávky vůči obchodnímu partnerovi peněžního ústavu. Věcné účty zachycují stav a pohyb různých druhů stálých a oběžných aktiv.
Kontokorent Je krátkodobý revolvingový úvěr k běžnému účtu. Má-li klient otevřený kontokorent, může ze svého běžného účtu čerpat určitou částku i do mínusu. Úrok kontokorentních úvěrů se počítá z čerpané částky, a to až do doby, než je tato částka zaplacena. Při přečerpání kontokorentu si banka může účtovat vysoké úroky z úvěru (25 % až 30 % z přečerpané částky).
Kontokorentní účet Sloučený vkladový a úvěrový účet. Vede jej banka pro klienta, zachycuje na něm veškeré jeho úvěrové obchody a bankovní operace. Kontokorentní úvěr se obvykle pohybuje v předem dojednaném a stanoveném rámci (limitu).
Kontokorentní úvěr Krátkodobý úvěr poskytovaný bankou na běžném účtu tak, že klient může krátkodobě čerpat peněžní prostředky do mínusu.
Kontrakt Kupní smlouva. Písemné ujednání mezi prodávajícím a kupujícím o prodeji a koupi zboží nebo služeb.
Konvence Úmluva, dohoda, ujednání, zvyklost, ustálené pravidlo, společenský mrav.
Konvertibilita Směnitelnost měny určitého státu na mezinárodním trhu za měnu jiného státu v poměru, který vychází z aktiv tvořících hodnotu měny a z dalších smluvně dohodnutých podmínek.
Konvertibilní dluhopis Pevně úročený cenný papír, který může být vyměněn za akcie po splnění předem stanovených podmínek
Konverze Přeměna, změna. Přeměna dřívějšího dluhu v nový za současné změny podmínek zápůjčky.
Konzervativní strategie investic Málo rizikový způsob investování (například peněžní trh a státní dluhopisy). Kolísání investice je malé, v dlouhém horizontu (pět a více let) zaostává oproti rizikovějším alternativám i výnos.
Kooperace Dobrovolná spolupráce mezi hospodářsky samostatnými podniky na základě smluv.
Koordinace Uvedení do souladu.
Korelace Formální kladný nebo záporný vztah mezi porovnatelnými jevy. Stupeň závislosti mezi proměnnými při jejich růstu nebo poklesu. Nemusí znamenat příčinný vztah. Měří se pomocí korelačního koeficientu, který nabývá hodnot -1 až +1. Pokud se blíží k +1, jde o silnou závislosti, blíží-li se k -1, jde o nejslabší závislost.
Korporace Společnost. Výraz používaný pro právnickou osobu zejména v USA.
Kotace Stanovení nákupní a prodejní ceny cenného papíru.
Kotace měnových kurzů Stanovení směnných kurzů cizích měn bankami a dalšími obchodníky s měnami.
Kotování Prvotní vstup cenného papíru na burzu po splnění podmínek pro obchodování.
Krátká pozice Investor v krátké pozici, spekuluje na pokles ceny cenného papíru. Uzavřel např. tzv. krátký prodej neboli short. Obchod fyzicky probíhá tak, že si od obchodníka de facto zapůjčí cenný papír a prodá ho na trhu. Pokud v čase cena daného papíru opravdu klesne, spekulant jej nakoupí za nižší peníze, než ho prodal. Papír vrátí obchodníkovi a inkasuje zisk daný rozdílem mezi kupní a prodejní cenou.
Krátkodobé závazky Závazky splatné do jednoho roku. Jejich úkolem je financovat (spolu s vlastními zdroji) běžný provoz podniku. Hlavní druhy: dluhy vůči dodavatelům, dlužné daně, krátkodobé bankovní úvěry, závazky vůči zaměstnancům a institucím.
Krátký prodej Krátký prodej znamená, že investor prodává cenný papír, který nevlastní. Záměrem je prodat cenný papír za momentální cenu v očekávání zpětného nákupu cenného papíru v budoucnosti za nižší cenu. Aby mohl investor krátký prodej uskutečnit, půjčí si cenný papír od jiného investora, který daný cenný papír vlastní. Krátký prodávající musí během období výpůjčky cenného papíru platit půjčovateli všechny výnosy, které jsou s cenným papírem spojeny (dividendy, kupóny apod.). V době skončení krátkého prodeje nakoupí krátký prodávající cenné papíry na trhu a vrátí je půjčiteli. Krátký prodávající bude mít zisk (ztrátu), jestliže cenné papíry nakoupí za nižší (vyšší) cenu. Krátký prodej není časově omezen. Časové omezení na krátké pozice mohou představovat zástavy (collateral), které půjčovatel přijme od krátkého prodávajícího.
Kredit Úvěr, pravá strana na účtu, převaha strany „Dal“ nad stranou „Má dáti“. Opakem je debet.
Kreditní karta Úvěrová platební karta, není vázána na zůstatek hotovosti na bankovním účtu. Uskutečněné transakce jsou majitelem karty hrazeny až po určité době buď jednorázově nebo ve volitelných splátkách.
Kritérium Měřítko pro srovnání více jevů, hledisko při posuzování, určovací znak.
Krok kotace Nejmenší možná změna mezi novou a předchozí cenou cenného papíru v rámci burzovních obchodů.
Krytá opční pozice Otevřená tržní pozice, zajištěná odpovídající hodnotou finančních prostředků nebo podkladových aktiv.
Křižovaný šek Ochrana šeku (jeho výstavce) před proplacením neoprávněné osobě ochrannými prvky na lícní straně šeku
Kumulace Načítání. Hromadění kapitálu.
Kumulativní dopad Součet jednotlivých dopadů (výsledků) za několik období. Př. t1 -3, t2 +1, t3 -2. Kumulativně (t1 až t3) -4.
Kupní opce Zaručuje majiteli opce právo nákupu dohodnutého množství aktiva za předem stanovenou cenu v předem známém termínu.
Kupní síla peněz Množství zboží a služeb, které lze koupit za určitou sumu peněz při dané cenové hladině.
Kupní smlouva Shodný projev vůle dvou smluvních stran, ze kterého jedné straně (prodávajícímu) vzniká povinnost předmět koupě odevzdat a druhé straně (kupujícímu) povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj dohodnutou kupní cenu. K nabytí vlastnického práva je nutný vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí.
Kupónový dluhopis Kuponové dluhopisy jsou dluhovými nástroji s obvykle podstatně delší dobou splatnosti než bezkuponové dluhopisy. Vlastnictví těchto dluhopisů opravňuje k pravidelným příjmům mezi emisí a dobou splatnosti nominální hodnoty. Pravidelné platby se nazývají kupóny. Při splatnosti se stejně jako u diskontovaných dluhopisů vyplácí nominální hodnota dluhopisu.
Kupóny Pro uplatnění práva na výnos z akcie, zatímního listu, dluhopisu nebo podílového listu lze vydávat kupóny jako cenné papíry na doručitele. Většinou se vyplácejí ročně či pololetně.
Kurz Stanovená směnná cena. U dluhopisů se vyjadřuje v procentech nominální hodnoty, u většiny ostatních aktiv včetně akciií, podílových listů a měn v penězích.
Kurz akcií Cena, za kterou se v určitém čase akcie obchoduje na veřejném trhu
Kurz nákup Kurz, za který je obchodník ochoten nakoupit měnu nebo jiné podkladové aktivum
Kurz podílového listu Hodnota, za kterou je možné podílový list koupit nebo prodat. U otevřených podílových fondů je tato hodnota obvykle shodná s hodnotou majetku fondu (čistého obchodního jmění) připadajícího na jeden podílový list. Často se používá zkratka NAV.
Kurz prodej Kurz, za který je obchodník ochoten prodat měnu nebo jiné podkladové aktivum.
Kurz střed Kurz odpovídající aritmetickému průměru mezi kurzem nákupním a prodejním
Kurzové riziko Riziko újmy na zisku vlivem změny kurzů cizích měn vůči měně, ve které jsou vykazovány účty.
Kurzovní lístek BCPP Kurzy a objemy obchodů všech cenných papírů obchodovaných na trzích Burzy cenných papírů Praha.
Kvitance Písemné potvrzení o tom, že dluh byl zcela nebo zčásti splacen. Toto potvrzení je věřitel povinen vydat dlužníkovi na jeho požádání.
Kvóta Limit uvalený na množství vyráběných nebo nakupovaných statků.