I – Slovník finančních pojmů

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

IBAN IBAN – (international bank account number) je formát čísla účtu stanovený standardem Evropského výboru pro bankovní standardy. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu klienta, země a banky, ve které je účet klienta veden. Hlavním cílem používání čísla účtu ve formátu IBAN je snížení chybovosti a zjednodušení a zautomatizování zpracování transakcí v zahraničním platebním styku. IBAN může obsahovat až 34 alfanumerickcýh znaků. Je nutné, aby byl klientem zadán v přesném a plném znění (bez textu „IBAN“).
IBOR Průměrná úroková sazba mezibankovních úvěrů. První písmeno před zkratkou IBOR (např. PRIBOR) určuje místo, ve kterém je sazba stanovena (PR=Praha, N=New York, P=Paříž, F=Frankfurt).
IČO Identifikační číslo organizace. Jednoznačné vymezení podnikatelského subjektu v ČR. Přiděluje ho živnostenský úřad nebo rejstříkový soud.
Implicitní náklady Jsou obětované příležitosti výrobcových vlastních faktorů.
Imprinter Mechanický snímač pro platební karty, tzv. žehlička. Je alternativou pro placení na elektronickém platebním terminálu, ovšem jen pro embosované platební karty. Funguje tak, že prodavač do tohoto malého zařízení vloží platební kartu a poté z ní obtiskne veškeré vyražené údaje přes kopírák na účtenku. Tu pak zákazník podepíše.
Index Poměrné číslo, pomocí něhož se srovnávají shodně vymezené ukazatele z hlediska časového, věcného či místního. Vypočítá se jako podíl dvou veličin.
Index cen výrobců Index cen výrobků a služeb prodaných na úrovni velkoobchodu.
Index kapitálového trhu Ukazatel sloužící k měření výkonnosti určitého trhu, titulu fondu apod.
Index spotřebitelských cen Index cen vybraných výrobků a služeb (z takzvaného spotřebního koše) prodaných v maloobchodní síti.
Index životních nákladů Úhrn spotřebitelských výdajů domácností nebo jednotlivců. Statistiky se omezují na životní náklady typických domácností (dělníků, zaměstnanců a důchodců). Sledují se jako změna výdajů při pevné struktuře spotřebního koše ve formě indexů.
Indexace Indexace nebo dynamizace pojištění je zvyšování pojistné částky a běžného pojistného bez zkoumání zdravotního stavu pojištěné osoby v závislosti na růstu zvoleného cenového indexu (nejčastěji indexu spotřebitelských cen)
Indexovaný dluhopis Typ dluhopisu, který je vázán na určitou cenu nebo dluhopisový index.
Indexový certifikát Indexové certifikáty přesně zobrazují vývoj největších světových indexů. Hodnota indexového certifikátu může být kdykoliv přesně odvozena z aktuální hodnoty příslušného indexu.
Indiference Opak priority nebo nedělání rozdílů. Tvrzení, že určitý statek pro nás není ani lepší ani horší než statek jiný. Indiferentní statky mají pro určitý ekonomický subjekt stejný užitek.
Indikátor Též ukazatel. Poměrná veličina, poměr různých údajů zjištěných ve stejném čase.
Indosament Písemný převod listinného cenného papíru na dalšího majitele, který se zaznamená na rubu cenného papíru.
Inflace Je zmenšování kupní síly peněz, nikoliv kupní síly lidí. Zmenšuje délku „metru“, který používáme k měření ekonomických veličin. Samy ekonomické veličiny reálně nejsou inflací měněny. Cenovými indexy pro měření inflace jsou deflátor HDP, index spotřebitelských cen (CPI) a index cen výrobců (PPI). Rozlišujeme inflaci poptávkovou (poptávkou taženou) a inflaci nákladovou (náklady tlačenou)
Inflační riziko Ovlivňuje reálnou výnosovou míru, může způsobit, že reálný výnos z investice je záporný.
Insider Zasvěcená osoba, interní pracovník s přístupem k informacím o hospodaření firmy souvisejícími s jeho funkčním zařazením a pracovním postavením. Opakem je outsider.
Insider trading Je obecně obchodování na základě neveřejných informací. U nemovitostí může jít např. o snahu prodat nemovitost, o níž prodávající ví, že se na ni vážou problémy, které nejsou veřejně (kupujícímu) známy.
Insolvence Insolventnost, platební neschopnost dlužníka. Stav, kdy jednotlivec, nebo firma není schopen splatit své závazky v termínu.
Internet banking V širším smyslu využití internetu v bankovnictví, v užším smyslu skutečná realizace bankovních produktů a služeb prostřednictvím internetu.
Intervence Činnost, při které centrální banka kupuje nebo prodává na trzích měn tu svou, aby ovlivnila její kurs.
Invalidní penze V případě invalidity si účastník penzijního připojištění může nechat naspořené prostředky okamžitě vyplatit.
Investice Ekonomická činnost, při které se subjekty vzdávají současné spotřeby za účelem jejího zvýšení v budoucnosti.
Investiční bankovnictví Transakce s cennými papíry, finančními deriváty a dalšími instrumenty finančních trhů. Zahrnuje emisní obchody, vlastní a zprostředkovatelské obchody s cennými papíry, depotní obchody, majetkovou správu, fúze a akvizice.
Investiční fond Jeden z hlavních nástrojů kolektivního investování. Je založen na stejném principu jako akciová společnost, prostředky získané emisí akcií investuje na finančním trhu. Držitel akcie se stává akcionářem společnosti.
Investiční horizont Doba, na kterou je investice plánována. S delším investičním horizontem se snižuje riziko.
Investiční kupón Investiční kupón je cenný papír na jméno, který opravňuje ke koupi akcií určených k prodeji za investiční kupóny.
Investiční limity Ukazatele určující maximální hranice pro investování do jednoho nebo skupiny cenných papírů. Obecně platné investiční limity jsou dány zákonem, statutem/prospektem nebo pravidly investování daného fondu.
Investiční produkty Investiční produkty jsou v den splatnosti shodné s hodnotou podkladového aktiva a nereagují na jeho změny nadproporcionálně nebo formou finanční páky.
Investiční společnost Obchodní společnost, jejímž předmětem podnikání je kolektivní investování. Přijímá a realizuje investiční rozhodnutí, vede účetnictví a jedná ve všech administrativních záležitostech investičních a podílových fondů, které spravuje.
Investiční správce Subjekt poskytující služby související s řízením investičního portfolia.
Investiční strategie fondu Určuje způsob investování, jakou část aktiv bude fond investovat do jednotlivých typů cenných papírů a v jakých zemích.
Investiční životní pojištění Je pojištění, kde je spořicí složka uložena v podílových fondech. Na rozdíl od kapitálového životního pojištění není sjednána pojistná částka pro případ dožití. Výplata při dožití se plně odvíjí od výkonnosti fondu nebo skupiny fondů, do kterých je v rámci pojištění investováno.
IPO Initial Public Offering. Veřejná nabídka akcií firmy, jejíž akcie dříve nebyly obchodovány na burze.
ISIN Emise veřejně obchodovatelných cenných papírů se označují kódem ISIN (International Securities Identification Number). Tento mezinárodní systém je upraven normou ISO-6166. ISIN je dvanáctimístný alfanumerický kód, kde první dvě pozice představují zkratku země emitenta (CZ – Česká republika). Tato zkratka je v ISO 3166. Dalších devět čísel představuje základní číslo a poslední pozice představuje kontrolní číslo. V ČR je využíváno pouze šest posledních míst základního čísla, tj. první tři číslice základního čísla jsou nuly. Emise jsou podle základního čísla zařazeny do okruhů podle předmětné činnosti společnosti.