H – Slovník finančních pojmů

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

HDP Hrubý domácí produkt je součet finální hodnoty zboží a služeb vyprodukovaných domácími firmami a firmami v zahraničním vlastnictví na území státu.
Hedging Přímé zajišťování proti riziku, založené na spárování rozdílných toků – cílem je dosáhnout stavu, kdy se toky na aktivní straně kryjí s toky na pasivní straně.
Hedgové fondy Fondy provádějící vysoce rizikové spekulační operace.
Historická cena Cena za kterou by bylo možno věc pořídit v době jejího vzniku, a to bez odpočtu opotřebení.
Historický výnos Výnos, který byl dosažen při investování nebo který mohl být dosažen.
HNP Hrubý národní produkt je finální hodnota zboží a služeb vyprodukovaná domácími firmami doma a domácími firmami, které investují v zahraničí. Např. HNP České republiky je finální hodnota zboží a služeb vyprodukovaná českými firmami doma a českými firmami v zahraničí.
Hodnotící číslo Číslo vyjadřuje hodnotu smlouvy, které jste dosáhli v průběhu spoření a má úzký vztah na poskytnutí běžného úvěru. Čím vyšší hodnotící číslo získáte, tím výše se dostanete do řady čekajících na úvěr. Pro výpočet hodnotícího čísla slouží vzorec, který vyplývá z obchodních podmínek jednotlivých spořitelen. Každý ústav požaduje dosažení jiné hodnoty čísla a odlišný je i způsob výpočtu. Obecně je možné říct, že velikost tohoto ukazatele závisí především na výši cílové částky, variantě spoření, objemu vložených prostředků a na délce spoření. Důležitý je ale i způsob, tzn. zda při jednorázových vkladech vložíte peníze na účet na začátku, či na konci roku. Počítá se vždy k tzv. rozhodnému dni, který není u každé spořitelny stejný. Zpravidla však bývá 4 x nebo 12 x do roka.
Hold Strategie při obchodování s cennými papíry – značí strategii držet cenný papír, tedy neprodávat ho, pokud ho vlastníme, ale nekupovat, pokud ho  nevlastníme.
Holding Skupina podniků ovládaná kapitálově jedním subjektem. Firmy v holdingu si zachovávají autonomii, s mateřskou společností spolupracují na základě smluv.
Hologram Laserem vytvořený obraz působící prostorovým dojmem. Používá se jako ochrana – například platebních karet – proti padělání.
Home banking Interaktivní provádění bankovních obchodů klientem pomocí domácího PC. S použitím počítače a modemu lze zjistit zůstatek účtu, provést převod, založit termínovaný vklad apod.
Horké peníze Krátkodobé pohledávky (depozita) přelévající se mezi zeměmi a hledající výhodné zúročení.
Hospodářský cyklus Sestává ze čtyř fází: 1) Recese (krize, dno), ekonomická aktivita dosahuje minima, v ekonomice panuje hluboká nerovnováha. 2) Expanze, krize je překonána a v ekonomice se prosazují rovnovážné tendence. 3) Konjunktura (perspektiva), období příznivého vývoje ekonomiky, existuje rovnováha při růstu domácího produktu, růst dosahuje maxima. 4) Deprese (pokles), začínají se projevovat nerovnovážné tendence, především v růstu neprodejných zásob.
Hospodářský růst V pravém slova smyslu je růst potenciálního produktu. Ten je ovlivněn silami na straně nabídky. Hlavním zdrojem hospodářského růstu je kapitál v širokém pojetí, zahrnující i technologie i lidský kapitál. Akumulací kapitálu zde rozumíme nejen výrobu kapitálových statků, ale i investice do výzkumu a do vzdělání.
Hospodářský výsledek Rozdíl mezi výnosy a náklady podniku. Pokud jsou výnosy větší než náklady je to zisk, v opačném případě ztráta.
Hotové peníze Peníze ve formě papírových peněz a mincí.
Hranice chudoby Oficiálně stanovená výše příjmů, která odlišuje chudé lidi od ostatních. Stanovení hranice chudoby je v jednotlivých zemích různé. Vychází např. z výpočtu minimálního spotřebitelského rozpočtu (v USA a Německu), z minimální mzdy (ve Francii) nebo minimálního starobního důchodu (ve Finsku). Hranice chudoby se průběžně opravuje podle růstu životních nákladů a růstu národního důchodu.
Hrubého disponibilního důchodu Hrubý disponibilní důchod je částka, která domácnostem zůstane po uhrazení daní a běžných výdajů. Je určen ke krytí konečné spotřeby a úspor.
Hrubý domácí produkt (HDP) Základní makroekonomický ukazatel. Souhrn statků a služeb, vyprodukovaný na území daného státu občany tohoto státu a cizinci za určité období, obvykle za jeden rok. Reálný HDP je vyjádřen ve stálých cenách zvoleného výchozího roku, nominální HDP v běžných cenách.
Hrubý národní produkt Celková hodnota statků a služeb vyrobených národními subjekty příslušné země, ať v zemi samé nebo v zahraničí za určité období, obvykle za jeden rok. Reálný HNP je vyjádřen ve stálých cenách zvoleného výchozího roku, nominální HNP v běžných cenách. HNP na jednoho obyvatele je jedním ze základních indikátorů výkonnosti národního hospodářství.
Hrubý výnos Výnos před zdaněním.
Hrubý zisk Údaj vyjadřuje příjem z tržeb za výrobky nebo služby minus náklady (provozní náklady) na jejich výrobu. Žádné další náklady nebo daně se neodčítají.
Hyperinflace Prudká inflace – více než 100%
Hypoteční banka Banka, která má licenci na poskytování hypotečních úvěrů. Pro financování hypotečních úvěrů je banka oprávněna vydávat hypoteční zástavní listy.
Hypoteční úvěr Nemovitostní úvěr, který je zajištěn zástavním právem k financované nemovitosti.
Hypoteční zástavní list Druh dluhopisu, jehož nominální hodnota včetně úroků je plně zajištěna pohledávkami z hypotečních úvěrů. Je vydáván hypotečními bankami, které tak získají zpět půjčené prostředky.
Hypotéka Zástavní právo k nemovitosti. Je to forma zajištění úvěru. Zřizuje se na základě smlouvy a zápisu do pozemkových knih. Je neodlučitelně spojena s pohledávkou. V případě, že dlužník nezaplatí dluh ve stanovené lhůtě i s úroky, je pohledávka uspokojena z výnosu prodeje nemovitosti.