G – Slovník finančních pojmů

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

G 7 Skupina sedmi hospodářsky nejvyspělejších zemí světa – Francie, Itálie, Japonsko, Kanada, Německo, Velká Británie, USA.
Garanční fond burzy Fond vytvořený členy burzy, který slouží k zajištění závazků a pokrytí rizik vyplývajících z uzavírání a vypořádání burzovních obchodů.
Garantovaný certifikát Garantovaný certifikát umožňuje investorům ochranu proti kurzovním poklesům zvoleného podkladového aktiva (většinou akcie nebo indexu). I pokud hodnota podkladového aktiva během doby trvání poklesne, bude při splatnosti vyplacena původně investovaná suma a to v plné výši.
Gesce Koordinace a řízení určité činnosti pověřenou osobou nebo organizací, Při gesci přebírá pověřená osoba nebo organizace některé činnosti a odpovědnost za ostatní zúčastněné osoby nebo organizace.
Globalizace V ekonomickém smyslu jde o rozšíření ekonomických jevů jednotlivých zemí do celosvětového měřítka. Vede k rostoucí vzájemné závislosti ekonomických celků a přenášení pozitivních i negativních vlivů z jednotlivých oblastí do jiných, příp. celé světové ekonomiky. Je důsledkem propojení ekonomik zemí a regionů mezinárodními ekonomickými vztahy, tj. mezinárodním pohybem zboží, služeb, peněz, kapitálu, znalostí, informací a pracovních sil.
Globální depozitní certifikáty Globální depozitní certifikáty jsou nástrojem používaným na kapitálových trzích. Jejich podstata je jednoduchá. Část kmenových akcií domácího emitenta nakoupí prostřednictvím manažera zahraniční banka (tzv. depotní banka), na kterou přecházejí vlastnická práva spojená s vlastnictvím původních akcií. Může se jednat o novou emisi nebo o akcie ze sekundárního trhu. Zahraniční banka na tyto akcie vydá odpovídající počet GDR, přičemž je dopředu určeno, kolik certifikátů bude vydáno na jednu akcii.
Going public Veřejná nabídka akcií společnosti, která až doposud byla ve vlastnictví úzké skupiny akcionářů.
Goodwill Dobrá pověst, dobré jméno firmy nebo zboží v hospodářském světě, v obchodních vztazích nebo ve společenských vztazích.