F – Slovník finančních pojmů

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Faktoring Smluvně sjednaný průběžný odkup krátkodobých pohledávek, které vznikly dodavateli v důsledku poskytnutí nezajištěného úvěru specializovanou faktoringovou společností.
Financial futures Pevná dohoda mezi dvěma partnery, která jim dává právo a současně i povinnost koupit, resp. prodat k předem určenému termínu v budoucnosti předem určené množství finančního instrumentu za předem sjednanou cenu.
Finanční inovace Nové finanční produkty (například druhy finančních derivátů, podílových fondů, automatizace bankovních operací).
Finanční krize Je charakterizována „spekulační bublinou“ na trzích aktiv. Když „bublina praskne“, ceny aktiv se zhroutí.
Finanční leasing Forma pronájmu, při níž nájemce postupně splácí zboží pronajímateli. V případě finančního leasingu si nájemce předmět vypůjčuje na celou dobu jeho životnosti.
Finanční trh Trh, na kterém se obchoduje s volnými finančními prostředky mezi těmi, kteří je mají, a těmi, kteří je chtějí využívat. Dělí se na trh peněžní a kapitálový.
Finanční účet platební bilance Finanční účet platební bilance tvoří dovoz a vývoz kapitálu.
Finanční vypořádání Vypořádání opčního kontraktu v době splatnosti spočívající ve finančním vyrovnání rozdílů cen podkladových aktiv.
Finanční zprostředkování Finanční zprostředkovatelé (zejména banky) vznikli proto, aby usnadnili tok úspor. První funkcí takového finančního zprostředkování je spárování půjčovatelů a vypůjčovatelů. Podniky mohou hledat prostředky přímo od veřejnosti prostřednictvím inzerování nebo kontaktují osoby a jiné podniky, které podle nich mají přebytek prostředků. Obě metody jsou však drahé. Investoři nemají dostatek znalostí o trhu a cena za individuální získání této informace je vysoká. Navíc firmy nepotřebují získávat prostředky každý den, ale pouze při zahájení nového projektu nebo při dodání prostředků k existujícím projektům.
Fixace Období, po které banka garantuje úrokovou sazbu.
Fixace úrokové sazby Používá se u dlouhodobých úvěrů – zejména u hypoték. Doba, po kterou se úroková sazba a tím i splátka u Vašeho úvěru nebude měnit. Kratší fixace umožňuje nižší úrokovou sazbu a tím snížení nároků na měsíční rodinný rozpočet. Kromě toho je možné splatit část úvěru nebo celý úvěr na konci období fixace úrokové sazby, a to bez jakýchkoli poplatků (např. prodejem předchozí nemovitosti, z mimořádného příjmu, z uspořených prostředků rodiny apod.). Delší fixace úrokové sazby sice znamená o něco vyšší úrok, respektive měsíční splátku, ale je přirozenou ochranou příjemce úvěru před nepředvídanými pohyby úrokových sazeb, a to přiměřeně k době fixace. Delší fixace má výhodu v tom, že můžete douhodobě dobře a přesně plánovat své rodinné výdaje.
Fixing Způsob obchodování s cennými papíry. Objednávky na nákup určitého cenného papíru jsou průběžně shromažďovány a v předem určený čas je stanoven (zafixován) jediný kurz, za který je cenný papír zobchodován.
Fixní náklady Nezávisí na rozsahu činnosti a vznikají i když se nevyrábí.
Fixní obchod Klasický typ termínových obchodů. Prodávající je povinen ke dni plnění bezpodmínečně dodat cenné papíry a kupující je bezpodmínečně povinen tyto cenné papíry převzít a uhradit příslušnou kupní částku.
Fixní úročení Neměnná (fixní) úroková sazba po dobu trvání vkladu nebo úvěru.
Fleet Card Platební karta určená k úhradě nákladů spojených s provozem motorových vozidel (například CCS nebo EuroShell Card).
Floating Pohyblivý měnový kurz nazývaný též „plovoucí“. Na rozdíl od pevně stanoveného kurzu nemá stanoveno rozpětí pro oscilaci, které centrální banka udržuje pomocí devizových intervencí.
Fond Nástroj kolektivního financování, hlavními druhy fondů jsou investiční a podílové.
Fond fondů Fond, který investuje svůj majetek do jiných fondů.
Fond pojištění vkladů Fond, do kterého banky působící na našem území povinně přispívají určité procento z objemu pojištěných vkladů a který slouží k ochraně vkladů klientů u bank.
Fondy Akciové Uzavřené nebo častěji otevřené fondy, jejichž investiční strategie je zaměřena na akcie obchodované na veřejných trzích. Akciové fondy dlouhodobě dosahují nejvyšších výnosů, což je ovšem spjato s vyšší fluktuací cen podílových listů, a tudíž i s vyšším rizikem. Tyto fondy jsou vhodné pro investory, kteří mají nižší averzi vůči riziku. Riziko se snižuje délkou investice.
Fondy Derivátové Uzavřené nebo častěji otevřené fondy, jejichž portfolio je tvořeno termínovanými kontrakty a finančními opcemi, u nichž působí tzv. pákový efekt (tj. s malým vkladem lze dosáhnout velkých výnosů, ale i ztrát). Pro zájemce, kteří preferují maximální výnos a jsou ochotni přijmout vyšší riziko, představují tyto fondy atraktivní alternativu ostatním investičním možnostem.
Fondy Dividendové Vyplácejí výnosy formou dividend. Tyto výplaty jsou buď pravidelné nebo nepravidelné a závisí na výsledcích fondu. Jsou vhodné pro investory, kteří upřednostňují pravidelnou rentu. Dividendy jsou vypláceny brutto a investor je musí sám zdanit.
Fondy Dluhopisové/obligační Uzavřené nebo častěji otevřené fondy, jejichž investiční strategie je zaměřena na obligace. Vzhledem k investičnímu zaměření těchto fondů bývá volatilita cen podílových listů (a tedy i riziko investice) vyšší než u fondů peněžního trhu. Výkonnost těchto fondů je obecně také vyšší než u fondů peněžního trhu.
Fondy Garantované Uzavřené nebo častěji otevřené fondy využívající při své investiční strategii finančních derivátů obvykle v kombinaci konzervativními dluhopisy. Hodnota podílového listu nemůže klesnout pod stanovenou úroveň (obvykle 90 % vložených prostředků). Možnost růstu hodnoty investice obecně není omezená, výnos však bývá nižší kvůli nákladům spojeným se zajištěním proti poklesu.
Fondy Globální Uzavřené nebo častěji otevřené fondy zaměřené na cenné papíry emitované po celém světě, rozhodující část jejich portfolia tvoří finanční instrumenty amerického a západoevropského kapitálového trhu. Pro tyto fondy je typický vysoký stupeň geografické diverzifikace investice.
Fondy High-yield Uzavřené nebo častěji otevřené fondy zaměřené na investice do junk bonds, tedy méně bonitních dluhopisů, které však přinášejí velmi zajímavé výnosy.
Fondy Indexové Uzavřené nebo častěji otevřené fondy, které investují do opcí na daný index. Fluktuace cen podílových listů těchto fondů a jejich dlouhodobá výkonnost obecně závisí na zvoleném referenčním indexu, resp. na konkrétní investiční strategii. Tyto fondy patří mezi velmi oblíbené pro svoji transparentnost a zajímavou výnosnost.
Fondy Komoditní Uzavřené nebo častěji otevřené fondy umožňující drobným investorům nepřímým způsobem spekulovat na pohyb cen ropy, zlata a dalších komodit. Jde o poměrně rizikové fondy, neboť ceny komodit výrazně kolísají.
Fondy Národní Uzavřené nebo častěji otevřené fondy, jejichž investiční strategie je zaměřena na konkrétní teritorium. Tento druh fondů nabízí příležitost účastnit se na příznivém vývoji na finančních trzích v příslušných zemích nebo regionu, zároveň představují možnost podílet se na zhodnocování příslušné měny nebo naopak investicí do domácího trhu kurzové riziko eliminovat.
Fondy Odvětvové Uzavřené nebo častěji otevřené fondy, jejichž portfolio tvoří cenné papíry určitého odvětví. Diverzifikace rizika je v tom případě nižší, na druhou stranu však investice do těchto fondů umožňují podílet se na růstu perspektivních odvětví.
Fondy peněžního trhu Uzavřené nebo častěji otevřené fondy zaměřené na investice do nástrojů peněžního trhu, tzn. do instrumentů se splatností do 1 roku. Výnos fondu je silně spjat s vývojem úrokových sazeb; bez zohlednění kurzových výkyvů dlouhodobě bývá o cca 1-2 procentního bodu nad úrokovými sazbami. Obecně tyto fondy vykazují nízký stupeň volatility ceny podílového listu.
Fondy Reinvestiční Nevyplácejí výnosy, ale znovu je investují – nakupují další cenné papíry. Tyto fondy maximalizují výnosy formou „úroky z úroků“.
Fondy Small Caps Uzavřené nebo častěji otevřené fondy, jejichž správci se zaměřují na malé společnosti s výraznějším růstovým potenciálem. Investice je sice rizikovější než investice do klasických akciových fondů, ale výnosy jsou většinou zajímavější.
Fondy Smíšené /balancované Uzavřené nebo častěji otevřené fondy, které jsou zaměřené na více druhů cenných papírů, a to podle konkrétní investiční strategie fondu, z čehož také vyplývá riziko spjaté s investicí do tohoto typu fondu a očekávaný výnos fondu. Strategie smíšených fondů je založena na optimalizaci rizika a souvisejících výnosů na základě aktuálních podmínek na daných trzích. Výnosy těchto fondů dlouhodobě bývají vyšší ve srovnání s fondy peněžního trhu a dluhopisovými fondy a nižší než u fondů akciových. (
Fondy ze zisku Fondy tvořené ze zisku podniku. Jejich tvorba je předepsána buď zákonem (statutární) nebo stanovami společnosti (dobrovolné fondy).
Forfaiting Odkup středně a dlouhodobých pohledávek vzniklých při vývozu event. dovozu na úvěr. Subjekt odkupující pohledávky – foarfaitér – nemá možnost uplatnit zpětný postih vývozce, jestliže pohledávka není dovozcem řádně zaplacena.
Forward Kontrakt mezi kupujícím a prodávajícím na prodej a nákup určitého množství aktiva v budoucnosti s tím, že se cena dohodne v okamžiku sjednání kontraktu.
Franchising Převzetí podnikatelské koncepce vhodné pro nové firmy obávající se rizika při neznalosti podnikatelského chování. Poskytovatel svěřuje kooperujícím samostatným firmám distribuci svých výrobků, poskytuje finanční, odbytovou a investiční pomoc. Provádí se na základě smlouvy o franchisingu a vzniká tak úvěrový vztah, založený na spolupráci. Kromě úvěru je poskytováno i právo prodeje, školení personálu, know-how apod. Příjemce je povinen splácet úvěrované zařízení výnosy z prodeje zboží a platit zvláštní poplatek (např. síť provozoven McDonald´s).
Fundamentální analýza Fundamentální analýza sleduje, do jaké míry cena akcie odpovídá její skutečné (vnitřní) hodnotě. Snaží se odpovědět na otázku, které akcie jsou nadhodnocené a které jsou podhodnocené, tj. které akcie koupit nebo prodat. Využívá exaktní početní metody posuzování finančních ukazatelů podniků. Studuje výkonnost společnosti v minulosti na základě aktivity společnosti jako celku.
Futures Kontrakt furures je jiným důležitým derivátovým kontraktem, který má řadu vlastností shodných s forwardovým kontraktem. Futures přestavuje stejně jako u forwardů závazek kupujícího koupit určité podléhající aktivum k určitému dni v budoucnosti za stanovenou cenu (realizační cena, exercise price) a závazek prodávajícího prodat dané aktivum za týchž podmínek. Na rozdíl od forwardů se však s futures obchoduje pouze na burzách (opční a termínové burzy), nikoli na trzích OTC. Podmínky kontraktu včetně standardizace aktiva podrobně stanoví burza, na které se s daným kontraktem obchoduje.
Fúze Dohoda majitelů firem o splynutí jejich podniků v jediný, ať již vznikem nového subjektu, nebo pohlcením jednoho subjektu druhým. Rozlišuje se fúze převzetím a fúze znovuzřízením.
Fyzické plnění Vypořádání kontraktu v čase splatnosti, spočívající ve fyzickém dodání podkladových aktiv.