E – Slovník finančních pojmů

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Earnings per share Výnos na jednu akcii – vypočítá se jako podíl výnosů a počtu akcií. Má spíše význam pro držitele akcií jako odhad možných dividend.
Ebit Zisk před zdaněním zvýšený o zaplacené úroky z přijatých úvěrů.
ECN Electronic Communication Network (Elektronické komunikační sítě). ECNs jsou mimoburzovní elektronické obchodní systémy pro párování pokynů k nákupu a prodeji akcií. Nejznámnějšími jsou Island, NYSE Arca, BRUT, BTRADE
E-commerce Česky elektronický obchod. Je konkrétní formou elektronického podnikání. Znamená uzavírání obchodů elektronickou cestou.
Efektivní portfolio Efektivní portfolio je každé takové portfolio, které má menší riziko, než všechna ostatní portfolia se srovnatelným (stejným) očekávaným výnosem.
Efektivní trh Dokáže rychle zpracovat nové informace, analyzovat je a promítnout do kurzů.
Efektivní úroková sazba Procentně vyjádřený poměr skutečně zaplaceného úroku k jistině. Vzhledem k různým poplatkům bývá efektivní sazba vždy o něco vyšší než úroková sazba dohodnutá v úvěrové smlouvě. Jedním z druhů efektivní úrokové sazby je u nás hojně využívaný ukazatel RPSN (roční procentuální sazba nákladů).
Ekonomie Společenská věda zkoumající hospodářské stránky života společnosti. Jejím předmětem je rozhodování o využití vzácných zdrojů (viz vzácnost) a způsoby rozdělování statků a služeb pro současnou i budoucí spotřebu. Zahrnuje makroekonomii a mikroekonomii.
Ekonomika Národní hospodářství (např. česká ekonomika) nebo jeho část. Vědní disciplína, která zkoumá hospodářskou činnost v určitém odvětví.
Elasticita Pružnost, míra procentní změny v jedné proměnné při procentní změně jiné proměnné.
Elektronická burza Obchody jsou uzavírány prostřednictvím počítačových systémů bez zásahu člověka.
Elektronická peněženka Speciální čipová platební karta určená k hrazení drobných transakcí (noviny, parkovné atd.).
Elektronické karty Platební karty bez reliéfního (vystouplého) tisku údajů karty.
Elektronický platební terminál Zařízení, které umožňuje uskutečnění platby kartou elektronickou formou.
Embosované karty Platební karty s reliéfním (vystouplým) tiskem údajů karty
Emise Při vydávání je na straně nabídky emitent. Prvonabyvatel vydávaného cenného papíru se nachází na straně poptávky. Pro emitenta cenného papíru obecně platí, že není schopen předem jasně stanovit zájem o danou emisi. Činí pouze odhad. Emisí se rozumí soubor vzájemně zastupitelných cenných papírů vydaných určitým emitentem na základě jeho rozhodnutí. V tomto rozhodnutí emitent stanoví zejména druh cenného papíru (např. akcie, dluhopis, podílový list), nominální hodnotu a počet kusů.
Emisní obchod Vydávání nových cenných papírů, většinou za účelem získání finančních prostředků.
Emitent Ten (centrální banka), kdo vydává cenný papír.
ERM Exchange Rate Mechanism – jeho účastníci deklarují, že budou pomocí devizových intervencí udržovat kurz své měny vůči euru ve fluktuačním pásmu ą 15 % okolo vyhlášené střední hodnoty. Významným úkolem ERM je být jakýmsi předváděcím molem, na němž mají státy usilující o euro dokázat, že kurz jejich měny vůči evropskému platidlu je dostatečně stabilní. Mezi podmínkami vstupu do eurozóny je totiž určitá minimálně účast právě v ERM.
Eskont Koupě pohledávky (směnky nebo šeku) před dobu splatnosti. Eskont umožňuje přeměnit pohledávku v hotové peníze a zvyšuje tak jejímu majiteli likviditu.
Eskontní úvěr Krátkodobý úvěr poskytnutý bankou na základě odkupu směnky před její splatností.
Euro Jednotná měna členských zemí Evropské měnové unie zavedená 1. 1. 1999. Má postupně nahradit národní měny zemí, které jsou členy Evropské unie.
Eurodolar Eurodolary jsou na účtech bank (tj. dolarové pohledávky a depozita), které jsou vzhledem k USA nerezidentskými bankami. Důsledkem je, že eurodolar nepodléhá dohledu a regulaci centrálních bank zemí, kde se s eurodolary obchoduje. Eurodolar také není přímo závislý na amerických úrokových mírách, i když je do určité míry spojen s americkým bankovním systémem a v bankách je řízen stejným způsobem jako všechny ostatní měny. Aby transakce mohla být označena za euroměnovou, není rozhodující rezidentství původního věřitele ani rezidentství konečného dlužníka, ale umístění prostředníka. Tak například americký občan půjčuje prostředky americké bance v Londýně, která tyto prostředky půjčuje společnosti v USA: Tato transakce je eurodolarovou operací. Naopak jestliže prostředky prochází americkou bankou v New Yorku, znamená to domácí dolarovou operaci.
Eurošek Zvláštní druh šeku, u kterého banka garantuje proplacení požadované částky i v případě, že šek není dostatečně krytý.
Eurotrh Na eurotrhu se obchoduje s cennými papíry a dluhy, které jsou denominovány v euroměnách. Euroměnové trhy, z nichž eurodolarový trh je největší, vznikly na konci druhé světové války poté, kdy se měny staly konvertibilní a kdy se začalo poprvé skutečně v mezinárodním měřítku obchodovat s cennými papíry. Předložka euro se objevila téměř náhodně a je poněkud matoucí, neboť nemá nic společného s Evropou. Trh s eurocennými papíry probíhá ve všech hlavních finančních centrech, z nichž na Londýn připadá největší podíl.
Evropská opce Držitel může opci realizovat jen v přesně určeném termínu splatnosti opce.
Ex ante Znamená „předem“. Vyjadřuje zamýšlenou, z hlediska ekonomického subjektu žádoucí nebo jím plánovanou úroveň.
Ex post Znamená „dodatečně“. Vyjadřuje realizovanou, skutečně dosaženou úroveň.
Exekuce Nedobrovolné, vynucené splacení závazků věřitele (banky) na majetku dlužníka (prodej zastavené nemovitosti, obstavení platu či účtu apod.). Jde o krajní možnost, jak řešit nesplácený úvěr, pokud klient odmítá splácet závazky ze smlouvy a nehodlá s bankou hledat řešení.
Expanze Oživení. Fáze hospodářského konjunkturálního cyklu, ve které roste celková poptávka, zaměstnanost, ceny i zisky.
Exploatace Využívání, těžba, zužitkování, ale též vykořisťování.
Externality Vnější vlivy. Vedlejší účinky ekonomických činností, které se obvykle nezapočítávají ani do nákladů ani do výnosu.