D – Slovník finančních pojmů

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Daňová oáza Též daňový ráj. Místo, kde důchody a aktiva podléhají velmi nízkému, příp. vůbec žádnému zdanění. Obvykle platí vysoký stupeň obchodního a bankovního tajemství. Podnikatelům poskytují výhodnější podmínky než jejich vlastní země. Např. Bahamy, Bermudy, Filipíny, ale i některé evropské země, např. Irsko, Lucembursko, Švýcarsko.
Daňový efekt hypotečního úvěru Od základu daně z příjmu lze odečíst úroky z hypotečního úvěru. Skutečnou výši daňového efektu nelze vyčíslit, závisí na konkrétní výši příjmu, tedy na daňové sazbě.
Dealer Obecné označení profesionálního obchodníka, obchoduje pod svým jménem a na svůj účet.
Debet Dluh, závazek, dlužná částka na účtu.
Debetní karta Platební karta, u které je platba okamžitě stržena z účtu. Použití karty je možné pouze do výše zůstatku na běžném účtu.
Debetní limit Objem prostředků, které může klient na svém účtě čerpat do mínusu.
Deetatizace Odstátnění. Proces, jehož cílem je přeměnit státní podniky na soukromé nebo smíšené podniky s částečným vlastnictvím vlády. Deetatizací dochází k oslabení úlohy vlády v ekonomice.
Deficit Schodek, záporný zůstatek. Vzniká tehdy, jsou-li výdaje vyšší než příjmy nebo potřeby vyšší než zdroje. Opakem je přebytek.
Deflace Všeobecný pokles celkové cenové hladiny. Je opakem inflace. Je často charakterizována zvyšováním daní, snižováním výdajů státního rozpočtu a omezování úvěru. Deflační opatření mohou vyvolat obtíže při realizaci zboží, likvidaci některých podniků, tendenci ke snižování mezd, nezaměstnanost.
Deflátor Podíl nominální a reálné hodnoty, implicitní cenový index HDP v tržních cenách
Defraudace Zpronevěra majetku, peněz, cenných papírů.
Denní vyměřovací základ Denní vyměřovací základ se zjistí tak, že započitatelný příjem (tj. veškerý příjem podléhající odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti) zúčtovaný zaměstnanci v rozhodném období (posledních 12 měsíců) které předchází vzniku pracovní neschopnosti (karantény) potřeby ošetřování (péče o) člena rodiny, či nástupu na mateřskou dovolenou se dělí počtem kalendářních dnů připadajících na rozhodné období. Do tohoto počtu dnů se však některé dny nezahrnují, aby neodůvodněně nedocházelo k rozmělnění výše denního vyměřovacího základu (např. dny poskytování nemocenského).
Deponování Uložení cenných věcí, např. šperků či cenných papírů v bance.
Depotní směnka Finanční směnka, kterou zpravidla jako bianko směnku vystavuje (akceptuje) příjemce úvěru ve prospěch banky a deponuje ji u ní jako zajištění přijatého úvěru.
Depozit Složka peněžní zásoby banky, má formu bankovních vkladů.
Depozitář Banka, která průběžně kontroluje, zda nákup, prodej a ocenění cenných papírů správcem fondu jsou v souladu se zákonem. Kontroluje také dodržování zákonných i statutárních investičních limitů.
Depozitář fondu Kontroluje, zda operace, které fond provádí, jsou zákonné. Většinou banka, kterou musí správce fondu informovat o všech provedených transakcích a předkládat jí své účetní uzávěrky.
Depozitní certifikát Krátkodobý dluhový cenný papír. Emitent jej vydává za účelem získání krátkodobých finančních zdrojů.
Depozitní účet Vkladový účet, na kterém je evidován vklad dočasně svěřený klientem bance.
Depozitum Vklad v peněžních ústavech. Může se jednat například o termínovaný vklad, úsporový účet, vkladový účet, vkladní knížku, apod. Tyto produkty se vyznačují poměrně nízkou rizikovostí. Vkladatel získá za zapůjčení svých prostředků bance zhodnocení formou úroků.
Depreciace Tržní znehodnocení domácí měny vůči ostatním měnám v systému plovoucích měnových kurzů.
Deprese (hospodářská) Hluboký dlouhotrvající nepříznivý stav v hospodářství země, charakterizovaný stagnací celkové produkce, vysokou nezaměstnaností, případně vysokou inflací, sníženou investiční činností, bankroty firem a celkovým poklesem ekonomické aktivity.
Deregulace Nahrazení administrativně stanovovaných cen tržními.
Deriváty Deriváty je společný název pro pevné termínové kontrakty a opční termínové kontrakty. Tržní hodnota takového pevného nebo opčního derivátového kontraktu je odvozena tržní hodnoty podkladového (podléhajícího) aktiva (nástroje). Aktivem může být např. fyzická komodita, cenný papír včetně státního dluhopisu a akciového indexu nebo měna.
Desagregace Rozklad, též rozpad celku na dílčí části. Opakem je agregace.
Desinflace Snížení tempa inflace (snížení tempa růstu cen). Je cílem hospodářské politiky zemí, kde vysoké tempo inflace působí negativně na hospodářskou rovnováhu, event. i růst. Prudké snížení tempa inflace je pro ekonomiku země nákladnou záležitostí.
Devalvace Znehodnocení měny. Kurz domácí peněžní jednotky klesá a kurz cizí peněžní jednotky roste. Devalvací se zdražuje dovoz a zvýhodňuje vývoz. Stát se uchyluje k devalvaci zpravidla tehdy, jestliže je jeho platební bilance pasivní.
Devizový kurz Směnný kurz domácí a zahraniční měny.
Devizový swap Jednorázová transakce, jejíž podstatou je dnešní směna kapitálu v měně A do měny B při současném kurzu a zároveň zpětná směna tohoto kapitálu k dohodnutému termínu v budoucnosti v pevně sjednaném termínovém kurzu.
Devizový trh Místo, kde se střetává poptávka po devizách s nabídkou a stanovuje se cena cizí měny – devizový kurs.
Devizový účet Účet vedený v cizí měně. Úroková míra, která se k němu vztahuje, se mezi jednotlivými měnami liší a míra zhodnocení prostředků na něm uložených se také liší od korunových účtů. Volba měny účtu je záležitostí spekulace.
Devizy Zahraniční měny v bezhotovostní podobě.
Disážio Rozdíl, o který je tržní měnový kurz nižší než oficiální kurz měny nebo kurz akcie nižší než její nominální hodnota. Kurz měny nebo akcie je „pod pari“.
Discount certifikát Je finanční instrument, který umožňuje investorům dosahovat zisků i na stagnujících trzích. Hodí se tedy pro investory, kteří v budoucnosti očekávají méně dynamický růst akciových trhů. Discount certifikáty se vyznačují tím, že emitent poskytne investorovi při nákupu slevu (diskont) z kurzu podkladového aktiva (např. akcie, indexu), ale díky tomu může investor profitovat na růstu pouze do předem stanovené výše tzv. cap.
Diskont Srážka (poplatek) z transakce realizované před dobou splatnosti. Nejčastěji se používal u otevírání postkuponových privatizačních fondů, častý je též u směnek.
Diskontní sazba Úroková sazba z půjček centrální banky bankám komerčním nebo státu. Úrokové sazby komerčních bank, za které poskytují úvěry jiným bankám nebo klientům, jsou od diskontní sazby odvozeny. Jsou vyšší, aby komerční banky dosáhly zisku a jejich pohyb zpravidla odpovídá pohybu diskontní sazby. Změny diskontní sazby jsou jedním z opatření monetární politiky centrální banky zaměřené buď na zvýšení množství peněz v oběhu zlevněním úvěrů (snížením diskontní sazby) nebo snížení množství v oběhu zdražením úvěrů (zvýšení diskontní sazby)
Diskontní úvěr Základní a nejpoužívanější druh úvěru poskytovaný centrální bankou komerčním bankám.Běžné diskontní úvěry slouží k překlenutí krátkodobých výkyvů likvidity komerčních bank.
Diskontování Přepočet budoucí hodnoty na současnou hodnotu; zohlednění faktoru času do peněžní hodnoty (např. budoucí hodnota 100 Kč je nižší než 100 Kč v současnosti z důvodu inflace, ušlých úroků atd.)
Disponibilní důchod domácností Je důchod domácností snížený o daně a zvýšený o transfery.
Diverzifikace Diverzifikace je snížení objektivního rizika (mj.) investičních nástrojů prostřednictvím rozložení do různých instrumentů. Příklad: Investice do 100 akcií různých firem oproti investici do 100 akcií stejné firmy snižuje riziko poklesu hodnoty investičního portfolia z důvodu např. hospodářských problémů jedné firmy.
Dividenda Vyplacený podíl na zisku podniku, plynoucí z držby cenného papíru, nejčastěji akcie.
Dividendová politika Stanovení poměru zisku vyplaceného akcionářům a zadrženého, případně odhad tohoto poměru v budoucnosti.
Dividendový výnos Tuto veličinu získáme dělením hrubých dividend (čisté dividendy plus daň) tržní kapitalizací podniku (tržní kapitalizace se rovná součinu počtu akcií a jejich momentální tržní ceny). Tento výnos je možno použít pro porovnání s jinými úrokovými mírami. Použitelnost dividendového výnosu je omezena, neboť nebere v úvahu budoucí změny dividend.
Dlouhá pozice Investor, který se nachází v dlouhé pozici očekává vzestup kurzu akcie. To znamená, že akcii koupí a plánuje ji v budoucnosti prodat za vyšší cenu. Rozdíl prodejní a nákupní ceny je jeho zisk.
Dlouhodobé závazky Závazky s dobou splatnosti delší než jeden rok. Jsou určeny k financování těch složek aktiv, které mají delší životnost (rozšíření podniku, pořízení strojního vybavení apod.). Hlavní druhy: dlouhodobé bankovní úvěry, podnikem vydané dlouhodobé dluhopisy
Dluhopis Dlouhodobý dluhový cenný papír, závazek vydavatele vyplatit držiteli ve stanovené době nominální hodnotu dluhopisu a úrok. Bývá také nazýván bond nebo obligace.
Dluhopis s diskontem Dluhopis prodávaný pod svou nominální hodnotou
Dluhopis s pohyblivým úrokem Emitent stanovuje každoročně úrok podle předem známého mechanismu, většinou jej odvíjí od aktuální úrokové sazby na mezibankovním trhu.
Dluhopis s prémií Dluhopis prodávaný nad svou nominální hodnotou
Dluhové trhy Dluhové trhy představují trhy s úvěry a půjčkám a trhy s dluhovými cennými papíry. T
Dlužník Ten, kdo je povinen věřiteli splatit poskytnutou finanční částku včetně úroků.
Doba návratnosti Doba, za kterou se vrátí peněžní prostředky z investice.
Doba splatnosti Předem dohodnutá doba, ve které dojde ke splacení závazku, například úvěru.
Doba stavebního spoření Začíná dnem uzavření smlouvy a končí poskytnutím úvěru, případně vyplacením uspořené částky spolu se státní podporou.Nárok na státní podporu je při době nejméně pěti let.
Dokonalé trhy Dokonalý trh je pojem užívaný v teorii finančních trhů. Na dokonalém trhu platí následující předpoklady: neexistují daně, neexistuje úvěrové riziko, neexistují svolatelné (callable) cenné papíry, neexistují transakční náklady, je možný neomezený krátký prodej (short selling). Ve skutečnosti trhy samozřejmě dokonalé nejsou.
Dokumentární akreditiv Závazek banky, že na žádost klienta proplatí třetí osobě určité plnění, jestliže tato osoba splní předem stanovené podmínky.
Dokumentární inkaso Příkaz prodávajícího bance, aby pro něj vyinkasovala u třetí osoby určitou peněžní částku nebo jiné plnění proti předání stanovených dokumentů.
Dokumentární platby Platby vázané na předložení sjednaných dokumentů. Využívají se zejména v mezinárodním platebním styku.
Domácí produkt Je tok zboží a služeb, vyrobených v určité ekonomice za určité období (rok) – abychom se vyvarovali dvojího započítávání, musíme počítat domácí produkt metodou přidané hodnoty, tj. započítat do něj u každého výrobce pouze přidanou hodnotu
Domicil Domicil podílového fondu říká v jaké zemi je fond registrován (tedy kde má domicil). Fondy české mají domicil na území České republiky, fondy zahraniční jsou registrovány v zahraničí.
Doplňkové služby v leasingu Nadstandartní služby (například pojištění, asistenční služby), které zvyšují komfort a komplexnost leasingu jako celkové služby pro nájemce.
Doplňkový úvěr Bezúčelový úvěr poskytnutý k hypotéce od naší banky.
Down-tick Poslední obchod proběhl za klesající kurz
Drawdown Hodnota největšího poklesu vloženého kapitálu. Jinak řečeno, provedeme-li zpětný test (backtesting) své obchodní strategie a systém nám sdělí, že max. drawdown byl 100, znamená to, že systém měl největší ztrátovou sérii ve výši 100 (USD).
Důchod Příjem, výnos, výdělek. Rozlišuje se důchod: z práce (mzda), z vlastnictví peněžního kapitálu (úrok), z půdy (renta), z produktivního kapitálu (zisk).
Důchodové pojištění Pojištění (nejčastěji kapitálové) pro případ dožití se důchodového věku s následnou výplatou pojistné částky.
Důchodové zabezpečení Systém starobních, invalidních a pozůstalostních penzí
Důchodový efekt Spotřebitel při zvýšení ceny kupuje méně statku, neboť mu původní částka nestačí na nákup původního množství.
Důchodový věk Zákonem stanovený věk, při jehož dosažení vzniká nárok na starobní důchod (je-li splněna podmínka odpracovaných let)pro muže
Dumping Druh cenového podbízení na trhu, jehož cílem je vytlačit z trhu konkurenci, prosadit se na trhu, ale též překonat celní a jiné obchodní bariéry. Nejčastěji se jedná o dumping cenový (zbožový), což je vývoz zboží za cenu, která se označí buď jako cena nižší než jsou výrobní náklady v zemi vývozu po odečtení nepřímých daní, příp. cena nižší než nejnižší porovnatelná cena stejného výrobku vyváženého do některé třetí země za obvyklých obchodních podmínek.
Durace Průměrná doba splatnosti dluhopisu. Je počítána jako vážený aritmetický průměr doby splatnosti obligace, kde každé časové období je váženo současnou hodnotou příšlušných příjmů v poměru k současné hodnotě obligace. Citlivost kurzu obligace na změnu úrokových sazeb je přímo úměrná hodnotě durace – čím vyšší duraci dluhopis má, tím více se případný růst úrokových sazeb promítne do poklesu ceny dluhopisu. Právě durace je hlavním kritériem, podle které poznáte, zda se jedná o fond peněžního trhu (má duraci kratší než jeden rok) nebo fond dluhopisový.
Dynamické metody hodnocení investic Metody respektující faktor času. Příkladem jsou vnitřní výnosové procento a čistá současná hodnota.