C – Slovník finančních pojmů

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Call option Právo koupit, přijmout akcii – opce je cenný papír, který vyjadřuje právo jejího držitele k určitému datu uskutečnit nebo neuskutečnit obchod. V případě call opce tedy koupit či přijmout akcii. Opačná strana má povinnost uskutečnit obchod, jestliže si to bude druhá strana přát.
Cap Označení, které se často používá jako odborný pojem pro nejvyšší možnou hranici, které může podkladové aktivum dosáhnout. Pokud obsahuje certifikát cap, je jeho výnos předem omezen touto nejvyšší možnou hranicí, i kdyby hodnota certifikátu byla nad touto hranicí. Tento cap je stanoven emisní bankou a platí po celou dobu trvání a nemůže být změněn.
Cash Hotovostní peníze, tzn. bankovky a mince.
Cash flow Peněžní tok. Jde o peníze, které přitékají a odtékají z podniku. Negativní cash flow nastane, když firma platí více než inkasuje.
CCMR Komise, která vznikla za účelem zlepšení konkurenceschopnosti amerických kapitálových trhů, pomoci má přitom má omezení regulace a změna prostředí, které v tuto chvíli vytváří příčiny pro zbytečné soudní spory, a také posílení práv akcionářů; jejími členy jsou bankéři, šéfové firem, akademici i investoři.
Celkové vlastní jmění Rozdíl mezi celkovými aktivy a pasivy.
Cenné papíry Cenným papírem se rozumí obchodovatelný (tj. převoditelný) finanční nástroj v tom smyslu, že nástroj lze nakoupit a prodat. Právě vlastnost obchodovatelnosti je důležitá, aby se daný nástroj považoval za cenný papír. Se všemi finančními aktivy nelze totiž obchodovat.
Cenné papíry kapitálového trhu Cenné papíry, které představují dluhy společnosti s dobou splatnosti další než rok – dluhopisy – nebo majetkový podíly – akcie.
Cenné papíry peněžního trhu Krátkodobé – se splatností do jednoho roku – lehce zpeněžitelné investiční nástroje. Patří mezi ně například vládní pokladniční poukázky, krátkodobé obligace a depozitní certifikáty.
Cenový index Index, který porovnává cenu komodity ve dvou nebo více za sebou následujících obdobích (časové hledisko) nebo ve dvou či více oblastech (prostorové hledisko). V ekonomice celé země se jedná o index změny cenové hladiny všech statků a služeb. Počítá se jako vážený index v různých formách, a to jako index cen výrobců, index spotřebitelských cen, nebo deflátor HDP.
Centrální banka Speciální instituce bankovního systému, která má výsadní právo emise hotovostních peněz. Zároveň provádí měnovou politiku, regulaci a dohled nad ostatními bankami.
Cese Postoupení pohledávky, tj. převod pohledávky věřitelem na jinou osobu.
Cese pohledávek Převod pohledávky na jinou osobu. Používá se například při poskytování úvěru. Dlužník na banku převede svou pohledávku jako záruku na úvěr.
Cestovní šeky Cestovní šek je cenným papírem, který opravňuje osobu v něm uvedenou k přijetí částky v něm určené při jeho předložení k výplatě, a to podle podmínek stanovených výstavcem šeku.
Cílová částka Suma peněz, kterou účastník stavebního spoření obdrží od stavební spořitelny v okamžiku, kdy přechází z fáze spoření do fáze splácení. Je tvořena součtem vlastních vkladů střadatele, úroky z těchto vkladů, částkami státních podpor a úvěrem.
Cílování inflace Jeden ze dvou základních měnověpolitických režimů. ČNB jej uplatňuje od roku 1998, kdy vystřídal předchozí schéma měnové politiky založené na tzv. cílování peněžní zásoby. Na rozdíl od tohoto zprostředkujícího cíle znamená cílování inflace přímou orientaci na cenovou stabilitu. ČNB při posuzování vývoje inflace vychází ze statistických dat publikovaných ČSÚ.
Cizí směnka Směnka vystavená bankou a akceptovaná dlužníkem v její prospěch.
Cizí zdroje Financování podniku úvěry (dluhy) a rezervami.
Clearing Zúčtovací centrum. Evidence vzájemných pohledávek a závazků zúčastněných podniků na účtech u dohodnuté banky a jejich likvidace je prováděna zúčtováním touto bankou. Typickým příkladem je Česká národní banka a vypořádávání transakcí mezibankovního platebního styku v ČR.
Credit card Úvěrová karta, poukázka. Umožňuje obdržet úvěr na nákup na splátky. Zákazník si pořídí zboží na úvěr prostřednictvím banky, která úvěrovou kartu vydala.
Credit crunch Stav, kdy v ekonomice není dostatek volných úvěrových zdrojů.
Custody transakce Transakce prováděná správcem aktiv klienta, prováděná jménem správce na účet klienta.
Cyklický schodek Vzniká, když HDP poklesne pod potenciální produkt.
Čekací (karenční) doba Doba sjednaná v pojistné smlouvě, po kterou nevzniká pojišťovně povinnost poskytnout pojistné plnění z pojistné události. Pojišťovna poskytuje plnění v případě, že událost vznikne po uplynutí této doby. Stanovuje se například v případě pojištění hospitalizace či veškerých rizik spojených s nemocemi.
Černá ekonomika Neformální sektor ekonomiky, kdy práce je odvedena, ale není o tom žádný oficiální záznam a neplatí se žádné daně.
Čerpání Úplné nebo částečné využití poskytnutého úvěru.
Čipová karta Platební karta s mikroprocesorem s pamětí a interaktivními možnostmi pro identifikaci a uložení dat.
Čistá inflace Ukazatel České národní banky. Počítá se z neúplného spotřebního koše po vyloučení položek s regulovanými cenami a položek s cenami ovlivňovanými jinými administrativními opatřeními.
Čisté měsíční náklady na hypoteční úvěr Náklady, které berou v úvahu mimo splátek úvěru také veškeré související náklady (poplatek za vedení účtu, výpisy, povinné pojištění atd.) a výnosy (odpočet úroků z daňového základu).
Čisté obchodní jmění Aktiva snížená o cizí závazky.
Čisté obchodní jmění fondu Vyjádření hodnoty majetku ve správě fondu upravené o výši pohledávek, nesplacených poplatků a potenciálních ztrát.
Čistý výnos Výnos po odečtení daně z příjmu a veškerých nákladů spojených s jeho dosažením.
Člen burzy Obchodník s cennými papíry, který je akcionářem burzy nebo byl přijat burzovní komorou za člena.