B – Slovník finančních pojmů

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Banka Finanční instituce přijímající vklady a poskytující úvěry. Zisku dosahuje díky poplatkům a úrokovým výnosům – rozdílům mezi úročením vkladů (nižším) a úvěrů (vyšším). Pro vstup na bankovní trh je nezbytná licence centrální banky.
Banka s částečnými rezervami
Udržuje pouze částečné rezervy ke krytí vkladů. Díky tomu může tvořit peníze.
Bankomat (ATM) Peněžní výdajový automat na výplatu hotovosti pomocí platební karty.
Bankomatová karta Karta, která umožňuje pouze výběr hotovosti z bankomatu a kterou nelze použít k placení za zboží a služby.
Bankovní dohled Dohled centrální banky nadlicencovanými komerčními bankami. Zjišťuje dodržování platných zákonných předpisů.
Bankovní likvidita Schopnost banky dostát vždy všem svým splatným závazkům. V praxi především schopnost vyplatit vklady klientů.
Bankovní převod Jednoduchý instrument bezhotovostního platebního styku. Podle toho, kdo iniciuje transakce, se rozlišuje příkaz k úhradě a inkasní příkaz.
Bankovní rezervy Zásoby drahých kovů a deviz, kterými je kryto vydávání peněz do oběhu nebo závazky banky.
Bankrot Úpadek, právní stav, kdy je jedinec prohlášen za nesolventního (neschopného placení).
Barter Druh kompenzace, výměnný obchod, při které se vyměňuje přímo zboží za zboží bez použití peněz, nebo jakéhokoliv jiného prostředku placení.
Basket certifikát Basket certifikáty jsou cenné papíry, které zobrazují hodnotový vývoj akciových košů tzv. baskets. Do koše vybírá emitent většinou 5 až 20 akcií a to podle předem stanovených kritérií, jako jsou likvidita, růstové šance nebo tržní kapitalizace.
Báze Vybrané emise cenných papírů, tvořící burzovní indexy. Kriteriem pro jejich konstrukci je většinou likvidita a tržní kapitalizace.
Bazický bod 1/100 z jednoho procenta. Používá se například u stanovení úrokové míry nebo měnového kurzu.
Benchmark Srovnávací úroveň. Slouží především k porovnání výkonnosti podílových fondů.
Bezhotovostní platební styk
Platební operace realizované bez přítomnosti hotových peněz, převodem peněžních prostředků mezi bankovními účty zúčastněných subjektů.
Bezhotovostní transakce Platby kartou za zboží a služby u obchodníků nebo prostřednictvím internetu či telefonu.
Bezkupónový dluhopis Emise bezkupónového dluhopisu zavazuje emitenta splatit k určitému datu v budoucnosti nominální (jmenovitou) hodnotu. Na primárním a sekundárním trhu se prodává za cenu nižší než je nominální hodnota. Rozdíl mezi nominální hodnotou a cenou prodeje je tzv. diskont. Bezkupónový dluhopis nemá kupónové splátky mezi emisí a splatností nominální hodnoty. (
Bezriziková aktiva Jejich výnos je jistý, bezrizikové jsou například bankovní termínované vklady nebo státní pokladniční poukázky.
Bezriziková výnosová míra Je zpravidla nižší než u aktiv rizikových, nezahrnuje rizikovou prémii.
Bezúročné období Období, během kterého neplatíte bance úrok za vypůjčené prostředky použité k bezhotovostním platbám. Využívá se u kreditních karet a je dobou mezi provedením transakce kartou a datem splatnosti.
Běžné pojistné Pojistné, které se platí pravidelně v dohodnutých obdobích, např. měsíc, rok, pololetí. Dohoda o počátku a délce pojistných období musí být součástí pojistné smlouvy.
Běžný účet Účet vysoce likvidních prostředků, které jsou splatné na požádání (na viděnou). Ve prospěch účtu přijímá banka vklady nebo platby majiteli účtu a dnem připsání je také úročí. Platbami na pokyn vlastníka účet zatěžuje, v den provedení platby se odcházející částka již neúročí.
Běžný účet platební bilance Bilance běžného účtu shrnuje rozdíl mezi naším celkovým vývozem statků a služeb a naším celkovým dovozem statků a služeb. To znamená, že hodnoty vývozů se zapisují do účtů se znaménkem plus a dovozy se znaménkem minus.
Běžný výnos Poměr mezi roční výší úrokových plateb a aktuální tržní cenou dluhopisu.
BIC Bohemian Identification Code – identifikační znak cenného papíru přidělovaný Burzou cenných papírů Praha.
Bilance Rozvaha, přehled, výkaz aktiv a pasiv. Aktiva se do bilance zaznamenávají na levou stranu a pasiva na pravou stranu. Vedle bilance se sestavuje bilance hospodaření za určité období (zpravidla rok), tzv. výsledovka, která zachycuje výnosy a náklady. Rozdíl je zisk nebo ztráta z hospodaření.
Bludný kruh chudoby Hypotéza vidí příčinu zaostalosti „třetího světa“ v nedostatku domácího kapitálu. Podle této hypotézy mají chudé země tak nízký produkt, že z něho nejsou schopny spořit a akumulovat kapitál.
Blue chips Akcie největších, nejčastěji obchodovaných a nejlépe hodnocených podniků obchodovaných na nejprestižnějším trhu burzy. Pojem je odvozen od modrého žetonu (blue chip), jenž v pokeru představuje žeton s nejvyšší hodnotou.
Bonita Ohodnocení klientovy schopnosti dostát závazkům – především schopnosti splácet.
Bonita cenného papíru Vyjádření kvality cenného papíru. Úzce souvisí s bonitou emitenta. Čím důvěryhodnější, silnější a stabilnější je emitent, tím vyšší je bonita jím vydávaných cenných papírů.
Bonus certifikát Bonus certifikáty nabízí neomezenou a úplnou participaci na pozitivním vývoji podkladového aktiva; při splatnosti dojde k výplatě nominální hodnoty a bonusu, pokud se hodnota podkladového aktiva certifikátu během celé doby trvání nedotkne nebo neklesne pod stanovenou hranici.
Burza cenných papírů Místo na kterém se v souladu se zákony v pravidelně obchoduje s cennými papíry.
Burza cenných papírů Praha Jediná burza cenných papírů v České republice – jejími vlastníky jsou banky a obchodníci s cennými papíry.
Burzovní index Souhrnný ukazatel vývoje akcií obchodovaných na dané burze, případně vybraného souboru akcií. Nejznámější světový index je Dow Jones 30, index 30 nejvýznamnějších průmyslových firem obchodovaných na newyorské burze NYSE.
Býčí trh Rostoucí (akciový) trh.