A – Slovník finančních pojmů

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Airbag certifikát Airbag certifikáty zamezují případným ztrátám do předem definované ochranné hranice. Investoři se současně podílí na všech kurzovních růstech, jako kdyby například přímo plně investovali do podkladového aktiva nebo mohou dosáhnout participace, která bude velmi blízko 100 procent.
Akcept Písemné přijetí směnky osobou nebo institucí, na kterou je směnka vystavena. Závazek zaplatit směnečnou částku v den splatnosti majiteli směnky.
Akcie Obchodovatelný cenný papír, s nímž jsou spojena práva majitele (akcionáře) podílet se na řízení společnosti (podniku), na zisku a na majetkovém zůstatku při zániku společnosti. Podíl na zisku se nazývá dividenda. O výši dividendy rozhoduje valná hromada akcionářů. Akcie se dělí na akcie na majitele, které se převádějí při koupi a prodeji pouhým předáním, a na akcie na jméno, k jejichž převodu je potřeba právní akt. Podle rozsahu práv akcionářů se akcie převážně rozlišují na kmenové /obyčejné/ a prioritní /přednostní/ ,které zaručují vlastníkům některá zvláštní práva, např. právo na pevnou dividendu bez ohledu na výši zisku společnosti, nebo se přiznává větší počet hlasů na jednu akcii. Majitel akcie nemá právo zastupovat nebo řídit společnost ani požadovat vyplacení svého podílu (kromě likvidační kvóty) s výjimkou umořitelných prioritních akcií k určitému datu, může však akcii prodat.
Akcionář Fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem podílu (akcie) v akciové společnosti.
Akciová společnost Právní forma společnosti. Základní jmění je tvořeno akciemi s určitou jmenovitou hodnotou. Firma ručí za porušení závazků celým svým majetkem. Akcionáři za výsledky společnosti neručí – nemusí hradit její ztráty.
Akciové fondy Fondy investující především do akcií (více než 66 procenta majetku fondu). Investice do nich jsou rizikové, protože kurzy akcií a do nich investujících fondů kolísají, mohou o desítky procent vzrůst i poklesnout. Investice do akciových fondů jsou dlouhodobě jedny z nejvýnosnějších investičních nástrojů.
Akciový trh Burzovní (burza) nebo mimoburzovní (v ČR RM-Systém, v USA Nasdaq) trh. Obchoduje se na něm s cennými papíry, především s akciemi a dluhopisy, případně s deriváty.
Akontace Většinou procentní část ceny zboží či služby, kterou musí klient zaplatit z vlastních prostředků (stojící mimo finanční závazek).
Akreditiv Platební instrument. Dokument vydaný bankou na základě žádosti zákazníka, ve kterém se banka zavazuje provést platbu, pokud zákazník splní podmínky akreditivu. Používá se ve formě dokumentárního akreditivu především v zahraničním obchodě k proplácení zahraničních směnek. Skýtá záruku jak prodávajícímu, že zboží bude zaplaceno, tak kupujícímu, že výplata bude provedena až po splnění podmínek dodavatelem. Peníze kupujícího jsou při placení akreditivem po určitou dobu vázány na jeho účtu.
Aktiva Celkový majetek jednotlivce nebo podniku bez ohledu na způsob jeho získání a financování. Účetnictví rozlišuje aktiva stálá, oběžná a ostatní.
Aval Ručení podpisem na směnce nebo šeku ručitelem (avalistou), které zvyšuje důvěryhodnost tohoto cenného papíru.
Akvizice Ovládnutí firmy nebo získání zákazníka. Investor získá kontrolní balík akcií nebo hlasovacích práv na jiné společnosti. Akvizicí se označuje také proces získávání zákazníka (návštěva prodejce, telefonní či písemné kontaktování potenciálního zákazníka).
Alikvotní úrokový výnos Úrokový výnos naběhlý mezi počátečním a koncovým datem výnosového období. Představuje proporcionální část ročního úroku.
Alokace Přidělování nebo rozmisťování zdrojů (výrobních faktorů), úvěrů, investic. Efektivní alokace zdrojů je výsledkem fungování tržního mechanismu. Signálem pro umístění zdrojů do nejefektivnějších sektorů ekonomiky je jejich cena. Zisk v odvětvích s převisem poptávky láká další zdroje a naopak ztráty v odvětvích s převisem nabídky zdroje odvádějí.
Alternativní investice Umělecké předměty, starožitnosti, známky, mince a jiné podobné předměty. Úspěšné investování do nich je nepoměrmně složitější než do cenných papírů. V průměru nevynášejí více než cenné papíry, najdou se ale výjimky.
Alternativní náklady Lze chápat jako „cenu“ za uskutečnění vybrané možnosti. Alternativní náklady lze tedy při jakémkoli rozhodování vymezit jako cenu té druhé nejlepší varianty, která nebyla realizována.
Altruismus Nezištné a nesobecké jednání ve prospěch jiných osob. Podle zastánců svobody trhu je ve svém principu neslučitelný s tržním hospodářstvím, kde ekonomický prospěch celé společnosti dosahuje nejvyšších hodnot tehdy, když každý subjekt sleduje co největší vlastní prospěch.
Americké depozitní certifikáty Americké depozitní certifikáty (ADR) náleží do skupiny GDR. Obchoduje se s nimi pouze na burzách v USA. Nejdříve vznikly ADR a teprve později, kdy se s certifikáty začalo obchodovat mimo USA, se začal používat název GDR. Jejich popularita mezi americkými investory vychází ze skutečnosti, že s ADR se obchoduje stejně jako s americkými akciemi. Podle amerických předpisů probíhá rovněž vypořádání obchodů.
Amortizace Proces postihující opotřebovávání fixního kapitálu, tedy přenášení hodnoty odpisovaného hmotného, popř. nehmotného investičního majetku do hodnoty (ceny) zboží. Účetně se toto opotřebení vyjadřuje formou odpisů (viz Odpis). Na makroekonomické úrovni představují investice ve výši amortizace fixního kapitálu tu část hrubých investic, kterými se realizuje prostá reprodukce investic. Amortizace též umořování dluhu pevnými, předem stanovenými částkami.
Analytická evidence Tvoří ji podrobná evidence jednotlivých druhů hospodářských prostředků. Analytická evidence vzniká rozpisem konkrétního syntetického účtu, jehož obsah podrobně člení.
Analýza efektivity nákladů Základní princip racionálního ekonomického rozhodování. Výsledky mají odpovědět na otázku, jakým nejlevnějším způsobem lze dosáhnout daného cíle. Podporuje tak rozhodování o výběru relativně nejúspornější varianty. Používá se zejména tehdy, je-li obtížné vyjádřit veškeré účinky v peněžních jednotkách.
AOS Automatizovaný Obchodní Systém. Používá se na Burze cenných papírů Praha ke komplexnímu vypořádání burzovních obchodů.
Apreciace Zhodnocení tuzemské měny vůči ostatním v systému volně plovoucích kurzů.
Arbitráž Je-li na různých lokálních trzích rozdílná cena, obchodníci kupují zboží na levnějších trzích a prodávají je na dražších trzích. Proto se prosazuje zákon jediné ceny.
Arbitrážový obchod Spekulační obchod. Využívá se při něm rozdílů v cenách při nákupu a prodeji v čase, nebo na různých trzích.
ATM Automatic Teller Machine, bankomat.
Audit Ověřování účetních závěrek a výročních zpráv licencovaným subjektem.
Auditor Fyzická nebo právnická osoba provádějící nezávislou revizi hospodaření podniku. Ze zákona musí v ČR každoročně projít auditem účetní závěrka každé akciové společnosti.
Autarkie Znamená silný vliv vlády na ekonomiku. Forma hospodářské politiky vlády, jejímž cílem je zajistit nezávislost na ostatních zemích. Zdůvodňuje se argumenty převážně politickými, částečně i hospodářskými. Je v rozporu s objektivní tendencí k prohlubování mezinárodní dělby práce a integrace.
Autorizace Proces ověřování transakce platební kartou všemi zúčastněnými stranami – obchodníkem, autorizačním centrem, u bankomatů se ověřuje i PIN.
Averze Odpor, nechuť vstupovat do rizika. U většiny osob se předpokládá averze k riziku.
Ážio Rozdíl mezi vyšší tržní (prodejní) a nižší nominální cenou cenných papírů, deviz apod. Kurz měny nebo akcie je „nad pari“. Opakem je disážio, kdy kurz je „pod pari“. Je-li měnový kurz nebo kurz akcie totožný se stanoveným kurzem nebo s nominální hodnotou, nazývá se „al pari“.